Kallelse till extra bolagsstämma i Isofol Medical AB (publ) den 4 januari 2024

Göteborg, Sverige, 21 november 2023 – Isofol Medical AB (publ), (Nasdaq Stockholm: ISOFOL), kallar härmed aktieägarna i Isofol Medical AB (publ), org.nr 556759-8064 med säte i Göteborg, till extra bolagsstämma torsdagen den 4 januari 2024.

Informationen i pressmeddelandet är ämnad för investerare.

Aktieägare i Isofol Medical AB (publ), org.nr 556759-8064 med säte i Göteborg, kallas härmed till extra bolagsstämma torsdagen den 4 januari 2024 kl. 15.00 på Biotech Center, Arvid Wallgrens backe 20, vån 5, Göteborg. Inregistrering till stämman börjar klockan 14.30 och avslutas när stämman öppnas.

Den extra bolagsstämman har föranletts av att styrelsen den 9 november 2023 tagit del av en skriftlig begäran om sammankallande av extra bolagsstämma från aktieägare med ett sammanlagt aktieinnehav motsvarande mer än 10 procent av aktierna i bolaget (”Minoritetsaktieägarna”).

Styrelsen har, i enlighet med bolagsordningen, beslutat att aktieägare före bolagsstämman ska ha möjlighet att utöva sin rösträtt genom frivillig förhandsröstning. Aktieägare kan därmed välja att utöva sin rösträtt vid stämman personligen, genom ombud eller genom förhandsröstning.

ANMÄLAN OCH FÖRHANDSRÖSTNING, M. M.

Rätt att delta i den extra bolagsstämman och anmälan.

Deltagande i stämmolokalen

Aktieägare som önskar närvara i stämmolokalen personligen eller genom ombud ska:

  • dels vara upptagen som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken avseende förhållandena fredagen den 22 december 2023 (för förvaltarregistrerade aktier, se även ”Förvaltarregistrerade aktier” nedan);
  • dels anmäla sin avsikt att delta vid stämman till bolaget senast torsdagen den 28 december 2023, per brev under adress Isofol Medical AB (publ), ”EGM 2024”, Att. Roy Jonebrant, Arvid Wallgrens backe 20, 413 46 Göteborg eller via e-post till extrastamma@isofolmedical.com.

I anmälan ska aktieägare uppge namn (företagsnamn), person- eller organisationsnummer, adress och telefonnummer, i förekommande fall, namn på eventuellt medföljande biträden (högst två) samt i förekommande fall, namn och personnummer avseende eventuellt ombud eller ställföreträdare. Uppgifter som lämnas vid anmälan kommer att databehandlas och användas endast för stämman. Se nedan för ytterligare information om behandling av personuppgifter.

Aktieägare som avser att låta sig företrädas genom ombud ska utfärda daterad fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdas av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen bifogas. Fullmakten är giltig högst ett (1) år från utfärdandet, eller under den längre giltighetstid som anges i fullmakten, dock längst fem (5) år från utfärdandet. Eventuellt registreringsbevis får inte vara äldre än ett (1) år. Fullmakten samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före den extra bolagsstämman insändas per brev till bolaget på ovan angiven adress. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på bolagets hemsida, www.isofolmedical.com.

Deltagande genom förhandsröstning

Aktieägare som önskar delta i den extra bolagsstämman genom frivillig förhandsröstning ska:

  • dels vara upptagen som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken avseende förhållandena fredagen den 22 december 2023 (för förvaltarregistrerade aktier, se även ”Förvaltarregistrerade aktier” nedan);
  • dels anmäla sig genom att avge sin förhandsröst enligt instruktionerna nedan så att förhandsröstningsformuläret är bolaget tillhanda senast torsdagen den 28 december 2023.

Den som vill närvara i stämmolokalen personligen eller genom ombud, måste anmäla detta enligt vad som anges under ”Deltagande i stämmolokalen” ovan. Det betyder att en anmälan genom endast förhandsröstning inte räcker för den som vill närvara i stämmolokalen.

För förhandsröstningen ska ett särskilt formulär användas. Förhandsröstningsformuläret kommer att finnas tillgängligt på bolagets hemsida www.isofolmedical.com enligt vad som framgår av ”Stämmohandlingar” nedan. Ifyllt och undertecknat förhandsröstningsformulär kan skickas med post till Isofol Medical AB (publ), ”EGM 2024”, Att. Roy Jonebrant, Arvid Wallgrens Backe 20, 413 46 Göteborg, eller med e-post till extrastamma@isofolmedical.com. Ifyllt formulär ska vara bolaget tillhanda senast torsdagen den 28 december 2023. Aktieägare får inte förse förhandsrösten med särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker är förhandsrösten i sin helhet ogiltig. Ytterligare anvisningar och villkor framgår av förhandsröstningsformuläret.

Om en aktieägare förhandsröstar genom ombud ska en skriftlig och daterad fullmakt bifogas förhandsröstningsformuläret. Fullmaktsformulär kommer att finnas tillgängligt på bolagets hemsida www.isofolmedical.com enligt vad som framgår av ”Stämmohandlingar” nedan. Om aktieägaren är en juridisk person ska registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling bifogas formuläret. Om aktieägare förhandsröstat, och därefter deltar i stämman personligen eller genom ombud, är förhandsrösten fortsatt giltig i den mån aktieägaren inte deltar i en omröstning under stämman eller annars återkallar avgiven förhandsröst. Om aktieägaren under stämmans gång väljer att delta i en omröstning kommer avgiven röst att ersätta tidigare inskickad förhandsröst på den punkten.

Förvaltarregistrerade aktier

För att ha rätt att delta i stämman måste en aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier, förutom att anmäla sig till stämman eller avge sin förhandsröst, låta registrera aktierna i eget namn så att aktieägaren blir upptagen i framställningen av aktieboken per fredagen den 22 december 2023. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering) och begärs hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner i sådan tid i förväg som förvaltaren bestämmer. Rösträttsregistrering som har genomförts av förvaltaren senast torsdagen den 28 december 2023 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

1. Bolagsstämmans öppnande.

2. Val av ordförande vid bolagsstämman.

3. Upprättande och godkännande av röstlängd.

4. Godkännande av dagordningen.

5. Val av en eller två justeringspersoner.

6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.

7. Fastställande av antalet styrelseledamöter.

8. Fastställande av arvode till styrelsen.

9. Val av styrelseledamöter.

Minoritetsaktieägarnas förslag till val av styrelseledamöter:

a. Jan-Eric Österlund (nyval)

b. Lars Lind (nyval)

c. Sten Nilsson (nyval)

d. Helena Taflin (nyval)

10. Extra bolagsstämmans avslutande.

Punkt 7 – Fastställande av antalet styrelseledamöter

Minoritetsaktieägarna föreslår att stämman beslutar att antalet styrelseledamöter ska uppgå till sju (7) ordinarie ledamöter utan suppleanter minskat med de nuvarande ledamöter som eventuellt önskar avgå.

Punkt 8 – Fastställande av arvode till styrelsen

Minoritetsaktieägarna föreslår att stämman beslutar att eventuella nyvalda styrelseledamöter ska erhålla arvode för sitt arbete som styrelseledamöter i enlighet med den arvodesnivå som beslutades av årsstämman 2023, proportionerligt i förhållande till mandattidens längd.

Punkt 9 – Val av styrelseledamöter

Minoritetsaktieägarna föreslår nyval av Jan-Eric Österlund, Lars Lind, Sten Nilsson och Helena Taflin som styrelseledamöter. Samtliga val för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Information om de till nyval föreslagna styrelseledamöterna

Jan-Eric Österlund

Jan-Eric Österlund var Isofols ordförande åren 2012 till 2018 samt ledamot under tiden februari 2023 till juni 2023 och har över 40 års erfarenhet av industriell utveckling som investerare, CEO och styrelseledamot i både noterade och onoterade bolag, varav flera inom life science.

Lars Lind

Lars Lind grundade som representant för Yield Life AB tillsammans med Bengt Gustavsson Isofol och var dess ordförande fram till 2012. Han var därefter ledamot i styrelsen fram till 2018 och har sedan omväxlande varit ordförande eller ledamot i valberedningen från 2020. Lars har lång erfarenhet av företagsutveckling både som företagsledare, styrelseledamot och investerare.

Sten Nilsson

Sten Nilsson har varit professor i onkologi på Karolinska Institutet och varit rådgivare till bolag som Bayer Healthcare, Novartis, AstraZeneca, Pharmacia/Pfizer, Roche och Lilly. Han har också suttit i Isofol Medicals advisory board under 2016 – 2018.

Helena Taflin

Helena Taflin är överläkare i kirurgi och sektionschef på transplantationscentrum, Sahlgrenska Sjukhuset. Disputerad på avhandling om folatmekanismen vid kolorektal cancer.

ÖVRIG INFORMATION

Antal aktier och röster

Vid tidpunkten för denna kallelses utfärdande uppgår det totala antalet aktier och röster i bolaget till 161 515 440. Samtliga aktier är av samma aktieslag. Bolaget innehar inga egna aktier.

Stämmohandlingar

Förhandsröstningsformulär och fullmaktsformulär kommer att finnas tillgängliga för aktieägarna hos bolaget på Biotech Center, Arvid Wallgrens Backe 20, vån 5, Göteborg och på bolagets hemsida www.isofolmedical.com senast tre veckor före den extra bolagsstämman. Handlingarna skickas även kostnadsfritt till aktieägare som så begär och uppger sin post- eller e-postadress.

I övrigt är förslagen fullständigt utformade under respektive punkt i denna kallelse.

Upplysningar på stämman

Styrelsen och verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, vid den extra bolagsstämman lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen och förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets eller dotterbolags ekonomiska situation samt om bolagets förhållande till annat bolag inom koncernen.

Personuppgifter

För information om hur dina personuppgifter behandlas hänvisas till den integritetspolicy som finns tillgänglig på Euroclears hemsida, https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Privacy%20Notice%20Boss%20-%20Final%20SWE%20220324.pdf.

_____________________________

Göteborg i november 2023
Isofol Medical AB (publ)
Styrelsen

För mer information, vänligen kontakta

Isofol Medical AB (publ)

Mats Franzén, styrelseordförande
E-post: mats@efficere.se
Telefon: 0704-47 29 09

Roy Jonebrant, tf ekonomichef
E-post: roy.jonebrant@isofolmedical.com
Telefon: 0708-48 12 36

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 21 november 2023 kl. 14.40.

Om Isofol Medical AB (publ)

Isofol Medical AB (publ) utvecklar läkemedelskandidaten arfolitixorin i syfte att öka effekten av dagens standardbehandlingar mot kolorektalcancer och vissa andra tumörsjukdomar. En fas III-studie av arfolitixorin har slutförts och bolaget utvärderar nu olika möjligheter att genom kompletterande studier och potentiella partnerskap ta läkemedelskandidaten vidare mot en ansökan om marknadsregistrering. Isofol Medical AB (publ) handlas på Nasdaq Stockholm.

www.isofolmedical.com

Dokument

Rulla till toppen