Isofol senarelägger årsstämman 2021

Göteborg, Sverige, 28 april 2021 – Isofol Medical AB (publ), (Nasdaq First North Premier Growth Market: ISOFOL), tillkännagav idag att bolaget har beslutat att senarelägga årsstämman, som preliminärt var tänkt att hållas den 20 maj, till den 23 juni.

 

Anledningen till senareläggningen är den föreslagna företrädesemission som Isofol offentliggjorde den 28 april 2021. En extra bolagsstämma kommer att hållas 14 maj 2021 där den extra bolagsstämman föreslås besluta att bemyndiga styrelsen att besluta om företrädesemissionen och dess villkor. För mer information, vänligen se pressmeddelandet från den 28 april 2021.

Isofol återkommer med en kallelse till årsstämma senast fyra veckor före det nya datumet.

Till följd av årsstämmans senareläggande kommer även publicering av årsredovisningen senareläggas till den 14 maj och den finansiella rapporten för första kvartalet 2021 kommer publiceras den 14 maj och ske senast i samband med kallelsen till årsstämman. Årsstämman kommer att hållas i enlighet med gällande lagstiftning.

För mer information, vänligen kontakta:

Isofol Medical AB (publ)

Jarl Ulf Jungnelius, M.D., verkställande direktör
E-post:
jungnelius@isofolmedical.com
Mobil: +46 (0) 709 16 89 55

Certified Adviser
FNCA Sweden AB
E-post:
info@fnca.se
Telefon: +46 (0)8 528 003 99

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 28 april 2021 kl. 18.10.

Om arfolitixorin

Arfolitixorin är Isofols patentskyddade läkemedelskandidat som utvecklas för att öka effektiviteten av 5-FU baserad (folatbaserad) kemoterapi primärt för avancerad kolorektal cancer. Arfolitixorin utvärderas för närvarande i en global fas III-studie, AGENT. Arfolitixorin är den aktiva slutprodukten av brett använda folatbaserade läkemedel och kan potentiellt gynna fler patienter med avancerad kolorektalcancer, eftersom arfolitixorin inte kräver metabolisk aktivering för att utöva sin effekt.

Om Isofol Medical AB (publ)

Isofol Medical AB (publ) är ett biotechföretag i sen klinisk fas som utvecklar arfolitixorin för att förbättra standardbehandling av 5-FU baserad kemoterapi primärt för avancerad kolorektal cancer genom att öka tumörrespons och progressionsfri överlevnad. Isofol har ett globalt exklusivt licensavtal med Merck KGaA, Darmstadt, Tyskland för att utveckla och kommersialisera arfolitixorin inom onkologi. Isofol Medical AB (publ) handlas på Nasdaq First North Premier Growth Market. Certifierad rådgivare är FNCA Sweden AB.

www.isofolmedical.com

 

För mer information, vänligen kontakta

Dokument