AGENT-studien (fas III)

AGENT-studien

AGENT-studien är en randomiserad, kontrollerad multicenter fas III studie som utvärderar effekten och säkerheten hos arfolitixorin, [6R]-5,10-metylen-THF (MTHF), jämfört med leukovorin, som båda används i kombination med 5-FU, oxaliplatin och bevacizumab, i patienter med metastaserande kolorektalcancer i första linjens behandling. Patienterna randomiseras 1:1.

Studien mäter i första hand den andel av patienterna vars cancertumörer signifikant minskar i storlek, s.k. objektiv tumörrespons (ORR, Objective Respons Rate). I andra hand mäts progressionsfri överlevnad (PFS, Progression Free Survival) d.v.s. tiden till tumörprogress eller att patienten avlider.

Det statistiska målet är att visa en förbättring av ORR med minst 10 procentenheter hos de patienter som behandlats med arfolitixorin jämfört med de som behandlats med leukovorin. Samtidigt avser vi att minst kunna visa en positiv trend i PFS.

Studien är utformad för att visa kliniska fördelar för arfolitixorin jämfört med leukovorin. Studien genomförs för närvarande på ett 90-tal sjukhus i USA, Kanada, Europa, Australien och Japan. Ytterligare information om studien, inklusive inklusionskriterier, finns på www.clinicaltrials.gov identifieringsnummer: NCT03750786.

Behandlingsarmar

Studien har två behandlingsarmar: den ena gruppen behandlas med arfolitixorin och den andra gruppen med leukovorin (dagens folatbaserade behandling), båda i kombination med 5-FU och oxaliplatin samt det biologiska läkemedlet bevacizumab (Avastin), se nedan illustration.

Interimanalys

Interimanalysen baserades på 330 patienter och initierades när den 330:e patienten hade behandlats i 16 veckor och genomgått två tumörutvärderingar. Den oberoende säkerhetskommittén (iDSMB) har utvärderat både säkerhet- och effektdata (ORR och PFS). iDSMB har rekommenderat Isofol att slutföra AGENT-studien med 440 patienter, i enlighet med studiedesignen för arfolitixorin. Isofol har inte tillgång till resultaten från interimanalysen, då de är ”blindade” för oss som sponsor av studien.

Slutllig analys

I december 2020 rekryterades den sista av AGENT-studiens 440 patienter, vilket var grunden för den statistiska analysplanen som godkänts av. Isofol fokuserar nu på att slutföra den pågående globala fas III AGENT-studien (ISO-CC-007) där 440 patienter erhåller första linjens standardbehandling för metastaserad kolorektalcancer (mCRC). Företaget förväntar sig att slutgiltiga resultaten för AGENT-studien kommer att finnas tillgänglig under första halvåret 2022.