Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Riktlinjerna överensstämmer väsentligen med de principer som hittills har tillämpats. Med ledande befattningshavare avses de personer som tillsammans med verkställande direktören utgör koncernledningen. Riktlinjerna skall gälla för anställningsavtal som ingås efter stämmans beslut om riktlinjer liksom för det fall ändringar görs i befintliga villkor efter stämmans beslut.

Isofol skall erbjuda marknadsmässiga villkor som möjliggör att kvalificerade ledande befattningshavare kan rekryteras och behållas. Ersättningen till de ledande befattningshavarna skall bestå av grundlön, rörligersättning, övriga förmåner samt pension. Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare framgår av nedanstående länk och antogs på årsstämman den 19 maj 2022.


Riktlinjer

Isofol – Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare 2022 >>

Ersättningsrapport

Isofol – Ersättningsrapport 2021 >>

Isofol – Revisorsyttrande om ersättningar till ledande befattningshavare 2021 >>

Isofol – Ersättningsrapport 2020 >>

Isofol – Revisorsyttrande om ersättningar till ledande befattningshavare 2020 >>

Senast updpaterad 2022-12-02

Scroll to Top