Kallelse till Extra Bolagsstämma i Isofol Medical AB (publ)

Aktieägarna i Isofol Medical AB (publ) kallas härmed till extra bolagsstämma måndagen den 17 december 2018 kl. 17:00 på Biotech Center, Arvid Wallgrens Backe 20, 5:e våningen i Göteborg. Inregistrering till bolagsstämman sker från kl. 16:30.

Anmälan

Aktieägare som önskar delta i stämman ska dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken tisdagen den 11 december 2018, dels anmäla sitt deltagande till bolaget senast tisdagen den 11 december 2018 per brev under adress ”Extra bolagsstämma december 2018”, Isofol Medical AB (publ), Att. Gustaf Albèrt, Arvid Wallgrens backe 20, 413 46 Göteborg eller via e-post extrastamma@isofolmedical.com.

I anmälan ska aktieägaren uppge namn (firma), personnummer (organisationsnummer), adress och telefonnummer, namn på eventuellt medföljande biträden (högst två) samt namn och personnummer avseende eventuellt ombud.

Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda daterad fullmakt för ombudet. Fullmaktsformulär kan erhållas på bolagets hemsida www.isofolmedical.com. Den som företräder juridisk person ska bifoga bestyrkt registreringsbevis. Fullmakten får inte vara äldre än ett år, om det inte anges längre giltighetstid i fullmakten som då får vara högst 5 år. Registreringsbeviset får inte vara utfärdat tidigare än ett år före stämmodagen. Fullmakt i original och behörighetshandlingar i övrigt bör vara bolaget tillhanda under ovanstående adress senast tisdagen den 11 december 2018.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste för att få rätt att delta i stämman inregistrera aktierna i eget namn i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken. Sådan inregistrering ska vara verkställd tisdagen den 11 december 2018 och bör därför begäras hos förvaltaren i god tid före detta datum.

Förslag till dagordning

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste för att få rätt att delta i stämman inregistrera aktierna i eget namn i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken. Sådan inregistrering ska vara verkställd tisdagen den 11 december 2018 och bör därför begäras hos förvaltaren i god tid före detta datum.

1. Stämmans öppnande.

2. Val av ordförande vid stämman.

3. Upprättande och godkännande av röstlängd.

4. Godkännande av dagordning.

5. Val av en eller två justeringspersoner att jämte ordförande justera protokollet.

6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.

7. Beslut om inrättande av incitamentsprogram (Optionsprogram 2018) genom riktad emission av dels teckningsoptioner (Serie 2018/2021), dels teckningsoptioner (Serie 2018/2022) båda med åtföljande rätt till teckning av aktier.

8. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner.

9. Stämmans avslutande.

Styrelsens förslag till beslut under punkterna 7 och 8

Förslag till beslut om inrättande av incitamentsprogram (Optionsprogram 2018) genom riktad emission av dels teckningsoptioner (Serie 2018/2021), dels teckningsoptioner (Serie 2018/2022) båda med åtföljande rätt till teckning av aktier (punkt 7).

Styrelsen föreslår att stämman beslutar införa ett incitamentsprogram (Optionsprogram 2018). Optionsprogrammet innebär att bolaget emitterar sammanlagt högst 1 461 698 teckningsoptioner, varav högst 730 849 teckningsoptioner (Serie 2018/2021) samt högst 730 849 teckningsoptioner (Serie 2018/2022) till det helägda dotterbolaget Isofol Medical Incentive AB (”Incentive”) som berättigar till teckning av sammanlagt högst 1 461 698 aktier i bolaget med rätt och skyldighet för Incentive att hantera teckningsoptionerna enligt villkoren för Optionsprogram 2018.

Incentive ska senast den 11 januari 2019 erbjuda vissa nyckelpersoner inom Isofol att förvärva teckningsoptioner (serie 2018/2021) och (Serie 2018/2022) till marknadspris vilket kommer att fastställas genom att optionerna värderas av en oberoende part enligt Black & Scholes värderingsmodell. Vidare ska Incentive behålla vissa teckningsoptioner som ska kunna överlåtas till nyckelpersoner som kan komma att rekryteras till Bolaget.

