ISOFOL ANSÖKER OM VIKTIGT PATENT I USA

Isofol Medical AB (publ) meddelar att en ny patentansökan lämnats in, den 14 februari, 2017, till det amerikanska patentverket (US Patent and Trademark Office). Ansökan har baserats på nya upptäckter kring den kliniska effekten av Modufolin® samt ytterligare forskningsresultat.

Isofol har genomfört en första jämförelse mellan Modufolin® och dagens folatbaserade standardbehandling, leukovorin (LV), i patienter med kolorektalcancer beträffande aktiviteten hos enzymet tymidylassyntas (TS) som mättes med hjälp av en universalt accepterad biomarkör. Administration av Modufolin ledde bland annat till en önskvärd signifikant högre grad hämning av TS jämfört med LV. Modufolin® uppvisade vidare en dosberoende ökning av hämningen, vilket innebar att hämningen av TS ökade vid högre doser av Modufolin®. Bättre hämning av TS är ett eftertraktat mål då det kan leda till en bättre effekt av dagens behandling hos patienter med kolorektalcancer. Resultaten stödjer utformningen av den planerade (registreringsgrundande) pivotalstudien, ISO-CC-007, med Modufolin® som avses starta mot slutet av året.

Anders Rabbe, VD på Isofol, kommenterar: ”Inom ramen för vårt samarbete med Professor Bengt Gustavsson, vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset i Göteborg, har Isofol fortsatt att definiera viktiga aspekter kring en förbättrad behandling av kolorektalcancer samt gjort framstående upptäckter som nu ligger till grund för denna nya patentansökan. Isofol anser att patentet kommer att utgöra ett gott tillskott till vårt skydd för Modufolin® när patentet godkänts. Forskningsresultaten stärker dessutom upplägget av vår planerade pivotalstudie och det återstående arbetet inför ett marknadsgodkännande.”

Isofol Medical AB arbetar för att flera patienter med kolorektalcancer ska kunna tillgodogöra sig den standardbehandling med cellgiftet 5-FU (fluorouracil) och folater som ges idag. Isofols utvecklingskandidat, Modufolin behöver, till skillnad mot folaterna leukovorin och levolekovorin, inte omvandlas i flera steg i kroppen för att kunna utöva sin effekt. Modufolin utvecklas som ett förstahandsalternativ vid behandling av kolorektalcancer för att öka effektiviteten och minska biverkningar hos patienter som behandlas med 5-FU. Dagens forskningsresultat ger Isofol ytterligare bekräftelse av den kliniska verkningsmekanismen hos Modufolin® samt stödjer att Modufolin® har potential att åstadkomma högre grad av hämning av TS och som följd bättre behandlingssvar med 5-FU för alla patienter än vad dagens standardbehandling med leukovorin möjliggör.

Tredje vanligaste cancerformen
Kolorektalcancer är den tredje vanligaste cancerformen, som påverkar både män och kvinnor, och är den tredje vanligaste orsaken till cancerrelaterade dödsfall. Globalt beräknas ca 1,35 miljoner personer årligen drabbas av denna form av cancer. I USA, Västeuropa och Japan, där ca 550 000 patienter drabbas av Kolorektalcancer, får ca 365 000 patienter årligen behandling med 5FU och folaten leukovorin och levoleukovorin, vilket Isofol har som ambition att ersätta med Modufolin.

Om Modufolin®
Modufolin® ( [6R]-5,10-methylenetetrahydrofolate) är ett nytt folatbaserat läkemedel framtaget för att öka effekten och minska biverkningarna vid cancerbehandling med antimetaboliter. Modufolin® innehåller den direkt aktiva metaboliten för alla dagens folatbaserade läkemedel som används kliniskt, inklusive leukovorin och levoleukovorin. Till skillnad från dessa kräver inte Modufolin® metabol aktivering för att åstadkomma klinisk effekt hos en patient. Det gör behandlingen oberoende av patientens genetiskt reglerade förmåga att omvandla folater och Modufolin® utvärderas för nuvarande i två kliniska fas 2-studier.

Om Isofol Medical AB
Isofol Medical AB är ett onkologibolag som kliniskt utvecklar Modufolin® som ett förstahandsval vid behandling av kolorektalcancer och som standardterapi vid högdosbehandling med metotrexat av osteosarkom. Genom ett världsomfattande, exklusivt licensavtal innehar Isofol Medical kommersialiseringsrättigheterna till Modufolin® samt tillgång till Merck KGaAs (Darmstadt, Tyskland) patentskyddade tillverkningsprocess och produktionsförmåga.

www.isofolmedical.se
För mer information, vänligen kontakta:
Anders Rabbe, Managing Director, Isofol Medical AB
E‐mail: anders.rabbe@isofolmedical.com
Telefon: +46 (0)707 646 500