Isofol Medical AB: Delårsrapport Q1 2017 (januari 2017 – mars 2017)

Isofol Medical AB (publ; First North Premier: ISOFOL), ett onkologibolag som kliniskt utvecklar Modufolin® som ett förstahandsval vid behandling av spridd kolorektalcancer och som standardterapi vid högdosbehandling med metotrexat av osteosarkom, presenterade idag sin delårsrapport för 2017 och gav en generell uppdatering av bolagets aktiviteter.

Perioden i korthet

  • I januari erhöll Isofol ett så kallat IND-godkännande (eng. Investigational New Drug) från Food & Drug Administration (FDA) i USA för att inleda kliniska studier med Modufolin® i kolorektalcancer även i USA.
  • Isofol har utökat med flera medverkande sjukhus i den pågående dosdefinitions studien, ISO-CC-005, med ambitionen att öka rekryteringstakten av patienter
  • Isofol avslutade studien, ISO-MTX-003, där bolaget utvärderat Modufolin® som räddningsbehandling för patienter med osteosarkom och därigenom kunnat fastställa en lämplig Modufolin®-dos att använda i nästa osteosarkom studie. 
  • Planeringen för att kunna starta en registreringsstudie med Modufolin®, ISO-CC-007-studien, har intensifierats. Studien planeras inkludera cirka 450 patienter som genomgår första linjens behandling för spridd kolorektalcancer och målsättning är att starta studien under 2017.
  • Efter periodens slut genomförd bolaget en publik nyemission i april som totalt inbringade 473 MSEK vara 43 MSEK utgjordes av en övertilldelningsoption.

Ekonomisk översikt 

TSEK, om inget annat angesQ1 2017 Q1 2016 
Nettoomsättningen181
Övriga rörelseintäkter74 118 
Resultat före skatt-13 196 -14 739 
Resultat per aktie -0,79 SEK -480,80 SEK 
Kassaflöde från den löpande verksamheten-13 294-14 260
2017-03-312016-12-31
Eget kapital14565494
Likvida medel inklusive kortfristiga fodringar841922327

Väsentliga händelser januari – mars 2017
Under december 2016 Ingick Isofol ett tilläggsavtal till det exitavtal som ingicks under 2014. Ingåendet av detta avtal medförde en skuld för Isofol om cirka 19 MSEK varav cirka 10 MSEK kvittades mot nyemitterade aktier i moderbolaget under december 2016. Cirka 9 MSEK fanns kvar som en skuld i balansräkningen 2016-12-31. Skulden har under rapportperioden kvittats mot totalt 321 000 nyemitterade aktier i bolaget.

Väsentliga händelser efter rapportperiodens slut
Under april 2017 genomförd bolaget en publik nyemission som totalt inbringade 473 MSEK vara 43 MSEK utgjordes av en övertilldelningsoption. Detta följdes av en notering av bolagets aktie på Nasdaq First North Premier den 4 april. Under perioden 5 april till 5 maj utnyttjades ca 40 MSEK av övertilldelningen av bolagets finansiella rådgivare Pareto Securities för kursstabiliserande åtgärder enligt ett så kallat Green Shoe förfarande.  Totalt emitterades 14 828 000 nya aktier i bolaget vilket efter emissionskostnader inbringade ca 400 MSEK till bolaget.

Anders Rabbe
Verkställande Direktör, Isofol Medical AB
Maj, 2017

Om Modufolin®
Modufolin® (aktiv ingredient: [6R]-5,10-methylenetetrahydrofolate) är ett nytt folatbaserat läkemedel framtaget för att öka effekten och minska biverkningarna vid cancerbehandling med antimetaboliter. Modufolin® innehåller den aktiva metaboliten hos alla dagens folatbaserade läkemedel som används kliniskt, inklusive leukovorin och levoleukovorin. Till skillnad från dessa kräver inte Modufolin® metabol aktivering för att åstadkomma en klinisk effekt hos en patient. Det gör behandlingen oberoende av patientens ärftliga förmåga att omvandla folater och utvärderas för nuvarande i två kliniska fas 2-studier.

Om Isofol Medical AB
Isofol Medical AB är ett onkologibolag som kliniskt utvecklar Modufolin® som ett förstahandsval vid behandling av spridd kolorektalcancer och som standardterapi vid högdosbehandling med metotrexat av osteosarkom. Genom ett världsomfattande, exklusivt licensavtal innehar Isofol Medical kommersialiseringsrättigheterna till Modufolin® samt tillgång till Merck KGaAs (Darmstadt, Tyskland) patentskyddade tillverkningsprocess och produktionsförmåga. Isofol Medical AB handlas på NASDAQ First North Premier. Certified Adviser är FNCA Sweden AB. www.isofol.se 

För mer information, vänligen kontakta: 
Anders Rabbe, VD, Isofol Medical AB
E­mail: anders.rabbe@isofolmedical.com
Telefon: +46 (0)707 646 500 

Rulla till toppen