Erbjudande om förvärv av teckningsoptioner ska ske enligt följande:

VD får i Serie 2018/2021 förvärva 128 219 st teckningsoptioner och i Serie 2018/2022 förvärva 128 219 st teckningsoptioner, vilket ger totalt antal teckningsoptioner om 256 438 st.

Övrig koncernledning (fem personer) vardera får i Serie 2018/2021 förvärva 80 137 st teckningsoptioner och i Serie 2018/2022 förvärva 80 137 st teckningsoptioner, vilket ger totalt antal teckningsoptioner om 160 274 st per deltagare.

Övriga nyckelpersoner (sex personer) vardera får i Serie 2018/2021 förvärva 25 644 st teckningsoptioner och i Serie 2018/2022 förvärva 25 644 st teckningsoptioner, vilket ger totalt antal teckningsoptioner om 51 288 st per deltagare. Supportpersonal (tre personer) vardera får i Serie 2018/2021 förvärva 16 027 st teckningsoptioner och i Serie 2018/2022 förvärva 16 027 st teckningsoptioner, vilket ger totalt antal teckningsoptioner om 32 054 st per deltagare.

Totalt antal teckningsoptioner uppgår inom Serie 2018/2021 till 730 849 st och inom Serie 2018/2022 till 730 849 st, vilket ger totalt antal teckningsoptioner om 1 461 698 st.

Teckning av aktier ska ske under tiden från och med den 15 maj 2021 till och med 15 juli 2021 avseende (Serie 2018/2021) respektive från och med den 15 maj 2022 till och med 15 juli 2022 avseende (Serie 2018/2022).

Teckningskursen för aktier som tecknas med stöd av teckningsoptionerna ska för (Serier 2018/2021) fastställas till ett belopp som motsvarar 200 procent av den genomsnittliga volymviktade börskursen för Isofol-aktien under mätperioden från och med den 17 december 2018 till och med den 3 januari 2019 och för (Serie 2018/2022) fastställas till ett belopp som motsvarar 300 procent av den genomsnittliga börskursen för Isofol-aktien under mätperioden från och med den 17 december 2018 till och med den 3 januari 2019. Teckningskursen ska erläggas kontant.

Vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna kommer högst 1 461 698 nya aktier att utges vilket motsvarar en utspädningseffekt om cirka 4,5 procent.

Teckningsoptionerna som överlåts till anställda bedöms inte föranleda några lönekostnader för de anställda eller sociala avgifter för bolaget. Kostnader för finansiell och legal rådgivning i samband med Optionsprogram 2018 uppskattas till cirka 150 000 kronor.

Som skäl till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt åberopar styrelsen följande. Optionsprogram bidrar till högre motivation och engagemang hos de anställda samt stärker banden mellan de anställda och bolaget. Ett långsiktigt engagemang hos deltagarna förväntas öka intresset för verksamheten och resultatutvecklingen i bolaget. Vidare är det styrelsens bedömning att Optionsprogrammet kommer att bidra till möjligheterna att rekrytera och bibehålla kunniga och erfarna medarbetare samt förväntas öka medarbetarnas intresse för verksamheten och resultatutvecklingen i bolaget. Sammantaget är det styrelsens bedömning att Optionsprogrammet kommer att vara till nytta för såväl de anställda som för bolagets aktieägare genom ett ökat aktievärde.

Optionsprogrammet har beretts av styrelsen i samråd med bolagsledningen och har utarbetats i samråd med externa rådgivare baserat på en utvärdering av gällande marknadspraxis.

Förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner (punkt 8)

Styrelsen föreslår att stämman beslutar om att bemyndiga styrelsen att, längst intill tiden för nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen och med eller utan företrädesrätt för aktieägarna, besluta om nyemission av aktier och/eller teckningsoptioner och/eller konvertibler.

Bemyndigandet får utnyttjas för emissioner av aktier och/eller teckningsoptioner och/eller konvertibler motsvarande totalt högst 20 procent av det vid tidpunkten för emissionsbeslutet registrerade aktiekapitalet i Bolaget.

Emission ska kunna genomföras som kontant-, apport- eller kvittningsemission. Emission får endast ske till marknadsmässigt pris.

Avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska kunna ske i samband med finansiering av bolagets forskning och utveckling samt framtida kommersiella expansion.

Skälet till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att bolaget för sina kliniska studier med arfolitixorin och stödjande forskning och utveckling samt framtida kommersiella förberedelser inför ett marknadsgodkännande av arfolitixorin snabbt och billigt kan erhålla kapital och därmed även bredda bolagets ägarbas med, i huvudsak, nya långsiktiga investerare.

Antal aktier och röster

Det totala antalet aktier och röster i bolaget är 32 054 802 vid tidpunkten för kallelsens utfärdande. Samtliga aktier är av samma aktieslag. Bolaget innehar inga egna aktier.

Majoritetsregler

För beslut enligt punkt 7 krävs biträde av aktieägare med minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

För beslut enligt punkten 8 krävs biträde av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna aktierna som de vid stämman företrädda aktierna rösta för beslutet.

Tillgång till handlingar, m. m.

Styrelsens fullständiga förslag till beslut enligt punkten 7 kommer att finnas tillgängliga på bolagets hemsida www.isofolmedical.com senast den 26 november 2018, samt skickas till de aktieägare som så anmäler detta till bolaget.

Personuppgifter i samband med stämman hanteras i enlighet med Euroclear Sweden ABs policy.

Upplysningar på stämman

Styrelsen och den verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, vid stämman lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen och förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets eller dotterbolags ekonomiska situation samt om bolagets förhållande till annat bolag inom koncernen.

_____________________________

Göteborg i november 2018
Isofol Medical AB (publ)
Styrelsen

 

För mer information, vänligen kontakta:

Anders Rabbe, CEO, Isofol Medical AB (publ)
E-post: anders.rabbe@isofolmedical.com
Telefon: +46 (0)707 646 500

Gustaf Albèrt, CFO, Isofol Medical AB (publ)
E-post: gustaf.albert@isofolmedical.com
Telefon: +46 (0)709 168 302

Information lämnades för offentliggörande den 26 november 2018 kl. 08.00.

Om arfolitixorin

Arfolitixorin är en ny läkemedelskandidat utvecklad för att öka effekten av cellgiftet 5-fluorouracil (5FU) och som s.k. räddningsbehandling för att minska biverkningar efter högdosbehandling med cellgiftet metotrexat. Arfolitixorin, [6R]-5,10-methylenetetra-hydrofolat är den aktiva metaboliten i de brett använda folatbaserade cancerläkemedlen leucovorin och levoleucovorin. Arfolitixorin kan vara lämplig för alla cancerpatienter oavsett deras förmåga att aktivera folater till [6R]-5,10-methylenetetrahydrofolat, eftersom arfolitixorin, till skillnad mot leucovorin och levoleucovorin, inte kräver metabolisk aktivering för att utöva sin effekt.

Om Isofol Medical AB (publ)

Isofol Medical AB (publ) är ett biotechbolag verksamt inom onkologi som utvecklar cancerläkemedlet arfolitixorin. Arfolitixorin är en ny läkemedelskandidat som främst är avsett för behandling av kolorektalcancer (CRC), en av de vanligaste formerna av cancer. Isofol utvecklar även arfolitixorin för så kallad räddningsbehandling efter högdosbehandling med cellgiftet metotrexat vid osteosarkom (bencancer). Genom ett internationellt licensavtal har Isofol ensamrätt att utveckla och kommersialisera arfolitixorin med tillgång till den unika patentskyddade tillverkningsprocessen och produktionen hos Merck KGaA, Darmstadt, Tyskland. Isofol Medical AB handlas på Nasdaq First North Premier. FNCA Sweden AB är Certified Adviser.

 

www.isofolmedical.com

Rulla till toppen