Information med anledning av COVID-19

GÖTEBORG, 2 april 2020 – Isofol Medical AB (publ), (Nasdaq First North Premier Growth Market: ISOFOL), har sedan utbrottet och spridningen av COVID-19 följt utvecklingen och påverkan noga. Bolaget har vidtagit proaktiva åtgärder för att säkerställa kontinuiteten i den globala fas III AGENT-studien, som kommer att fortsätta att rekrytera patienter i enlighet med regulatoriska riktlinjer och klinikers kapacitet.

COVID-19-pandemin påverkar samhällen och företag över hela världen och kommer att ha en betydande påverkan på det globala sjukvårdssystemet. Många sjukhus, regioner och länder uppdaterar sina riktlinjer och Isofol vidtar nödvändiga åtgärder för att till fullo följa de nya riktlinjerna. Isofols högsta prioritet är att garantera säkerheten för patienter, hälso- och sjukvårdspersonal, anställda och leverantörer som är involverade i den pågående AGENT-studien. Bolaget har också ett nära samarbete med lokala hälsomyndigheter för att möjliggöra studiens kontinuitet på en global skala.

AGENT-studien kommer att rekrytera totalt 440 patienter med metastaserad kolorektalcancer och bolaget har hittills rekryterat 265 patienter. Under mars rekryterades 27 nya patienter i studien vilket är i enlighet med rekryteringsplanen.

Effekterna av COVID-19 är fortsatt svåra att överblicka helt och i det här skedet är det för tidigt att säga om rekryteringstakten av patienter kommer att påverkas.

För mer information, vänligen kontakta

Isofol Medical AB (publ)
Jarl Ulf Jungnelius, M.D., verkställande direktör
E­post: jungnelius@isofolmedical.com
Telefon: 0709-16 89 55

Certified Adviser
FNCA Sweden AB
E-post: info@fnca.se
Telefon: 08-528 003 99

Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2 april 2020 kl. 08.00.

Om Arfolitixorin

Arfolitixorin är Isofols patentskyddade läkemedelskandidat som utvecklas för att öka effektiviteten av 5-FU baserad kemoterapi primärt för avancerad kolorektalcancer. Arfolitixorin utvärderas för närvarande i en global fas III-studie, AGENT. Arfolitixorin är den aktiva slutprodukten av brett använda folatbaserade läkemedel och kan potentiellt gynna alla patienter med avancerad kolorektalcancer, eftersom arfolitixorin inte kräver metabolisk aktivering för att utöva sin effekt.

Om Isofol Medical AB (publ)

Isofol Medical AB (publ) är ett biotechföretag i sen klinisk fas som utvecklar arfolitixorin för att förbättra standardbehandling av 5-FU baserad kemoterapi primärt för avancerad kolorektalcancer genom att öka tumörrespons och progressionsfri överlevnad. Isofol har ett globalt exklusivt licensavtal med Merck KGaA, Darmstadt, Tyskland för att utveckla och kommersialisera arfolitixorin inom onkologi. Isofol Medical AB (publ) handlas på Nasdaq First North Premier Growth Market. Certifierad rådgivare är FNCA Sweden AB.

www.isofolmedical.com

Dokument