Ersättningsutskott

Ersättningsutskottet utses inom styrelsen och behandlar frågor avseende ersättningar till verkställande direktören samt ersättningar till ledande befattningshavare. I ersättningsutskottet ingår Jan-Eric Österlund (ordförande), Lars Lind och Alain Herrera.

Ersättningsutskottet har följande huvudsakliga ansvarsområden:

  • Lämna förslag till styrelsen angående beslut om ersättning, principer för dessa och övriga anställningsvillkor.
  • Analysera och bedöma rörliga ersättningar, både pågående och som avslutats under året, för bolagsledningen.
  • Utvärdera och övervaka att riktlinjer för ersättning följs som årsstämman enligt lag är skyldig att upprätta.

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare 

Riktlinjerna överensstämmer väsentligen med de principer som hittills har tillämpats. Med ledande befattningshavare avses de personer som tillsammans med verkställande direktören utgör koncernledningen. Riktlinjerna skall gälla för anställningsavtal som ingås efter stämmans beslut om riktlinjer liksom för det fall ändringar görs i befintliga villkor efter stämmans beslut.

Isofol skall erbjuda marknadsmässiga villkor som möjliggör att kvalificerade ledande befattningshavare kan rekryteras och behållas. Ersättningen till de ledande befattningshavarna skall bestå av grundlön, rörligersättning, övriga förmåner samt pension. Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare framgår av nedanstående länk och antogs på årsstämman den 19 maj, 2022.


Riktlinjer

Isofol – Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare 2022 >>

Ersättningsrapport

Isofol – Ersättningsrapport 2022 >>

Isofol – Revisorsyttrande om ersättningar till ledande befattningshavare 2022 >>

Isofol – Ersättningsrapport 2021 >>

Isofol – Revisorsyttrande om ersättningar till ledande befattningshavare 2021 >>

Isofol – Ersättningsrapport 2020 >>

Isofol – Revisorsyttrande om ersättningar till ledande befattningshavare 2020 >>

Senast uppdaterad 2024-01-18

Rulla till toppen