Incitamentsprogram

Långsiktiga incitamentsprogram

Syftet med långsiktiga incitamentsprogram är att skapa förutsättningar för att behålla och rekrytera kompetent personal till koncernen samt att erbjuda anställda en attraktiv möjlighet att bli delägare i bolaget. Syftet är även att främja och stimulera fortsatt företagslojalitet genom att förena aktieägarnas och de anställdas intressen. Programmen antas ha en positiv effekt på koncernens fortsatta utveckling och därmed är till fördel för både aktieägarna och bolaget.

AKTIERELATERADE INCITAMENTSPROGRAM

Teckningsoptionsprogram 2020 – Serie 2020/2023

Vid årsstämman den 24 juni 2020 beslutade aktieägarna att införa ett incitamentsprogram riktat till VD i bolaget. Programmet har utformats som ett kompletterande program som endast riktar sig till bolagets VD som inte deltog i Teckningsoptionsprogram 2018. Programmet omfattar maximalt 250 000 teckningsoptioner kommer att resultera i en mindre utspädning för bolagets aktieägare eftersom bolaget makulerar cirka 408 000 stycken teckningsoptioner ur teckningsoptionsprogrammet 2018. De maximalt 250 000 teckningsoptionerna berättigar till teckning av högst 370 000 aktier (efter avslutad företrädesemission i juni 2020). Teckningskursen uppgår till 37 kronor per aktie.

För ytterligare information hänvisar vi till:

Den fullständiga kallelsen till årsstämman 2020 under punkt 17 >>

Pressrelease >>

Teckningsoptionsprogram 2018 – Serie 2018/2022 och Serie 2018/2023

Vid extra bolagsstämma den 17 december 2018 beslutade aktieägarna att införa ett incitamentsprogram riktat till samtliga anställda i bolaget samt framtida nyckelpersoner. Programmet har utformats i syfte att stimulera bolagets personal och ledande befattningshavare på längre sikt samt att främja investeringar i och ägande av bolagets aktier. Programmet omfattar maximalt 1 461 698 teckningsoptioner och programmet är utformat så att teckningsoptionerna överläts till marknadsvärde enligt en Black & Scholes beräkning utförd av Grant Thornton Sweden AB. Varje teckningsoption ger vid slutet av respektive program rätt att teckna en ny aktie i Isofol till en fastställd lösenkurs. För serie 18/22 uppgår lösenpris till 34,6 SEK per aktie (teckningsperiod från 15 maj till 15 juli 2022) och för serie 18/23 uppgår lösenpriset till 51,8 SEK per aktie (teckningsperiod från 15 maj till 15 juli 2023) före omräkning enligt gällande villkor.

Pressrelease >>