Bengt Gustavsson

Bengt Gustavsson

MD, Ph.D, Prof. / Styrelseledamot

Bengt är Isofol Medicals grundare och är övergripande ansvarig för kirurgisk onkologi på Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Han är en av upphovsmännen bakom leukovorins positiva effekt på 5-FU som ledde till den kombinationsbehandling (5-FU/LV) som nu är grundstommen vid nästan all behandling av kolorektalcancer.

Bengt är också grundare av Carmel Pharma. Bengt är sedan 1996 även medlem av den vetenskapliga kommittén hos Svenska Cancerfonden och har nu varit medlem i kommittén under två perioder. Han är även medlem i American Society of Clinical Oncology, European Surgical Society, Svensk Kirurgisk Förening och Svensk förening för kolorektal kirurgi.

Uppdrag: Direktör / Styrelseledarmot

Invald: 2008

Födelseår: 1947

Innehav*: 3 454 811 aktier

Huruvida personen är att anse som oberoende i förhållande till bolaget och dess ledning: Nej

Huruvida personen är att anse som oberoende i förhållande till större aktieägare: Nej

*Eget eller närstående fysisk eller juridisk persons innehav av aktier och andra finansiella instrument i bolaget. Innehav vid 31 december 2018.