Isofol Medical AB (publ) publicerar delårsrapport, januari – september 2019

GÖTEBORG, Sverige, 13 november 2019 – Isofol Medical AB (publ), (Nasdaq First North Premier: ISOFOL), tillkännagav idag att bolagets delårsrapport för januari–september 2019 nu finns tillgänglig på bolagets hemsida, www.isofolmedical.com.

”Patientrekryteringen för vår pågående AGENT-studie med arfolitixorin, pågår nu för fullt i både Nordamerika och Europa. Förberedelser pågår även för att kunna inkludera patienter i Australien och Japan i slutet av året.” säger Anders Rabbe, Chief Executive Officer för Isofol Medical AB (publ).

Tredje kvartalet (juli – september) 2019

 • Nettoomsättningen uppgick till 0 TSEK (0) och övriga rörelseintäkter till 0 TSEK (0)
 • Periodens resultat uppgick till -41 951 TSEK (-17 301)
 • Resultat per aktie uppgick till -1,31 SEK (-0,54)
 • Likvida medel per den 30 september uppgick till 190 433 TSEK (291 952)

Januari – september 2019

 • Nettoomsättningen uppgick till 0 TSEK (0) och övriga rörelseintäkter till 0 TSEK (0)
 • Periodens resultat uppgick till -103 669 TSEK (-54 139)
 • Resultat per aktie uppgick till -3,23 (-1,69)

Väsentliga händelser tredje kvartalet 2019

 • Roger Tell, M.D., Ph.D., utnämndes till Chief Medical Officer (CMO)
 • Ett abstrakt presenterades vid ESMO 2019 för den globala fas III AGENT-studien som belyste studiedesign och genomförande

Väsentliga händelser efter rapportperiodens slut

 • Isofol fick positiv feedback från PMDA i Japan och utvidgar den pågående globala och pivotala fas III AGENT-studien i första linjens metastaserande kolorektalcancer
 • Isofol har beslutat att under fjärde kvartalet starta upp ett australiensiskt helägt dotterbolag

VD´s kommentar:

”Vi siktar nu också på att inkludera patienter på ett 10-tal sjukhus i Australien via vår kontrakterade CRO-partner (Contract Research Organisation) i landet. Parallellt pågår även förberedelser att inkludera patienter på två japanska sjukhus för att primärt rekrytera tio patienter. Vår ambition är sedan att via ett partnersamarbete kunna utöka antalet sjukhus och rekrytera ett 50-tal japanska patienter till AGENT-studien som omfattar 440 patienter.” säger Anders Rabbe.

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Isofol Medical AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt Nasdaq First North Premiers regelverk. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 13 november 2019 kl. 08:00 CET.

För mer information, vänligen kontakta

Isofol Medical AB (publ)
Anders Rabbe, CEO
E-post: info@isofolmedical.com
Telefon: 0707-64 65 00

Gustaf Albèrt, CFO
E-post: gustaf.albert@isofolmedical.com

Telefon: 0709-16 83 02

Certified Adviser
FNCA Sweden AB
E-post: info@fnca.se
Telefon: 08-528 003 99

Om arfolitixorin

Arfolitixorin är Isofols patentskyddade läkemedelskandidat som utvecklas för att öka effektiviteten av 5-FU baserad kemoterapi primärt för avancerad kolorektal cancer. Arfolitixorin utvärderas för närvarande i en global klinisk fas III-studie, AGENT. Arfolitixorin är den aktiva slutprodukten av brett använda folatbaserade läkemedel och kan potentiellt gynna alla patienter med avancerad kolorektalcancer, eftersom arfolitixorin inte kräver metabolisk aktivering för att utöva sin effekt.

Om Isofol Medical AB (publ)

Isofol Medical AB (publ) är ett biotechföretag i sen klinisk fas som utvecklar arfolitixorin för att förbättra standardbehandling av 5-FU baserad kemoterapi primärt för avancerad kolorektal cancer genom att öka tumörrespons och progressionsfri överlevnad. Isofol har ett globalt exklusivt licensavtal med Merck KGaA, Darmstadt, Tyskland för att utveckla och kommersialisera arfolitixorin inom onkologi. Isofol Medical AB (publ) handlas på Nasdaq First North Premier. Certifierad rådgivare är FNCA Sweden AB.

Dokument