Isofol Medical AB (publ) publicerar halvårsrapport, januari–juni 2022

GÖTEBORG, Sverige, 23 augusti 2022 – Isofol Medical AB (publ), (Nasdaq Stockholm: ISOFOL), tillkännagav idag att bolagets halvårsrapport för januari–juni 2022 nu finns tillgänglig på bolagets hemsida, www.isofolmedical.com.

Informationen i pressmeddelandet nedan är ämnad för investerare.

Andra kvartalet april–juni 2022

 • Nettoomsättningen uppgick till 4 027 TSEK (7 333) och övriga intäkter till 0 TSEK (0)
 • Periodens resultat uppgick till -54 033 TSEK (-45 394)
 • Resultat per aktie uppgick till -0,33 SEK (-0,48)
 • Likvida medel per den 30 juni uppgick till 277 727 TSEK (530 682)

Första halvåret januari–juni 2022

 • Nettoomsättningen uppgick till 8 033 TSEK (12 548) och övriga intäkter till 1 TSEK (0)
 • Periodens resultat uppgick till -101 907 TSEK (-88 055)
 • Resultat per aktie uppgick till -0,63 SEK (-0,99)

Väsentliga händelser andra kvartalet 2022

 • Tillkännagav den 22 april att analysprocessen av studiedata i AGENT-studien påbörjades.
 • Jan Törnell valdes till ny styrelseordförande i bolaget i samband med årsstämman den 19 maj.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

 • Den 3 augusti presenterade Isofol top-line-resultat för den globala pivotala AGENT-studien i avancerad kolorektalcancer. Data visade att studien inte nådde varken det primära effektmåttet objektiv tumörrespons (Overall Response Rate, ORR) eller det prioriterade sekundära effektmåttet progressionsfri överlevnad (Progression Free Survival, PFS).
 • I juli erhöll Isofol ett patentgodkännande för biomarköranalys.

VD´s kommentar:

Det är en stor besvikelse att resultaten från top-line-analysen inte påvisade de fördelar som vi hoppats på. Finala data och analys av subgrupper kommer att vara avgörande för den slutliga bedömningen av ansökningsmöjligheter. Jag vill poängtera att Isofol har en stark finansiell ställning, vilket medför att slutförandet av AGENT-studien och analysen av finala data kan ske på ett effektivt och kvalitativt sätt. Detta är av stor vikt i det läge vi nu befinner oss i.”, säger vd Ulf Jungnelius.

Audiocast, 23 augusti kl. 12.30

I anslutning till att delårsrapporten för andra kvartalet 2022 publiceras, bjuder Isofol in investerare, analytiker och media till en audiocast den 23 augusti, kl 12.30. Presentationen hålls av Isofols vd Ulf Jungnelius och CFO Gustaf Albèrt, som kommer att presentera och kommentera delårsrapporten, följt av en frågestund. Presentationen kommer att hållas på engelska.

Datum och tid
23 augusti 2022 kl. 12.30

Länk till audiocast
https://tv.streamfabriken.com/isofol-medical-q2-2022

Telefonnummer
För att delta via telefon, vänligen ring in på något av följande telefonnummer.

SWE: +46 8 50 51 63 86
UK +44 203 198 48 84
US +1 412 317 6300, PIN 3977834#

Presentationen kommer även att finnas tillgänglig på Isofols hemsida i efterhand: https://isofolmedical.com/sv/bolagspresentationer/

För mer information, vänligen kontakta

Isofol Medical AB (publ)
Ulf Jungnelius, M.D., verkställande direktör
E-post: jungnelius@isofolmedical.com
Telefon: 0709-16 89 55

Gustaf Albèrt, CFO
E-post: gustaf.albert@isofolmedical.com
Telefon: 0709-16 83 02

Denna information är sådan information som Isofol Medical AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 23 augusti 2022, kl. 08:00.

Om Isofol Medical AB (publ)

Isofol Medical AB (publ) är ett bioteknikföretag i kliniskt skede som utvecklar och förbättrar nuvarande behandling för patienter som drabbats av cancer genom att öka effektiviteten av de nuvarande standardbehandlingarna med cytostatika. Isofol Medical är fokuserat på att utveckla ett läkemedel för första behandlingslinjen av avancerad kolorektalcancer (mCRC) och försöker förbättra den nuvarande kliniska praxisen genom att realisera den fulla styrkan hos 5-FU med tillägget av arfolitixorin. Isofol har ett globalt exklusivt licensavtal med Merck & Cie, Schaffhausen, Tyskland för att utveckla och kommersialisera arfolitixorin inom onkologi. Isofol Medical AB (publ) handlas på Nasdaq Stockholm.

www.isofolmedical.com

Dokument