EXTRA BOLAGSSTÄMMA I ISOFOL MEDICAL AB

Aktieägarna i Isofol Medical AB kallas härmed till extra bolagsstämma onsdagen den 21 december 2016 klockan 15.00 på Isofol Medical AB:s kontor, Arvid Wallgrens Backe 20, Göteborg.

Deltagande

Aktieägare som önskar delta på bolagsstämman ska dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken samt dels anmäla sitt deltagande eller eventuellt ombuds deltagande vid stämman senast torsdagen den 15 december 2016 till Isofol Medical AB, Arvid Wallgrens Backe 20, 5tr, 413 46 Göteborg, eller per e-post: lena.holscher@isofolmedical.com. Vid anmälan bör uppges namn, person-/organisationsnummer, adress och telefonnummer. Eventuella biträden, högst två, ombeds anmälas på motsvarande sätt.

Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda daterad fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdas av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen bifogas. Fullmakten och eventuellt registreringsbevis får inte vara äldre än ett år. Fullmakten i original samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före stämman insändas till bolaget på ovan angiven adress.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier genom bank eller värdepappersinstitut måste för att äga rätt att delta i stämman tillfälligt låta registrera om aktierna i eget namn. Sådan registrering måste vara verkställd hos Euroclear Sweden AB torsdagen 15 december 2016, vilket innebär att aktieägaren i god tid före detta datum måste underrätta förvaltaren.

Det totala antalet aktier och röster i bolaget uppgår vid tiden för kallelsen till 32 187 aktier och samma antal röster.

Vänligen ladda ner den fullständiga kallelsen med föreslagen dagordning

Ladda ner PDF (alternativ länk här)