Isofol godkänt för presentation av abstract på årets ASCO-kongress

Isofol Medical AB (publ) meddelar att ett abstract har godkänts för att presenteras på årets möte av American Society of Clinical Oncology (ASCO). Konferensen går av stapeln den 2-6 juni i Chicago och Isofol kommer att presentera resultat från en studie som belyser behovet av en mer effektiv räddningsbehandling (Eng. rescue therapy) efter högdosbehandling med metotrexat (HDMTX) vid behandling av osteosarkompatienter.

Det godkända abstractet beskriver utfallet från en retrospektiv observationsstudie där osteosarkom-patienter från fyra olika länder behandlats med HDMTX i enlighet med den standardiserade behandlingsregimen MAP. Studiens målsättning var att klarlägga i vilken utsträckning som MAP- behandling försenas på grund av MTX-relaterad toxicitet eller fördröjd eliminering av MTX. Fullständig data från studien har skickats för presentation på ASCO 53rd Annual Meeting 2017.

Anders Rabbe, Verkställande Direktör, berättar:” Studieresultaten är fascinerande eftersom de tydligt visar problembilden vid behandling av patienter med osteosarkom vars behandlingscykler ofta försenas på grund av toxicitet när de behandlas med dagens standardbehandling. Studien belyser det faktum att det finns ett stort kliniskt behov att hitta en mer effektiv räddningsterapi för högdosbehandling med metotrexat än dagens standardbehandling, leukovorin.”

HDMTX är en vanlig behandling för patienter med osteosarkom och efterföljs av en folatbaserad standardbehandling för att motverka de toxiska biverkningar som orsakas av cytostatika-behandlingen. Isofols läkemedelskandidat Modufolin® utvärderas som en ny, mer effektiv, folat-baserad behandling för samma syfte.

Osteosarkom

Osteosarkom är en sällsynt (beräknas till 0,2% av alla maligna tumörer) elakartad form av primär skelettcancer. Den genomsnittliga, årliga förekomsten av osteosarkom bedömdes under perioden 1998 till 2000 ligga runt 2.9 (intervall 1.5-4.0) per 1 000 000 individer inom det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. Som jämförelse var den årliga förekomsten 3.1 per 1 000 000 individer i tidsperioden 1973 till 2004, enligt den amerikanska databasen SEER som täcker mer än 26% av den populationen.

För mer information, vänligen kontakta:

Anders Rabbe, VD, Isofol Medical AB

E­mail: anders.rabbe@isofolmedical.com

Telefon: +46 (0)707 646 500

Om Modufolin®

Modufolin® (aktiv ingredient: [6R]-5,10-methylenetetrahydrofolate) är ett nytt folatbaserat läkemedel framtaget för att öka effekten och minska biverkningarna vid cancerbehandling med antimetaboliter. Modufolin® innehåller den aktiva metaboliten hos alla dagens folatbaserade läkemedel som används kliniskt, inklusive leukovorin och levoleukovorin. Till skillnad från dessa kräver inte Modufolin® metabol aktivering för att åstadkomma en klinisk effekt hos en patient. Det gör behandlingen oberoende av patientens ärftliga förmåga att omvandla folater och utvärderas för nuvarande i två kliniska fas 2-studier.

Om Isofol Medical AB

Isofol Medical AB är ett onkologibolag som kliniskt utvecklar Modufolin® som ett förstahandsval vid behandling av spridd kolorektalcancer och som standardterapi vid högdosbehandling med metotrexat av osteosarkom. Genom ett världsomfattande, exklusivt licensavtal innehar Isofol Medical kommersialiseringsrättigheterna till Modufolin® samt tillgång till Merck KGaAs (Darmstadt, Tyskland) patentskyddade tillverkningsprocess och produktionsförmåga. Isofol Medical AB handlas på NASDAQ First North Premier. Certified Adviser är FNCA Sweden AB.

www.isofolmedical.com

Rulla till toppen