Isofol Medical AB (publ) publicerar delårsrapport, januari – mars 2020

GÖTEBORG, Sverige, 14 maj 2020 – Isofol Medical AB (publ), (Nasdaq First North Premier Growth Market: ISOFOL), tillkännagav idag att bolagets delårsrapport för januari–mars 2020 nu finns tillgänglig på bolagets hemsida, www.isofolmedical.com.

Första kvartalet januari – mars 2020

  • ● Nettoomsättningen uppgick till 0 TSEK (0) och övriga rörelseinstäkter till 0 TSEK (0)
  • ● Periodens resultat uppgick till -55 915 TSEK (-26 966)
  • ● Resultat per aktie uppgick till -1,74 SEK (-0,84)
  • ● Likvida medel per den 31 mars uppgick till 72 491 TSEK (245 823)

Väsentliga händelser första kvartalet 2020

  • ● Första patienterna inkluderade i Australien och i Japan i Isofols fas III studie, AGENT.
  • ● Fas I/IIa-studien ISO-CC-005 är avslutad
  • ● Metoden för genexpressionsanalys har validerats av ett kommersiellt laboratorium och ny data stöder att större andel av patienter kommer att ha nytta av arfolitixorin
  • ● Isofol meddelar sin avsikt att genomföra en fullt garanterad företrädesemission om cirka 150 miljoner kronor och en potentiell övertilldelningsoption om upp till cirka 30 miljoner kronor

Väsentliga händelser efter periodens utgång

  • ● Covid-19 har under första kvartalet inte haft någon påverkan på patientrekryteringen i AGENT-studien. I början av andra kvartalet har rekrytering och screening av patienter fortsatt även om det skett en viss avmattning samtidigt som det noterats att sjukhus har börjat öppna upp igen. Det är i dagsläget för tidigt att bedöma om avmattningen i rekryteringen kan komma att påverka tidslinjerna för studien som helhet.

VD´s kommentar:

”Vi i företagsledningen och styrelsen tror starkt på våra möjligheter att genomföra en framgångsrik studie för arfolitixorin varför flera av oss deltar som garanter. Det är positivt att flera av våra nuvarande större aktieägare ser möjligheterna och uttrycker sig positivt till att genomföra den planerade företrädesemissionen.” säger Ulf Jungnelius.

För mer information, vänligen kontakta

Isofol Medical AB (publ)
Ulf Jungnelius, M.D., verkställande direktör
E-post: jungnelius@isofolmedical.com
Telefon: 0709-16 89 55

Gustaf Albèrt, CFO
E-post: gustaf.albert@isofolmedical.com
Telefon: 0709-16 83 02

Certified Adviser
FNCA Sweden AB
E-post: info@fnca.se
Telefon: 08-528 003 99

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Isofol Medical AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt Nasdaq First North Premiers regelverk. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 14 maj 2020 kl. 08:00 CET.

Om arfolitixorin

Arfolitixorin är Isofols patentskyddade läkemedelskandidat som utvecklas för att öka effektiviteten av 5-FU baserad (folatbaserad) kemoterapi primärt för avancerad kolorektal cancer. Arfolitixorin utvärderas för närvarande i en global fas III-studie, AGENT. Arfolitixorin är den aktiva slutprodukten av brett använda folatbaserade läkemedel och kan potentiellt gynna alla patienter med avancerad kolorektalcancer, eftersom arfolitixorin inte kräver metabolisk aktivering för att utöva sin effekt.

Om Isofol Medical AB (publ)

Isofol Medical AB (publ) är ett biotechföretag i sen klinisk fas som utvecklar arfolitixorin för att förbättra standardbehandling av 5-FU baserad kemoterapi primärt för avancerad kolorektal cancer genom att öka tumörrespons och progressionsfri överlevnad. Isofol har ett globalt exklusivt licensavtal med Merck KGaA, Darmstadt, Tyskland för att utveckla och kommersialisera arfolitixorin inom onkologi. Isofol Medical AB (publ) handlas på Nasdaq First North Premier Growth Market. Certifierad rådgivare är FNCA Sweden AB.

www.isofolmedical.com

Dokument

Rulla till toppen