Bolagsordning for
Isofol Medical AB (publ)

Organisationsnummer 556759-8064

Antagen vid årsstämman den 19 maj 2022


1§ Företagsnamn
Bolagets företagsnamn är Isofol Medical AB (publ).

2§ Säte

Styrelsen skall ha säte i Göteborgs kommun.

3§ Verksamhet

Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva forskning och utveckling av medicintekniska produkter och läkemedel, konsultverksamhet inom det läkemedels- och medicintekniska området samt därmed förenlig verksamhet.

4§ Aktiekapital
Aktiekapitalet ska utgöra lägst 2 550 000 kronor och högst 9 000 000 kronor.

5§ Aktier
Antalet aktier ska vara lägst 74 500 000 och högst 298 000 000.

6§ Styrelse
Förutom personer som på grund av lag kan komma att utses i annan ordning, ska styrelsen bestå av lägst tre (3) och högst nio (9) ledamöter.

7§ Revisor
Bolaget ska ha en eller två auktoriserade revisorer. Till revisor kan även registrerat revisionsbolag utses.

8§ Kallelse
Kallelse till bolagsstämma ska genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt på bolagets webbplats. Att kallelse skett ska annonseras i Dagens Industri.

För att få deltaga på bolagsstämma ska aktieägare anmäla sig till Bolaget senast den dag som anges i kallelsen till stämman. Denna dag får inte vara söndag, allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman. Aktieägare får vid bolagsstämma medföra ett eller två biträden, dock endast om aktieägaren till bolaget anmält detta på sätt som ovan angivits.

Styrelsen äger besluta att den som inte är aktieägare ska, på de villkor som styrelsen bestämmer, ha rätt att närvara eller på annat sätt följa förhandlingarna vid bolagsstämma.

9§ Ärenden på årsstämma
På årsstämma ska följande ärenden komma till behandling:

 1. Val av ordförande vid stämman.
 2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
 3. Godkännande av dagordningen.
 4. Val av en eller två justeringspersoner att jämte ordförande justera protokollet.
 5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
 6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt i förekommande fall koncernredovisning och koncernredovisningsberättelse.
 7. Beslut om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt i förekommande fall koncernredovisning och koncernbalansräkning.
 8. Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.
 9. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktör.
 10. Bestämmande av antalet styrelseledamöter, som utses av stämman.
 11. Fastställande av arvoden åt styrelsen och i förekommande fall revisorerna.
 12. Val av styrelse samt i förekommande fall, revisor/er och i förekommande fall revisionsbolag.
 13. Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen

10§ Avstämningsförbehåll
Bolagets aktier ska vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument.

11§ Räkenskapsår
Bolagets räkenskapsår ska vara 1 januari – 31 december.

12§ Insamling av fullmakter och poströstning

Styrelsen får samla in fullmakter enligt det förfarande som anges i 7 kap. 4 § andra stycket aktiebolagslagen (2005:551). Styrelsen får inför en bolagsstämma besluta att aktieägarna ska kunna utöva sin rösträtt per post före bolagsstämman.

Senast updpaterad 2022-11-30

Scroll to Top