EXTRA BOLAGSSTÄMMA I ISOFOL MEDICAL AB

Aktieägarna i Isofol Medical AB (publ) kallas härmed till extra bolagsstämma onsdagen den 22 februari 2017 klockan 17.00 i Isofols lokaler på Arvid Wallgrens Backe 20 I Göteborg.
Deltagande

Aktieägare som önskar delta på bolagsstämman ska dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken samt dels anmäla sitt deltagande eller eventuellt ombuds deltagande vid stämman senast torsdagen den 16 februari 2017 till Isofol Medical AB, Arvid Wallgrens Backe 20, 5tr, 413 46 Göteborg, eller per e-post: lena.holscher@isofolmedical.com. Vid anmälan bör uppges namn, person-/organisationsnummer, adress och telefonnummer. Eventuella biträden, högst två, ombeds anmälas på motsvarande sätt.

Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda daterad fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdas av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen bifogas. Fullmakten och eventuellt registreringsbevis får inte vara äldre än ett år. Fullmakten i original samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före stämman insändas till bolaget på ovan angiven adress.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier genom bank eller värdepappersinstitut måste för att äga rätt att delta i stämman tillfälligt låta registrera om aktierna i eget namn. Sådan registrering måste vara verkställd hos Euroclear Sweden AB torsdagen den 16 februari 2017, vilket innebär att aktieägaren i god tid före detta datum måste underrätta förvaltaren.

Det totala antalet aktier och röster i bolaget uppgår vid tiden för kallelsen till 16 455 500 aktier och samma antal röster.

Förslag till dagordning
  1. Stämmans öppnande
  2. Val av ordförande vid stämman
  3. Upprättande och godkännande av röstlängd
  4. Godkännande av dagordningen
  5. Val av en eller två justeringspersoner att underteckna protokollet
  6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
  7. Bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission
  8. Stämmans avslutande
Ärende 7 – Bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission

Med anledning av de förestående planerna på att notera bolagets aktie på Nasdaq Stockholm First North, att i samband med noteringen genomföra en nyemission av högst 20 miljoner aktier och för det fall nyemissionen övertecknas ha möjlighet att genomföra ytterligare en nyemission, s.k. övertilldelningsoption, varigenom bolaget får emitterar ytterligare högst 3 miljoner aktier samt att åstadkomma en spridning av aktien på erforderligt antal aktieägare är det angeläget att styrelsen har ett handlingsutrymme, kan agera snabbt i anslutning till att teckningstiden löper ut och kan tillförsäkra en effektiv leverans av aktier i samband med sådan notering och ägarspridning.

Styrelsen föreslår därför att bolagsstämman bemyndigar styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen, under tiden fram till nästkommande årsstämma, med eller utan företrädesrätt för aktieägarna, besluta om nyemission av aktier. Emissionen ska kunna ske mot kontant betalning och/eller med bestämmelse om apport eller kvittning eller att teckning ska kunna ske med andra villkor.
    

Göteborg i februari 2017

Isofol Medical AB (publ)

Styrelsen

Rulla till toppen