Isofol Medical AB (publ) publicerar halvårsrapport, januari – juni 2020

GÖTEBORG, Sverige, 21 augusti 2020 – Isofol Medical AB (publ), (Nasdaq First North Premier Growth Market: ISOFOL), tillkännagav idag att bolagets halvårsrapport för januari–juni 2020 nu finns tillgänglig på bolagets hemsida, www.isofolmedical.com.

Andra kvartalet, april-juni 2020

 • Nettoomsättningen uppgick till 0 TSEK (0) och övriga rörelseintäkter till 0 TSEK (0)
 • Periodens resultat uppgick till -48 319 TSEK (-34 753)
 • Resultat per aktie uppgick till -1,04 SEK (-1,08)
 • Likvida medel per den 30 juni uppgick till 185 709 TSEK (222 071)

Första halvåret, januari-juni 2020

 • Nettoomsättningen uppgick till 0 TSEK (0) och övriga rörelseintäkter till 0 TSEK 0)
 • Periodens resultat uppgick till -104 234 TSEK (-61 718)
 • Resultat per aktie uppgick till -2,66 SEK (-1,93)

Väsentliga händelser andra kvartalet 2020

 • Isofol genomförde en framgångsrik företrädesemission och riktad nyemission som tillsammans tillförde bolaget 180 MSEK före transaktionskostnader.
 • Arfolitixorin erhöll ännu ett Clinical Use Patent i USA som är mer specifikt inriktat på den dosregim som används i den pågående kliniska AGENT-studien. Patentet löper ut 2038.
 •  Patientrekryteringen har pågått i AGENT-studien utan avbrott under coronapandemin, även om det skett en viss avmattning under perioden.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

 • Isofol ingår licensavtal med Solasia Pharma K.K. för att utveckla och kommersialisera arfolitixorin i Japan, vilket är den viktigaste milstolpen hittills.
 • VD, Ulf Jungnelius, har tecknat samtliga erbjudna teckningsoptioner.
 • Ytterligare en viktig milstolpe är uppnådd med 330 patienter rekryterade i AGENT-studien. Detta innebär att interimanalysen kan initieras när samtliga av dessa patienter har behandlats i 16 veckor. Resultatet beräknas kring årsskiftet 2020.

VD´s kommentar:

”Det andra kvartalet 2020 har varit händelserikt med flertalet viktiga framsteg inom utvecklingen och kommersialiseringen av arfolitixorin. Genom en framgångsrik och lyckad företrädesemission har vi nu de finansiella resurser som krävs för att fortsätta vår framgångsrika utveckling av arfolitixorin. Patientrekryteringen till AGENT-studien har pågått utan avbrott även om rekryteringstakten till viss del mattades av som en effekt av pandemin. Glädjande är att vi efter kvartalets utgång kunde meddela att 330 patienter har inkluderats i studien, vilket möjliggör för interimanalysen. En annan betydande milstolpe som skett efter kvartalets utgång är att Isofol tecknat licensavtal med det japanska läkemedelsbolaget Solasia Pharma K.K. för att utveckla och kommersialisera arfolitixorin i Japan.” säger vd Ulf Jungnelius.

För mer information, vänligen kontakta

Isofol Medical AB (publ)
Ulf Jungnelius, M.D., verkställande direktör
E-post: jungnelius@isofolmedical.com
Telefon: 0709-16 89 55

Gustaf Albèrt, CFO
E-post:
gustaf.albert@isofolmedical.com
Telefon: 0709-16 83 02

Certified Adviser
FNCA Sweden AB
E-post: info@fnca.se
Telefon: 08-528 003 99

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Isofol Medical AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt Nasdaq First North Premiers regelverk. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 21 augusti 2020 kl. 08:00.

Om arfolitixorin

Arfolitixorin är Isofols patentskyddade läkemedelskandidat som utvecklas för att öka effektiviteten av 5-FU baserad (folatbaserad) kemoterapi primärt för avancerad kolorektalcancer. Arfolitixorin utvärderas för närvarande i en global fas III-studie, AGENT. Arfolitixorin är den aktiva slutprodukten av brett använda folatbaserade läkemedel och kan potentiellt gynna alla patienter med avancerad kolorektalcancer, eftersom arfolitixorin inte kräver metabolisk aktivering för att utöva sin effekt.

Om Isofol Medical AB (publ)

Isofol Medical AB (publ) är ett biotechföretag i sen klinisk fas som utvecklar arfolitixorin för att förbättra standardbehandling av 5-FU baserad kemoterapi primärt för avancerad kolorektal cancer genom att öka tumörrespons och progressionsfri överlevnad. Isofol har ett globalt exklusivt licensavtal med Merck KGaA, Darmstadt, Tyskland för att utveckla och kommersialisera arfolitixorin inom onkologi. Isofol Medical AB (publ) handlas på Nasdaq First North Premier Growth Market. Certifierad rådgivare är FNCA Sweden AB.

www.isofolmedical.com

Dokument

Rulla till toppen