Immateriella rättigheter & patent

Isofol har en aktiv strategi för immateriella rättigheter som täcker alla viktiga marknader. Patentportföljen omfattar såväl formuleringsteknologin, dosregim och användning.

Att skydda bolags- och affärshemligheter är en förutsättning för att Isofol ska lyckas med att åstadkomma den vision som finns uppsatt för bolaget. Bolagets immateriella rättigheter skyddas främst genom patent och patentansökningar. Isofol arbetar kontinuerligt och proaktivt för att skydda de immateriella rättigheterna för arfolitixorin.

Patentportföljen består av flera typer av patent; substans, formulering samt hur de ska användas i behandling. Arfolitixorin har idag beviljade patentskydd i USA, Europa, Japan, Kanada, Australien, Sydkorea och Ukraina, för användning inom de flesta stora cancersjukdomarna, fram till år 2038. Själva substansen, arfolitixorin som salt, har beviljade patent till år 2037 i USA och till år 2034 i övriga världen (till exempel i Europa och Kina). Även nya patentbeviljanden för behandling av kolorektalcancer, med utgångsår 2039, förväntas inom kort.

Sålunda stärktes patentskyddet i Europa under första kvartalet 2021 avseende ”use patent”, det vill säga dosregimer och användning i kombination med 5-fluorouracil och andra cancerläkemedel, såsom oxaliplatin, irinotekan och bevacizumab. Nya patentansökningar kring dosregimer inlämnades också under tredje kvartalet 2021 och ytterligare förstärkning av patentskyddet är planerat under år 2022.

Senast updpaterad 2022-11-30

Scroll to Top