Isofol Medical AB (publ) publicerar delårsrapport, januari-mars 2019

GÖTEBORG, Sverige, 23 maj 2019 – Isofol Medical AB (publ), (Nasdaq First North Premier: ISOFOL), tillkännagav idag att bolagets delårsrapport för januari–mars 2019 nu finns tillgänglig på bolagets hemsida, www.isofolmedical.com.

Isofol har under perioden gjort betydande framsteg i utvecklingen av arfolitixorin, då företaget i januari presenterade positiva resultat från fas I/IIa-studien, ISO-CC-005. Efter rapportperioden har Isofol publicerat ytterligare positiva resultat från samma studie. Overall Response Rate (ORR) uppvisades hos 58 % av patienterna vilket innebär en tumörkrympning på minst 30 % efter kombinationsbehandling upp till 32 veckor med arfolitixorin. ”Att kunna presentera effektdata som indikerar att 58 % av patienterna, behandlade i första linjen för spridd kolorektal cancer (mCRC), får en väsentlig tumörkrympning efter kombinationsbehandling med arfolitixorin skapar ytterligare tillförsikt. Vi ser nu fram emot att fortsätta utvärdera effekt vid arfolitixorinbehandling i den pågående fas III AGENT-studien och i den pågående fas 1/ 2 studien ISO-CC-005” säger Anders Rabbe, Chief Executive Officer för Isofol Medical AB (publ).

Första kvartalet (januari – mars) 2019

  • Nettoomsättningen uppgick till 0 TSEK (0) och övriga rörelseintäkter till 0 TSEK (0)
  • Resultat före skatt uppgick till -26 966 TSEK (-19 887)
  • Resultat per aktie uppgick till -0,84 SEK (-0,63)
  • Samtliga medarbetare deltog i bolagets optionsprogram ”2018” där totalt 1 260 139 stycken teckningsoptioner tecknades i optionsprogrammen 2018/2022 och 2018/2023. Samtliga medarbetare deltog med investeringar upp till 207 000 SEK per person. 
  • Likvida medel per den 31 mars uppgick till 245 823 TSEK (341 108)

Väsentliga händelser första kvartalet 2019

  • Samtliga medarbetare deltog i bolagets optionsprogram ”2018” där totalt 1 260 139 stycken teckningsoptioner tecknades i optionsprogrammen 2018/2022 och 2018/2023. Samtliga medarbetare deltog med investeringar upp till 207 000 SEK per person. 

  •  I januari presenterades positiva resultat från fas I/IIa-studien ISO-CC-005 hos patienter behandlade i första linjen för metastaserande kolorektal cancer (mCRC). 47 % av patienterna uppvisade tidig tumörkrympning och 89 % av patienterna stabil sjukdom efter 8 veckors behandling med arfolitixorin i kombination med 5-fluorouracil (5-FU) och antingen irinotekan eller oxaliplatin.

Väsentliga händelser efter rapportperiodens slut

  • I maj presenterades ytterligare positiva resultat från fas I/IIa-studien ISO-CC-005. Overall Response Rate (ORR), uppvisades hos 58 % av patienterna som fått behandling upp till 32 veckor med arfolitixorin i kombination med 5-fluorouracil (5-FU) och antingen irinotekan eller oxaliplatin.

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Isofol Medical AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt Nasdaq First North Premiers regelverk. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 23 maj 2019 kl. 08:00 CET.

För mer information, vänligen kontakta

Isofol Medical AB (publ)
Anders Rabbe, CEO
E-post: info@isofolmedical.com
Telefon: 0707-64 65 00

Gustaf Albèrt, CFO
E-post: gustaf.albert@isofolmedical.com
Telefon: 0709-16 83 02

Certified Adviser
FNCA Sweden AB
E-post: info@fnca.se
Telefon: 08-528 003 99

Om arfolitixorin

Arfolitixorin är Isofols patentskyddade läkemedelskandidat som utvecklas för att öka effektiviteten av 5-FU baserad kemoterapi primärt för avancerad kolorektal cancer. Arfolitixorin utvärderas för närvarande i en global klinisk fas III-studie, AGENT. Arfolitixorin är den aktiva slutprodukten av brett använda folatbaserade läkemedel och kan potentiellt gynna alla patienter med avancerad kolorektalcancer, eftersom arfolitixorin inte kräver metabolisk aktivering för att utöva sin effekt.

Om Isofol Medical AB (publ)

Isofol Medical AB (publ) är ett biotechföretag i sen klinisk fas som utvecklar arfolitixorin för att förbättra standardbehandling av 5-FU baserad kemoterapi primärt för avancerad kolorektal cancer genom att öka tumörrespons och progressionsfri överlevnad. Isofol har ett globalt exklusivt licensavtal med Merck KGaA, Darmstadt, Tyskland för att utveckla och kommersialisera arfolitixorin inom onkologi. Isofol Medical AB (publ) handlas på Nasdaq First North Premier. Certifierad rådgivare är FNCA Sweden AB.

www.isofolmedical.com

Rulla till toppen