Ersättningsutskott

Ersättningsutskott

Ersättningsutskottet utses inom styrelsen och behandlar frågor avseende ersättningar till verkställande direktören samt ersättningar till ledande befattningshavare. Ersättningsutskottet består av Pär-Ola Mannefred, ordförande för utskottet, Robert Marchesani och Anna Belfrage.

Ersättningsutskottet har följande huvudsakliga ansvarsområden:

  • ● Lämna förslag till styrelsen angående beslut om ersättning, principer för dessa och övriga anställningsvillkor.
  • ● Analysera och bedöma rörliga ersättningar, både pågående och som avslutats under året, för bolagsledningen.
  • ● Utvärdera och övervaka att riktlinjer för ersättning följs som årsstämman enligt lag är skyldig att upprätta.

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare 

Riktlinjerna överensstämmer väsentligen med de principer som hittills har tillämpats. Med ledande befattningshavare avses de personer som tillsammans med verkställande direktören utgör koncernledningen. Riktlinjerna skall gälla för anställningsavtal som ingås efter stämmans beslut om riktlinjer liksom för det fall ändringar görs i befintliga villkor efter stämmans beslut.

Isofol skall erbjuda marknadsmässiga villkor som möjliggör att kvalificerade ledande befattningshavare kan rekryteras och behållas. Ersättningen till de ledande befattningshavarna skall bestå av grundlön, rörligersättning, övriga förmåner samt pension. Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare framgår av nedanstående länk och antogs på årsstämman den 24 juni 2020.


 Styrelsens för Isofol Medical AB (publ) förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare – antagna vid årsstämman 24 juni 2020

  Uppföljning och utvärdering av ersättning till ledande befattningshavare 2019