Kliniska Studier

Utvecklingsfas

NCT IDForskningPrekliniskFas 1Fas 2Fas 3

 

 

Kolorektalcancer
03750786AGENT
ISO-CC-007, Fas III. Registreringsstudie med 440 patienter som skall genomgå första linjens behandling för metastaserad kolorektalcancer (mCRC). Clinical Trial >>
Pågående
01681472ISO-CC-002, Fas I/II. Farmakokinetisk och farmakodynamisk klinisk prövning av arfolitixorin (Modufolin®) i tumörvävnad, närliggande slemhinna och plasma hos patienter med koloncancer. Clinical Trial >>
Avslutad
01397305ISO-MC-091, Fas I/II studie där Pemetrexed ges tillsammans med arfolitixorin (Modufolin®) till nydiagnosticerade, icke cytostatikabehandlade patienter med opererbar rektalcancer. Clinical Trial >>
Avslutad
02244632ISO-CC-005, Fas I/II arfolitixorin (Modufolin®) i kombination med 5-Fluorouracil enskilt eller tillsammans med Irinotecamn eller Oxaliplatin ± bevacizumab hos patienter med kolorektalcancer. Clinical Trial >>
Pågående
Osteosarkom
02383901ISO-MTX-OB1, en registerstudie för att undersöka hur räddningsbehandling med folater hos patienter med osteosarkom fungerar i kliniskt sammanhang.  Clinical Trial >>
Resultat tillgängliga
01987102ISO-MTX-003, Fas I/II multicenter-prövning för att identifiera arfolitixorin (Modufolin®)-dos som skall användas i fortsatt klinisk utveckling för osteosarkomindikationen. Clinical Trial >>
Avslutad

Kliniska Studier

ISOFOL UTFÖR FÖR NUVARANDE KOMBINERADE KLINISKA FAS I OCH FAS II STUDIER MED ARFOLITIXORIN (MODUFOLIN®) INOM KOLOREKTALCANCER OCH SOM ”RESCUE THERAPY” I OSTEOSARKOM.

ISO-CC-002

ISO-CC-002 (NCT01681472) var en fas I/II, singelcenter, blindad, randomiserad, farmakokinetisk och farmakodynamisk klinisk prövning där två doser av arfolitixorin (Modufolin®) jämfördes med levoleukovorin i tumörvävnad, närliggande slemhinna och plasma hos patienter med koloncancer inlagda för kirurgisk avlägsnande av tjocktarmen. Studien har avslutats.

ISO-MC-091

ISO-MC-091 (NCT01397305) är en öppen, fas I/II, singelcenter, utökad förstudie där pemetrexed ges tillsammans med arfolitixorin (Modufolin®) till patienter som inte tidigare har behandlats med kemoterapi och som har nydiagnostiserats med ändtarmscancer som bedöms vara opererbar.

ISO-CC-005

ISO-CC-005 (NCT02244632) är en öppen, fas I/II, singelcenter studie, som syftar till att undersöka säkerhet och tolerabilitet inom ett dosintervall med arfolitixorin (Modufolin®) i kombination med rutinmässiga doser av 5-FU och oxaliplatin hos patienter med koloncancer (stadium IV). Studien bedrivs vid Östra Sjukhuset, Göteborg, Sverige. Resultaten kommer att användas för att definiera en effektiv dos att använda i en blindad multicenterstudie hos patienter med koloncancer (stadium IV).

ISO-MTX-003

ISO-MTX-003 (NCT01987102) är en öppen fas I/II, multicenter-prövning för att identifiera den dos av arfolitixorin (Modufolin®) med den mest gynnsamma säkerhetsprofilen och bekräftade förmåga att lindra toxicitet hos osteosarkom-patienter som fått höga doser av metotrexat. Detta är Isofols första studie där arfolitixorin (Modufolin®) testas som en ”rescue therapy” inom osteosarkom. Studien är genomförd.