Isofol har utsett valberedningen inför årsstämman 2024

GÖTEBORG, Sverige, 8 november 2023 – Isofol Medical AB (publ), (Nasdaq Stockholm: ISOFOL), (”Isofol” eller ”Bolaget”), tillkännagav idag att valberedningens ledamöter inför årsstämman 2024 har utsetts i enlighet med de principer för tillsättande av valberedning som antogs på årsstämman 2022.

Informationen i pressmeddelandet är ämnad för investerare.

Enligt instruktion för valberedningen för Isofol Medical AB (publ) ska valberedningen utgöras av tre ledamöter, representanter utsedda av de till röstetalet tre största direktregistrerade ägargrupperade aktieägarna i bolaget, baserat på av Euroclear Sweden AB tillhandahållen aktiebok eller annan tillförlitlig information per den 30 september 2023. Ytterligare en valberedningsledamot får utses av minoritetsägare representerade minst 10 procent av rösterna. Valberedningens ordförande ska utgöras av den vid tidpunkten för valberedningens utseende röstmässigt största aktieägaren, om inte valberedningen enas om annat, och får inte utgöras av styrelsens ordförande eller annan styrelseledamot. Styrelsens ordförande ska inte ingå i valberedningen, men normalt adjungeras till valberedningens möten.

Valberedningen inför årsstämman 2024 har följande sammansättning:

  • Göran Gustafsson, som representerar ca 3,31 procent av aktier och röster,
  • Johan Möller, utsedd av Mats Franzén som representerar ca 3,29 procent av aktier och röster, samt
  • Lars Lind, valberedningens ordförande, utsedd av Hans Enocson som representerar ca 2,82 procent av aktier och röster

Därutöver har representanter för minoritetsägare vilka representerar drygt 10,83 procent av röster och aktier utsett Matsola Palm.

Valberedningens ledamöter är utsedda av ägare som sammanlagt representerar ca 20,25 procent av antalet aktier och röster i Isofol Medical AB (publ) enligt ägarförhållandena per den 30 september 2023.

Information om valberedningens arbete samt instruktion till valberedningen återfinns på bolagets hemsida under sektionen för bolagsstyrning. Valberedningens förslag kommer att presenteras i kallelsen till årsstämman 2024 samt på bolagets hemsida, www.isofolmedical.com.

Aktieägare som önskar lämna förslag till valberedningen ska göra detta skriftligen genom att skicka e-post till valberedningen@isofolmedical.com (rubrik: ”Isofols valberedning”) eller via brev till följande adress:

Isofol Medical AB (publ)
Att. Valberedningen
Arvid Wallgrens Backe 20
413 46  GÖTEBORG

Eventuella förslag måste vara valberedningen tillhanda senast den 17 mars 2024 för att ingå i kallelsen och dagordningen för årsstämman 2024.

För mer information, vänligen kontakta

Mats Franzén, styrelseordförande
E-post: mats@efficere.se
Telefon: 0704-47 29 09

Isofol Medical AB (publ)
Roger Tell, tf verkställande direktör
E-post: roger.tell@isofolmedical.com
Telefon: 0760-29 39 11

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 8 november 2023, kl. 13.45.

Om Isofol Medical AB (publ)

Isofol Medical AB (publ) utvecklar läkemedelskandidaten arfolitixorin i syfte att öka effekten av dagens standardbehandlingar mot kolorektalcancer och vissa andra tumörsjukdomar. En fas III-studie av arfolitixorin har slutförts och bolaget utvärderar nu olika möjligheter att genom kompletterande studier och potentiella partnerskap ta läkemedelskandidaten vidare mot en ansökan om marknadsregistrering. Isofol Medical AB (publ) handlas på Nasdaq Stockholm.

www.isofolmedical.com

Dokument

Rulla till toppen