Isofol meddelar att ett abstract med nya forskningsresultat har publicerats inför årets ASCO-kongress i Chicago

Isofol Medical AB (publ) meddelar att ett vetenskapligt abstract har publicerats inför årets kongress av ASCO (American Society of Clinical Oncology). I abstractet presenteras resultat från en retrospektiv studie på patienter som behandlats med cellgiftet 5-FU och folatet leukovorin (LV) för spridd kolorektal cancer (mCRC). Studien visar en tydlig korrelationen mellan behandlingsresultat, mätt som progressionsfri överlevnad (PFS) och uttrycksnivåer av gener som styr folatmetabolism och därmed omvandling av LV till den aktiva substansen, (6R)-5,10-methylenetetrahydrofolate (MTHF). Patienter med högt genuttryck för ABCC3 har en genomsnittlig PFS på 10,1 månader jämfört med 6,5 månader för patienter med lågt genuttryck.

I abstraktet presenteras följande resultat;

  •  det finns en signifikant korrelation mellan PFS och högt genuttryck för ABCC3
  •  patienter med högt genuttryck för ABCC3 har en genomsnittlig PFS på 10,1 månader jämfört med 6,5 månader för patienter med lågt genuttryck
  •  genuttryck av folatrelaterade gener kan förutsäga hur patienten kommer att svara på 5-FU/folatbaserad cancerbehandling

Genexpressionstudien som ligger till grund för abstraktet har utförts av akademiska forskare som samarbetar med Isofol Medical. Abstractet publiceras på den vetenskapliga konferensen ASCO 2018 som äger rum den 1-5 juni i Chicago. ASCO är ett världsledande onkologiskt specialistforum syftande till att sprida vetenskapliga rön till läkare och forskare inom cancerbehandlingssfären och sätter agendan för framtidens behandlingar.

Isofols läkemedelskandidat arfolitixorin innehåller den aktiva substansen MTHF och är inte beroende av omvandling i kroppen för att utöva sin effekt. Detta skapar förutsättningar för att alla patienter, oavsett nivåer av genuttryck för ABCC3, kan få maximal effekt av cancerbehandlingen med 5-FU i kombination med folat. Resultaten från studien indikerar en möjlig förbättringspotential med arfolitixorin vilket Isofol skall utvärdera i registreringsstudien ISO-CC-007, som kommer att påbörjas under hösten i patienter med mCRC” säger Karin Ganlöv, CMO för Isofol Medical.

Länk till det vetenskapliga abstractet > >

Abstract – FOLATE GENE PREDICTION OF TREATMENT RESPONSE TO 5-FU AND LEUCOVORIN IN ADVANCED COLORECTAL CANCER  

Authors: B Gustavsson, E Odin, P Saksena, H Wedel, A Edsjö, G Carlsson, H Taflin, E Bexe Lindskog, K Ganlöv, A Vedin, Y Wettergren  

Department of Surgery, Sahlgrenska Academy at University of Gothenburg, Gothenburg, Sweden; Department of Pathology, Sahlgrenska University Hospital, Gothenburg, Sweden; Isofol Medical AB, Arvid Wallgrens backe 20, Göteborg, Sweden; Department of Clinical Genetics and Pathology, Regional Laboratories Region Skåne, Lund, Sweden

Denna information är sådan information som Isofol Medical AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 15 maj 2018 kl. 23:00 CET.

För mer information, vänligen kontakta:

Anders Rabbe, VD, Isofol Medical AB

E-post: anders.rabbe@isofolmedical.com

Telefon: +46 (0)707 646 500

Om arfolitixorin

Arfolitixorin är ett nytt läkemedel framtaget för att öka effekten av cellgiftet 5-fluorouracil (5FU) och som s.k. räddningsbehandling för att minska biverkningar efter högdosbehandling med cellgiftet metotrexat. Arfolitixorin består av den aktiva substansen MTHF, [6R] -5,10-metylentetrahydrofolat. Till skillnad från de nu använda folatbaserade läkemedlen leucovorin och levoleucovorin krävs därmed ingen omvandling till MTHF och fler patienter, oberoende av medfödd förmåga att omvandla folatbaserade läkemedel, kan därmed tillgodogöra sig läkemedlets fulla effekt.

Om Isofol Medical AB (publ)

Isofol Medical AB (publ) är ett läkemedelsutvecklingsbolag inom onkologi som utvecklar arfolitixorin, avsedd främst för behandling av avancerad kolorektal cancer och som s.k. räddningsbehandling för att minska biverkningar efter höga doser av metotrexat vid behandling av osteosarkom (bencancer). Genom ett internationellt licensavtal har Isofol ensamrätt att utveckla och kommersialisera arfolitixorin med tillgång till den unika patentskyddade tillverkningsprocessen och produktionen hos Merck KGaA, Darmstadt, Tyskland. Isofol Medical AB handlas på Nasdaq First North Premier. FNCA Sweden AB är Certified Adviser.

www.isofol.se

För mer information, vänligen kontakta

Dokument

Rulla till toppen