Ulf Jungnelius

Ulf Jungnelius

MD / Verkställande direktör

Ulf har varit styrelseledamot i Isofol sedan 2010 och har verkat som bolagets kliniska och regulatoriska expert. Han har en lång och framgångsrik erfarenhet inom forskning och utveckling inom onkologi och har haft ledande befattningar i USA i bolag som Celgene, Takeda, Pfizer och Eli Lily. Ulf har också haft en nyckelroll i klinisk utveckling och marknadsgodkännande av läkemedel som Alimta® (pemetrexed), Revlimid® (lenalidomid), Vidaza® (azacitidin) och Abraxane (nab + paclitaxel). Dessutom har Ulf deltagit i flera stora Due Diligence-processer som har resulterat i flera miljardförvärv, inklusive Celgenes förvärv av Abraxis och Pharmion.

Uppdrag: Verkställande direktör

Födelseår: 1951

Innehav: 408 338 aktier*, 250 000 optioner**

Huruvida personen är att anse som oberoende i förhållande till bolaget och dess ledning: Nej

Huruvida personen är att anse som oberoende i förhållande till större aktieägare: Ja

*Eget eller närstående fysisk eller juridisk persons innehav av aktier och andra finansiella instrument i bolaget. Innehav vid 30 september 2021.
** Isofol Medical AB (publ) Teckningsoptionsprogram 2018 serie 2018/2022 och serie 2018/2023. För mer information och villkor läs mer under Bolagsstyrning.