Bolagsstämmor

Bolagsstämmor

Aktieägarnas inflytande utövas vid bolagsstämman, som är Isofols högsta beslutande organ och där alla aktieägare har rätt att delta. Aktieägare som vill delta på bolagsstämma, personligen eller via ombud, ska vara upptagna i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken fem vardagar före bolagsstämman samt göra en anmälan till bolaget enligt kallelse. Kallelse till bolagsstämma sker genom annonsering samt via bolagets hemsida (isofolmedical.com). Årsstämma ska hållas inom sex månader från räkenskapsårets utgång. Vid bolagsstämma berättigar en aktie en röst. Vid bolagsstämman får varje röstberättigad rösta för det fulla antalet innehavda och företrädda aktier utan begränsning i rösträtten.

Bolagsstämman beslutar om förändringar i bolagsordningen, väljer ordförande, styrelse och revisorer, fastställer räkenskaperna beslutar om eventuell utdelning och andra dispositioner av resultatet samt ansvarsfrihet för styrelsen. Vidare beslutar stämman bland annat om riktlinjer för lön och annan ersättning till ledande befattningshavare, eventuella nyemissioner och hur valberedningen ska utses.

Aktieägare som önskar lämna förslag till Isofols valberedning kan vända sig direkt till valberedningen via e-post, valberedningen@isofolmedical.com eller på adressen, Isofol Medical AB, Att: Valberedningen, Arvid Wallgrens Backe 20, 413 46  Göteborg. Läs mer om valberedningen >>


2021

Årsstämma 2021 – Maj

Isofol Medical AB (publ) årsstämma kommer att hållas den 20 Maj 2021
Bolaget planerar för att genomföra årsstämman 2021 genom obligatorisk förhandsröstning (poströstning) med stöd av tillfälliga lagregler. Någon stämma med möjlighet att närvara personligen eller genom ombud planeras därför inte att äga rum. Detta för att värna om aktieägarnas hälsa och att på bästa tänkbara sätt bidra i arbetet med att begränsa spridning av covid-19.

Aktieägare som önskar få ett ärende behandlat på årsstämman kan lämna förslaget till Isofols styrelseordförande på adress: Isofol Medical AB (publ), Att: Styrelseordförande, Arvid Wallgrens Backe 20, 413 46 Göteborg eller via e-post till arsstamma@isofolmedical.com. Eventuella förslag måste, för att med säkerhet kunna tas in i kallelsen och därmed på årsstämmans dagordning, ha inkommit till bolaget senast den 1 april 2021 (sju veckor före stämman) eller i vart fall i så god tid att ärendet, om så krävs, kan upptas i kallelsen till stämman.

Information om de vid stämman fattade besluten offentliggörs samma dag som årsstämman så snart utfallet av röstningen är slutligt sammanställt. Ett anförande av verkställande direktören kommer att läggas ut på bolagets hemsida innan årsstämman.


2020

Årsstämma 2020 – Juni

Isofol Medical AB (publ) årsstämman hålls den 24 juni 2020.

Datum: Onsdagen den 24 juni 2020
Plats: Isofol, Biotech Center, Arvid Wallgrens Backe 20, 413 46 Göteborg.

Dokument:


Extra bolagsstämma – Maj

Isofol Medical AB (publ) extra bolagsstämma hölls den 5 maj 2020.

Datum: Tisdagen den 5 maj 2020, kl. 15.00
Plats: Isofol, Biotech Center, Arvid Wallgrens Backe 20, 413 46 Göteborg.

Dokument:


2019

Årsstämma 2019 – Maj

Isofol Medical AB (publ) årsstämma hölls den 23 maj 2019.

Datum: Torsdagen den 23 maj 2019
Plats: Elite Park Avenue Hotel, Kungsportsavenyn 36-38, 400 15 Göteborg

Dokument:


2018

Extra bolagsstämma – December

Isofol Medical AB (publ) extra bolagsstämma hölls den 17 december 2018.

Datum: Måndagen den 17 december 2018
Plats: Isofol Medical AB (publ), Biotech Center, Arvid Wallgrens Backe 20, 413 46 Göteborg

Dokument:Presentation av de föreslagna ledamöterna

Extra bolagsstämma – Oktober

Isofol Medical AB (publ) extra bolagsstämma hölls den 10 oktober 2018.

Datum: Onsdagen den 10 oktober 2018
Plats: Isofol Medical AB (publ), Biotech Center, Arvid Wallgrens Backe 20, 413 46 Göteborg

Dokument:

Årsstämma 2018 – Maj

Isofol Medical AB (publ) årsstämma hölls den 3 maj 2018

Datum: Torsdagen den 3 maj 2018
Plats: Elite Park Avenue Hotel, Kungsportsavenyn 36-38, 400 15 Göteborg

Dokument:


2017

Årsstämma 2017 – Maj

Isofol Medical AB (publ) årsstämma hölls den 16 maj 2017

Datum: tisdagen den 16 maj 2017
Plats: Radisson Blu Scandinavia, Södra Hamngatan 59, Göteborg.

Dokument: