Om arfolitixorin

ARFOLITIXORIN
– EN NY LÄKEMEDELSKANDIDAT
FÖR KOLORECTAL CANCER

Isofol har för avsikt att möta det stora medicinska behovet inom avancerad ­kolorektalcancer med substansen arfolitixorin, för användning i kombination med ett av världens mest använda cancerläkemedel 5-FU (5-Fluorouracil).

Arfolitixorin är Isofols patentskyddade läkemedelskandidat som utvecklas för att öka effektiviteten av 5-FU baserad kemoterapi för avancerad kolorektal cancer. Arfolitixorin utvärderas för närvarande i en global fas III-studie, AGENT. Arfolitixorin är den aktiva slutprodukten av brett använda folatbaserade läkemedel och kan potentiellt gynna alla patienter med avancerad kolorektalcancer, eftersom arfolitixorin inte kräver metabolisk aktivering för att utöva sin effekt.

Målet med arfolitixorinbehandling för cancerpatienter är följande:

• Vid behandling av exempelvis kolorektalcancer ges arfolitixorin kombination med 5-FU för att öka celldöd i cirkulerande cancerceller och i cancertumörer.
• Vid räddningsbehandling (rescue therapy) efter högdosbehandling med cellgiftet metotrexat ges arfolitixorin för att upphäva cellgiftseffekten i omgivande frisk vävnad. Behandlingen tillämpas vid vissa typer av cancer, såsom osteosarkom, en typ av skelettcancer. Arfolitixorin ges då separat 24 timmar efter cellgiftsbehandlingen.