Isofol Medical AB (publ) publicerar bokslutskommuniké, januari – december 2022

GÖTEBORG, Sverige, 22 februari 2023 – Isofol Medical AB (publ), (Nasdaq Stockholm: ISOFOL), tillkännagav idag att bolagets bokslutskommuniké för januari–december 2022 nu finns tillgänglig på bolagets hemsida, www.isofolmedical.com.

Informationen i pressmeddelandet nedan är ämnad för investerare.

Fjärde kvartalet, oktober – december 2022

 • Nettoomsättningen uppgick till 1 857 TSEK (4 704) och övriga intäkter till 57 TSEK (0)
 • Periodens resultat uppgick till -25 335 TSEK (-61 170)
 • Resultat per aktie uppgick till -0,16 SEK (-0,38)
 • Likvida medel per den 31 december uppgick till 190 583 TSEK (379 448)

Januari – december 2022

 • Nettoomsättningen uppgick till 12 797 TSEK (22 407) och övriga intäkter till 59 TSEK (0)
 • Periodens resultat uppgick till -159 755 TSEK (-200 251)
 • Resultat per aktie uppgick till -0,99 SEK (-1,59)
 • Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2022

Väsentliga händelser fjärde kvartalet 2022

 • Den 3 november utsågs ledamöterna i Isofols valberedning inför årsstämman 2023 i enlighet med de principer som antogs på årsstämman 19 maj 2022.
 • Den 25 november tillkännagav Isofol att analysen av AGENT-studiens finala data bekräftar de negativa topline-resultat som presenterades i augusti 2022. Vidare kunde inte några prediktiva genuttryck för klinisk respons identifieras.
 • Den 28 november tillkännagav Isofol att vd Dr Ulf Jungnelius M.D. slutar den 1 juni 2023.
 • Den 21 december tillkännagav Isofol att CFO & vice vd Gustaf Albert lämnar under 2023.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

 • En extra bolagsstämma hölls den 13 februari 2023 för att, i enlighet med styrelsens förslag, besluta om extra utdelning till aktieägarna och frivillig likvidation av bolaget. Styrelsens förslag uppnådde dock inte erforderlig majoritet och röstades därmed inte igenom. Som en konsekvens av beslutet ställde styrelsens samtliga ledamöter sina platser till förfogande och kandiderar inte till omval.
 • En skriftlig begäran om sammankallande av en extra bolagsstämma inkom i januari 2023 från aktieägare med ett sammanlagt aktieinnehav motsvarande mer än 10 procent av aktierna i bolaget för att välja en ny styrelse. Kallelse till den extra bolagsstämman sändes ut den 3 februari 2023 och kommer att hållas den 28 februari 2023.

VD´s kommentar:

”Under fjärde kvartalet erhöll vi slutliga data från AGENT-studien och de bekräftade de tidigare topline-resultat, som innebar att läkemedelsmyndigheternas krav för en marknadsansökan om nytt läkemedel inte uppnåddes. Parallellt har insatserna med att slutföra stängningen av AGENT-studien och åtgärderna för att minska bolagets kostnader fortsatt med hög intensitet. Under januari 2023 föreslog styrelsen att bolaget skulle likvideras, men förslaget uppnådde inte majoritet. Givet detta kommer Isofols framtid att bestämmas under det första kvartalet 2023,” säger vd Ulf Jungnelius.

För mer information, vänligen kontakta

Isofol Medical AB (publ)
Ulf Jungnelius, M.D., verkställande direktör
E-post: jungnelius@isofolmedical.com
Telefon: 0709-16 89 55

Gustaf Albèrt, CFO
E-post: gustaf.albert@isofolmedical.com
Telefon: 0709-16 83 02

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 22 februari 2023, kl. 08:00.

Om Isofol Medical AB (publ)

Isofol Medical AB (publ) är ett bioteknikföretag i kliniskt skede som inriktat sin verksamhet på att utveckla och förbättra behandling för patienter som drabbats av cancer genom att öka effektiviteten av de nuvarande standardbehandlingarna med cytostatika. Isofol hade ambitionen att utveckla ett läkemedel för första behandlingslinjen av avancerad kolorektalcancer (mCRC) och försökte därmed att förbättra den nuvarande kliniska praxisen genom att realisera den fulla styrkan hos 5-FU med tillägget av arfolitixorin. Isofol har ett globalt exklusivt licensavtal med Merck & Cie, Schaffhausen, Schweiz för att utveckla och kommersialisera arfolitixorin inom onkologi. Isofol Medical AB (publ) handlas på Nasdaq Stockholm.

www.isofolmedical.com

Dokument

Rulla till toppen