Kommuniké från årsstämma i Isofol Medical AB (publ) 2020

GÖTEBORG, Sverige, 24 juni 2020 – Isofol Medical AB (publ), (Nasdaq First North Premier Growth Market: ISOFOL) meddelar i dag att bolagets årsstämma har avhållits på Biotech Center i Göteborg och att följande huvudsakliga beslut fattades.

Fastställande av räkenskaperna för år 2019 och ansvarsfrihet

Årsstämman beslutade att fastställa den i årsredovisningen intagna resultaträkningen och koncernresultaträkningen för räkenskapsåret 2019 samt balansräkningen och koncernbalansräkningen per den 31 december 2019. Styrelseledamöterna och den verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för deras förvaltning av bolagets angelägenheter under räkenskapsåret 2019.

Resultatdisposition

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att ingen utdelning ska utgå för 2019 och att bolagets resultat således ska balanseras i ny räkning.

Styrelseval, revisorsval, styrelsearvode och revisorsarvode

Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att antalet styrelseledamöter ska vara sju utan suppleanter och att antalet revisorer ska vara ett registrerat revisionsbolag.

I enlighet med valberedningens förslag omvaldes styrelseledamöterna Alain Herrera, Paula Boultbee, Magnus Björsne, Robert Marchesani, Anna Belfrage och Pär-Ola Mannefred. Därtill beslutades om nyval av Aram Mangasarian som styrelseledamot. Samtliga val avser tiden intill slutet av nästa årsstämma. Pär-Ola Mannefred valdes till styrelseordförande. Till bolagets revisor omvaldes revisionsbolaget KPMG AB för tiden intill slutet av nästa årsstämma och det noterades att den auktoriserade revisorn Jan Malm kommer att agera huvudansvarig revisor.

Årsstämman beslutade vidare, i enlighet med valberedningens förslag och för tiden intill slutet av nästa årsstämma, att styrelsearvodet oförändrat ska utgå med 550 000 kronor till styrelsens ordförande och med 225 000 kronor vardera till övriga styrelseledamöter, med 75 000 kronor till revisionsutskottets ordförande och 40 000 kronor per ledamot i revisionsutskottet samt med 50 000 kronor till ersättningsutskottets ordförande och 25 000 kronor per ledamot i ersättningsutskottet. Styrelseledamöter med hemvist inom Europa, men utanför Norden, ska erhålla en ersättning med 7 500 kronor per fysiskt styrelsemöte och styrelseledamöter med hemvist i Nordamerika ska erhålla en ersättning med 15 000 kronor per fysiskt styrelsemöte.

Årsstämman beslutade vidare, i enlighet med valberedningens förslag, att arvode till bolagets revisor ska utgå enligt av bolaget godkänd räkning.

Principer för utseende av valberedning

Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, om att anta de principer för utseende av valberedningen som beskrivits i kallelsen.

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare och styrelseledamöter

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare och styrelseledamöter. Riktlinjerna innebär i korthet att ersättningar inom Isofol ska vara baserade på principer om prestation, konkurrenskraft och skälighet. Ersättning till ledande befattningshavare ska kunna bestå av fast ersättning, rörlig ersättning, aktie- och aktiekursrelaterade incitamentsprogram, pension samt övriga förmåner.

Ändring av bolagsordningen

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att ändra bolagsordningen för att reflektera vissa regeländringar och för att justera gränserna för aktiekapitalet och antalet aktier.

Inrättande av långsiktigt incitamentsprogram för verkställande direktören

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att inrätta ett nytt långsiktigt incitamentsprogram för verkställande direktören (”Optionsprogram 2020”) genom riktad emission av högst 250 000 teckningsoptioner.

Bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen att, längst intill tiden för nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen och med eller utan företrädesrätt för aktieägarna, besluta om nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler. Bemyndigandet får utnyttjas för emissioner av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler motsvarande totalt högst 20 procent av det vid tidpunkten för emissionsbeslutet registrerade aktiekapitalet i bolaget.

Protokoll från årsstämman kommer att finnas tillgängligt på bolagets hemsida så snart det föreligger i justerat skick >>

Isofol Medical AB (publ)
Styrelsen

För mer information, vänligen kontakta

Isofol Medical AB (publ)
Pär-Ola Mannefred, ordförande
E-post: par-ola.mannefred@residenset.se
Telefon: 0705-12 70 17

Ulf Jungnelius, M.D., verkställande direktör
E-post: jungnelius@isofolmedical.com
Telefon: 0709-16 89 55

Certified Adviser
FNCA Sweden AB
E-post: info@fnca.se
Telefon: 08-528 003 99

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 24 juni 2020, kl. 18.30 CEST.

Om arfolitixorin

Arfolitixorin är Isofols patentskyddade läkemedelskandidat som utvecklas för att öka effektiviteten av 5-FU baserad (folatbaserad) kemoterapi primärt för avancerad kolorektalcancer. Arfolitixorin utvärderas för närvarande i en global fas III-studie, AGENT. Arfolitixorin är den aktiva slutprodukten av brett använda folatbaserade läkemedel och kan potentiellt gynna alla patienter med avancerad kolorektalcancer, eftersom arfolitixorin inte kräver metabolisk aktivering för att utöva sin effekt.

Om Isofol Medical AB (publ)

Isofol Medical AB (publ) är ett biotechföretag i sen klinisk fas som utvecklar arfolitixorin för att förbättra standardbehandling av 5-FU baserad kemoterapi primärt för avancerad kolorektalcancer genom att öka tumörrespons och progressionsfri överlevnad. Isofol har ett globalt exklusivt licensavtal med Merck KGaA, Darmstadt, Tyskland för att utveckla och kommersialisera arfolitixorin inom onkologi. Isofol Medical AB (publ) handlas på Nasdaq First North Premier Growth Market. Certifierad rådgivare är FNCA Sweden AB.

www.isofolmedical.com

För mer information, vänligen kontakta

Dokument