Gustaf Albèrt, MSc

Gustaf Albèrt, MSc

Chief Financial Officer, Vice VD

Gustaf är en affärsorienterad ekonom med bred finansiell och operativ erfarenhet. Han ansvarar för bolagets finansiella styrning och  rapportering och kommer att spela en viktig roll i bolagets fortsatta arbete med att utveckla våra investor relations. Gustaf kommer närmast från tjänsten som VD för Elanders Sverige AB, ett dotterbolag till Elanders AB som är noterat på Nasdaq Stockholms Mid Cap-lista, och innan dess arbetade han som CFO för samma bolag. Före Elanders arbetade Gustaf för Deloitte och Arthur Andersen som revisor i 17 år och som auktoriserad revisor i 11 år. Under sin tid som revisor erhöll Gustaf en bred och djup kunskap inom redovisning och finansiell rapportering, med fokus på IFRS, för större svenska och internationella företag. Gustaf har en Civilekonomexamen och Master of Science in International Accounting and Auditing från Handelshögskolan vid Göteborgs Universitet.

Gustaf har arbetat på Isofol sedan 2017.

Uppdrag: Chief Financial Officer, vice vd

Innehav: 35 359 aktier*, 176 300 optioner**

Kontakt:  
Telefon: 0709-168 302
 –
*Eget eller närstående fysisk eller juridisk persons innehav av aktier och andra finansiella instrument i bolaget. Innehav den 30 september 2021.
** Isofol Medical AB (publ) Teckningsoptionsprogram 2018 serie 2018/2022 och serie 2018/2023. För mer information och villkor läs mer under Bolagsstyrning.