Isofol Medical AB (publ) publicerar bokslutskommuniké, januari – december 2019

GÖTEBORG, Sverige, 19 februari 2020 – Isofol Medical AB (publ), (Nasdaq First North Premier: ISOFOL), tillkännagav idag att bolagets bokslutskommuniké för januari–december 2019 nu finns tillgänglig på bolagets hemsida, www.isofolmedical.com.

Fjärde kvartalet, oktober-december 2019

 • Nettoomsättningen uppgick till 0 TSEK (0) och övriga intäkter till 107 TSEK (0)
 • Periodens resultat uppgick till -57 916 TSEK (-28 986)
 • Resultat per aktie uppgick till -1,81 SEK (-0,91)
 • Likvida medel per den 31 december uppgick till 126 983 TSEK (272 897)

Januari – december 2019

 • Nettoomsättningen uppgick till 0 TSEK (0) och övriga intäkter till 107 TSEK (0)
 • Periodens resultat uppgick till -161 583 TSEK (-83 125)
 • Resultat per aktie uppgick till -5,04 (-2,60)
 • Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2019

Väsentliga händelser fjärde kvartalet 2019

 • Ulf Jungnelius tillträdde som VD för Isofol Medical AB (Publ) den 13 november
 • Patentgodkännande i USA för att identifiera hur patienter svarar på folatbaserad cancerbehandling
 • Expanderat den pågående AGENT-studien till Australien och Japan
 • Patentgodkännande i Japan som är av stor strategisk betydelse för att stödja en kommande kommersialisering av arfolitixorin på den japanska marknaden

Väsentliga händelser efter rapportperiodens slut

 • Första patienten har påbörjat behandlingen i Japan i AGENT-studien
 • Första patienten har påbörjat behandlingen i Australien i AGENT-studien
 • Metoden för biomarköranalys har validerats av ett kommersiellt laboratorium
 • Fas I/IIa, ISO-CC-005-studien är avslutad
 • Över 220 patienter har nu påbörjat behandlingen i AGENT-studien

VD´s kommentar:

”Som ny VD och med nio år i styrelsen, hyser jag stor övertygelse att vår läkemedelskandidat arfolitixorin kommer, för första gången på över 16 år, förnya standardbehandlingen av spridd kolorektalcancer. Genom att ersätta prodrogen leukovorin med arfolitixorin, i de sedan länge etablerade behandlingarna innehållande 5-FU, kommer avsevärt fler patienter uppleva positiva effekter av cancerbehandling. Detta skulle kunna minska lidandet och förbättra livskvaliteten för patienterna. Vårt fokus är nu att genomföra våra viktigaste strategiska prioriteringar och leverera.” säger Ulf Jungnelius.

För mer information, vänligen kontakta

Isofol Medical AB (publ)
Ulf Jungnelius, M.D., verkställande direktör
E-post: jungnelius@isofolmedical.com
Telefon: 0709-16 89 55

Gustaf Albèrt, CFO
E-post: gustaf.albert@isofolmedical.com
Telefon: 0709-16 83 02

Certified Adviser
FNCA Sweden AB
E-post: info@fnca.se
Telefon: 08-528 003 99

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Isofol Medical AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt Nasdaq First North Premiers regelverk. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 19 februari 2020 kl. 08:00 CET.

Länk till rapporten

Rapporten finns bifogad detta pressmeddelande samt är tillgänglig på Isofols hemsida: https://isofolmedical.com/sv/finansiella-rapporter/

Om arfolitixorin

Arfolitixorin är Isofols patentskyddade läkemedelskandidat som utvecklas för att öka effektiviteten av 5-FU baserad (folatbaserad) kemoterapi primärt för avancerad kolorektal cancer. Arfolitixorin utvärderas för närvarande i en global fas III-studie, AGENT. Arfolitixorin är den aktiva slutprodukten av brett använda folatbaserade läkemedel och kan potentiellt gynna alla patienter med avancerad kolorektalcancer, eftersom arfolitixorin inte kräver metabolisk aktivering för att utöva sin effekt.

Om Isofol Medical AB (publ)

Isofol Medical AB (publ) är ett biotechföretag i sen klinisk fas som utvecklar arfolitixorin för att förbättra standardbehandling av 5-FU baserad kemoterapi primärt för avancerad kolorektal cancer genom att öka tumörrespons och progressionsfri överlevnad. Isofol har ett globalt exklusivt licensavtal med Merck KGaA, Darmstadt, Tyskland för att utveckla och kommersialisera arfolitixorin inom onkologi. Isofol Medical AB (publ) handlas på Nasdaq First North Premier. Certifierad rådgivare är FNCA Sweden AB.

www.isofolmedical.com

Dokument