Isofol Medical AB (publ) publicerar delårsrapport, januari–september 2023

GÖTEBORG, Sverige, 10 november 2023 – Isofol Medical AB (publ), (Nasdaq Stockholm: ISOFOL), tillkännagav idag att bolagets delårsrapport för januari–september 2023 nu finns tillgänglig på bolagets hemsida, www.isofolmedical.com.

Informationen i pressmeddelandet är ämnad för investerare.

Tredje kvartalet juli–september 2023

  • Nettoomsättningen uppgick till 0 TSEK (2 907) och övriga intäkter till 0 TSEK (0)
  • Periodens resultat uppgick till -6 260 TSEK (-32 513)
  • Resultat per aktie uppgick till -0,04 SEK (-0,20)
  • Likvida medel per den 30 september uppgick till 144 226 TSEK (234 983)

Januari–september 2023

  • Nettoomsättningen uppgick till 721 TSEK (10 940) och övriga intäkter till 23 TSEK (1)
  • Periodens resultat uppgick till -28 162 TSEK (-134 420)
  • Resultat per aktie uppgick till -0,17 SEK (-0,83)

Väsentliga händelser tredje kvartalet 2023

  • Den 4 juli presenterades slutsatserna från den fördjupade analys av AGENT-studien. Resultatet från analysen stödjer hypotesen att en annan dos- och administreringsre­gim kan ha potential att förbättra effekten av läkemedelskandidaten arfolitixorin för tjock- och ändtarmscancer.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

  • Den 5 oktober meddelar bolaget att de har tagit del av resultatet från den prövarinitie­rade Modelle 001-studien. Isofol kommer att kvalitetsgranska de fullständiga resultaten när en studierapport publicerats längre fram.
  • Den 9 november meddelar bolaget att de från aktieägare motsvarande en minoritet om minst 10 procent erhållit en begäran om att kalla till en extra bolagsstämma för att besluta om inval av ytterligare styrelseledamöter. Kallelse till extra bolagsstämma kommer att kungöras snarast praktiskt möjligt.

VD´s kommentar:

Vid sidan av vårt pågående samarbete med ett norskt laboratorium har vi nyligen anlitat ett USA-baserat företag för att på ett så tidseffektivt sätt som möjligt kunna generera de data som ska utgöra beslutsunderlaget inför en potentiell mindre klinisk studie. Under fjärde kvartalet har vi planerat ett första möte med Läkemedelsverket för att diskutera förutsättningarna för en klinisk studie. Jag vill samtidigt understryka att inget beslut om en fortsatt klinisk utveckling av arfolitixorin ännu har fattats”, säger tf vd Roger Tell.

För mer information, vänligen kontakta

Isofol Medical AB (publ)
Roger Tell, tf verkställande direktör
E-post:
roger.tell@isofolmedical.com
Telefon: 0760-29 39 11

Roy Jonebrant, tf ekonomichef
E-post: roy.jonebrant@isofolmedical.com
Telefon: 0708-48 12 36

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 10 november 2023, kl. 08:00.

Om Isofol Medical AB (publ)

Isofol Medical AB (publ) utvecklar läkemedelskandidaten arfolitixorin i syfte att öka effekten av dagens standardbehandlingar mot kolorektalcancer och vissa andra tumörsjukdomar. En fas III-studie av arfolitixorin har slutförts och bolaget utvärderar nu olika möjligheter att genom kompletterande studier och potentiella partnerskap ta läkemedelskandidaten vidare mot en ansökan om marknadsregistrering. Isofol Medical AB (publ) handlas på Nasdaq Stockholm.

www.isofolmedical.com

Dokument

Rulla till toppen