Ersättningar

Långsiktiga incitamentsprogram

Syftet med långsiktiga incitamentsprogram är att skapa förutsättningar för att behålla och rekrytera kompetent personal till koncernen samt att erbjuda anställda en attraktiv möjlighet att bli delägare i bolaget. Syftet är även att främja och stimulera fortsatt företagsglojalitet genom att förena aktieägarnas och de anställdas intressen. Programmen antas ha en positiv effekt på koncernens fortsatta utveckling och därmed är till fördel för både aktieägarna och bolaget.

Isofol har förnärvarande inget pågående långsiktigt incitamentsprogram.