Isofol Medical AB (publ) publicerar bokslutskommuniké, januari – december 2020

GÖTEBORG, Sverige, 26 februari 2021 – Isofol Medical AB (publ), (Nasdaq First North Premier Growth Market: ISOFOL), tillkännagav idag att bolagets bokslutskommuniké för januari–december 2020 nu finns tillgänglig på bolagets hemsida, www.isofolmedical.com.

Fjärde kvartalet, oktober – december 2020

 • Nettoomsättningen uppgick till 18 680 TSEK (0) och övriga rörelseintäkter till 18 TSEK (107)
 • Periodens resultat uppgick till -54 659 TSEK (-57 916)
 • Resultat per aktie uppgick till -0,66 SEK (-1,81)
 • Likvida medel per den 31 december uppgick till 116 393 TSEK (126 983)

Januari – december 2020

 • Nettoomsättningen uppgick till 37 119 TSEK (0) och övriga rörelseintäkter till 18 TSEK (107)
 • Periodens resultat uppgick till -188 992 TSEK (-161 583)
 • Resultat per aktie uppgick till -3,07 SEK (-5,04)
 • Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2020

Väsentliga händelser fjärde kvartalet 2020

 • Isofol ingick ett licensavtal med Endo Ventures Limited, avseende registrering och kommersialisering av arfolitixorin exklusivt i Kanada. Med samtycke av Isofol har Endo Ventures Limited utsett Paladin Labs Inc., ett operativt bolag under Endo, att ansvara för att söka myndighetsgod kännande för arfolitixorin i Kanada och efter myndighetsgodkännande ansvara för kommersialiseringen av arfolitixorin i Kanada, inklusive distribution, marknadsföring, medical affairs, prissättning och reimbursement.
 • Isofols globala fas lll AGENT-studie blev i december fullrekryterad med 440 patienter i enlighet med godkänd studiedesign.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

 • I samband med ASCO-GI 2021, presenterade Isofol genuttrycksresultat från den slutförda fas I/IIa-studien (ISO-CC-005). Resultaten som presenterades i postern konfirmerar genexpressionshypotesen som prövas inom ramen för den pågående globala fas lll AGENT-studien.

VD´s kommentar:

Isofol har haft ett produktivt och framgångsrikt år. Under fjärde kvartalet passerades en viktig milstolpe när vår AGENT-studie blev fullrekryterad med 440 patienter och det tecknades ytterligare ett väsentligt licensavtal. Just nu är spänningen onekligen stor här på Isofol i avvaktan på interimanalysen och iDSMBs rekommendation. Vi har fullt fokus på att slutföra vår AGENT-studie med 440 eller 660 patienter i enlighet med lagd tidsplan.” säger vd Ulf Jungnelius.

För mer information, vänligen kontakta

Isofol Medical AB (publ)
Ulf Jungnelius, M.D., verkställande direktör
E-post: jungnelius@isofolmedical.com
Telefon: 0709-16 89 55

Gustaf Albèrt, CFO
E-post:
gustaf.albert@isofolmedical.com

Telefon: 0709-16 83 02

Certified Adviser
FNCA Sweden AB
E-post: info@fnca.se
Telefon: 08-528 003 99

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Isofol Medical AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt Nasdaq First North Premiers regelverk. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 26 februari 2021 kl. 08:00.

Om arfolitixorin

Arfolitixorin är Isofols patentskyddade läkemedelskandidat som utvecklas för att öka effektiviteten av 5-FU baserad (folatbaserad) kemoterapi primärt för avancerad kolorektal-cancer. Arfolitixorin utvärderas för närvarande i en global fas III-studie, AGENT. Arfolitixorin är den aktiva slutprodukten av brett använda folatbaserade läkemedel och kan potentiellt gynna alla patienter med avancerad kolorektalcancer, eftersom arfolitixorin inte kräver metabolisk aktivering för att utöva sin effekt.

Om Isofol Medical AB (publ)

Isofol Medical AB (publ) är ett biotechföretag i sen klinisk fas som utvecklar arfolitixorin för att förbättra standardbehandling av 5-FU baserad kemoterapi primärt för avancerad kolorektalcancer genom att öka tumörrespons och progressionsfri överlevnad. Isofol har ett globalt exklusivt licensavtal med Merck KGaA, Darmstadt, Tyskland för att utveckla och kommersialisera arfolitixorin inom onkologi. Isofol Medical AB (publ) handlas på Nasdaq First North Premier Growth Market. Certifierad rådgivare är FNCA Sweden AB.

www.isofolmedical.com

Rulla till toppen