Isofol Medical AB (publ) publicerar bokslutskommuniké, januari – december 2021

GÖTEBORG, Sverige, 24 februari 2022 – Isofol Medical AB (publ), (Nasdaq Stockholm: ISOFOL), tillkännagav idag att bolagets bokslutskommuniké för januari–december 2021 nu finns tillgänglig på bolagets hemsida, www.isofolmedical.com.

Fjärde kvartalet, oktober – december 2021

● Nettoomsättningen uppgick till 4 704 TSEK (18 680) och övriga intäkter till 0 TSEK (18)
● Periodens resultat uppgick till -61 170 TSEK (-54 659)
● Resultat per aktie uppgick till -0,38 SEK (-0,66)
● Likvida medel per den 31 december uppgick till 379 448 TSEK (116 393)

Januari – december 2021

● Nettoomsättningen uppgick till 22 407 TSEK (37 119) och övriga intäkter till 0 TSEK (18)
● Periodens resultat uppgick till -200 251 TSEK (-188 992)
● Resultat per aktie uppgick till -1,59 SEK (-3,07)
● Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2021

Väsentliga händelser fjärde kvartalet 2021

● Isofols aktier noterades på Nasdaq Stockholm den 21 oktober.
● Isofol beviljades Fast Track-Designation av den amerikanska läkemedelsmyndigheten, FDA, för arfolitixorin för behandling av avancerad kolorektalcancer.
● Isofol meddelade att FDA avslagit en förfrågan från bolaget att få justera censureringsreglerna för den pågående AGENT-studiens sekundära effektmått efter att fler patienter än väntat gått till annan behandling innan de nått PFS. Studiens primära effektmått ORR påverkas dock inte och överenskommelse om en ny brytpunkt för top-line-resultat väntas under våren 2022.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

● Jenny Sundqvist tillträde som Chief Commercial Officer den 1 januari 2022.

VD´s kommentar:

”Under det fjärde kvartalet har arbetet fortsatt för att skapa så goda förutsättningar som möjligt inför en framtida kommersiell lansering. Den Fast Track-Designation som vi erhöll under kvartalet är mycket värdefullt för Isofol i slutstadiet av vår pivotala fas III-studie, AGENT, då den möjliggör bland annat en mer frekvent dialog med FDA. Till slut är vi stolta över att ha skapat ett nytt kapitel i Isofols historia och ökat kännedom om bolaget genom noteringen på Nasdaq Stockholms huvudmarknad, i MidCap segmentet, i oktober.” säger vd Ulf Jungnelius.

För mer information, vänligen kontakta

Isofol Medical AB (publ)
Ulf Jungnelius, M.D., verkställande direktör
E-post: jungnelius@isofolmedical.com
Telefon: 0709-16 89 55

Gustaf Albèrt, CFO
E-post: gustaf.albert@isofolmedical.com
Telefon: 0709-16 83 02

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 24 februari 2022, kl. 08:00.

Om arfolitixorin

Arfolitixorin är Isofols patentskyddade läkemedelskandidat som utvecklas för att öka effektiviteten av 5-FU baserad kemoterapi primärt för avancerad kolorektalcancer. Arfolitixorin utvärderas för närvarande i en global pivotal fas III-studie, AGENT. Arfolitixorin är den första och enda direkt-aktiva folaten och kan potentiellt gynna alla patienter med avancerad kolorektalcancer eftersom arfolitixorin inte kräver metabolisk aktivering för att utöva sin effekt.

Om Isofol Medical AB (publ)

Isofol Medical AB (publ) är ett biotechföretag i sen klinisk fas som utvecklar arfolitixorin för att förbättra standardbehandling av 5-FU baserad kemoterapi primärt för avancerad kolorektalcancer genom att öka tumörrespons och progressionsfri överlevnad. Isofol har ett globalt exklusivt licensavtal med Merck KGaA, Darmstadt, Tyskland för att utveckla och kommersialisera arfolitixorin inom onkologi. Isofol Medical AB (publ) handlas på Nasdaq Stockholm.

www.isofolmedical.com

Dokument

Rulla till toppen