Extra Bolagsstämma, 28 FEBRUARI 2023

Aktieägarnas inflytande utövas vid bolagsstämman, som är Isofols högsta beslutande organ och där alla aktieägare har rätt att delta. Aktieägare som vill delta på bolagsstämma, personligen eller via ombud, ska vara upptagna i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken fem vardagar före bolagsstämman samt göra en anmälan till bolaget enligt kallelse. Kallelse till bolagsstämma sker genom annonsering samt via bolagets hemsida (isofolmedical.com). Årsstämma ska hållas inom sex månader från räkenskapsårets utgång. Vid bolagsstämma berättigar en aktie en röst. Vid bolagsstämman får varje röstberättigad rösta för det fulla antalet innehavda och företrädda aktier utan begränsning i rösträtten.

Bolagsstämman beslutar om förändringar i bolagsordningen, väljer ordförande, styrelse och revisorer, fastställer räkenskaperna beslutar om eventuell utdelning och andra dispositioner av resultatet samt ansvarsfrihet för styrelsen. Vidare beslutar stämman bland annat om riktlinjer för lön och annan ersättning till ledande befattningshavare, eventuella nyemissioner och hur valberedningen ska utses.

Aktieägare som önskar lämna förslag till Isofols valberedning kan vända sig direkt till valberedningen via e-post, valberedningen@isofolmedical.com eller på adressen, Isofol Medical AB, Att: Valberedningen, Arvid Wallgrens Backe 20, 413 46  Göteborg. Läs mer om valberedningen >>


Extra bolagsstämma, 28 februari 2023

Isofol Medical AB (publ) årsstämman hålls den 28 februari 2023.

Datum: Tisdagen den 28 februari 2023, kl. 15.00-17.00. Registrering från kl. 14.30.
Plats: Isofol, Biotech Center, Arvid Wallgrens Backe 20, 413 46 Göteborg.

Aktieägare som vill skicka in frågor i förväg kan göra det per post till Isofol Medical AB (publ), ”EGM II 2023”, Att. Gustaf Albèrt, Arvid Wallgrens backe 20, 413 46 Göteborg eller via e-post till 28febextrastamma@isofolmedical.com senast onsdagen den 22 februari.

Vänligen notera att e-postadressen för att anmäla sig till denna extra bolagsstämma är 28febextrastamma@isofolmedical.com

Kallelse och tillhörande handlingar

Formulär

Rapporter


Senast uppdaterad 2023-11-21

Rulla till toppen