Isofol Medical AB (publ) publicerar delårsrapport, januari – mars 2021

GÖTEBORG, Sverige, 14 maj 2021 – Isofol Medical AB (publ), (Nasdaq First North Premier Growth Market: ISOFOL), tillkännagav idag att bolagets delårsrapport för januari–mars 2021 nu finns tillgänglig på bolagets hemsida, www.isofolmedical.com.

Första kvartalet januari – mars 2021

  • Nettoomsättningen uppgick till 5 215 TSEK (0) och övriga rörelseintäkter till 0 TSEK (0)

  • Periodens resultat uppgick till -42 662 TSEK (-55 915)

  • Resultat per aktie uppgick till -0,51 SEK (-1,74)

  • Likvida medel per den 31 mars uppgick till 77 524 TSEK (72 491)

Väsentliga händelser första kvartalet 2021

  • Vid interimsanalysen rekommenderar iDSMB Isofol att slutföra den globala fas III AGENT-studien med 440 patienter för att uppnå ett marknadsgodkännande.

  • Isofol får besked om att Clinical Use Patent för läkemedelskandidaten arfolitixorin i Europa kommer att godkännas.

  • Isofol presenterade en poster på ASCO-GI 2021 med genuttrycksresultat från den slutförda fas I/IIa, ISO-CC-005-studien, vilket bekräftar genuttryckshypotesen.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

  •  Isofol meddelar sin avsikt att genomföra en fullt garanterad företrädesemission om cirka 400 miljoner kronor med en potentiell övertilldelningsoption om upp till cirka 100 miljoner kronor.

  • Bolaget kallar till extra bolagsstämma den 14 maj 2021 för att besluta om företrädesemissionen.

  • Rekryteringen av patienter till AGENT-studien i Japan slutförd enligt plan. 

VD´s kommentar:

”Efter positivt besked från interimanalysen går vi vidare mot en slutlig analys av studieresultaten samt förberedelser för ett potentiellt marknadsgodkännande. För att säkerställa en fortsatt och framgångsrik utveckling av Isofol och parallellt initiera förhandlingar om strategiska partnerskap genomför bolaget en emission.” säger Ulf Jungnelius.

För mer information, vänligen kontakta

Isofol Medical AB (publ)
Ulf Jungnelius, M.D., verkställande direktör
E-post: jungnelius@isofolmedical.com
Telefon: 0709-16 89 55

Gustaf Albèrt, CFO
E-post:
gustaf.albert@isofolmedical.com
Telefon: 0709-16 83 02

Certified Adviser
FNCA Sweden AB
E-post: info@fnca.se
Telefon: 08-528 003 99

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Isofol Medical AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt Nasdaq First North Premiers regelverk. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 14 maj 2021 kl. 08:00.

Om arfolitixorin

Arfolitixorin är Isofols patentskyddade läkemedelskandidat som utvecklas för att öka effektiviteten av 5-FU baserad (folatbaserad) kemoterapi primärt för avancerad kolorektal-cancer. Arfolitixorin utvärderas för närvarande i en global fas III-studie, AGENT. Arfolitixorin är den aktiva slutprodukten av brett använda folatbaserade läkemedel och kan potentiellt gynna alla patienter med avancerad kolorektalcancer, eftersom arfolitixorin inte kräver metabolisk aktivering för att utöva sin effekt.

Om Isofol Medical AB (publ)

Isofol Medical AB (publ) är ett biotechföretag i sen klinisk fas som utvecklar arfolitixorin för att förbättra standardbehandling av 5-FU baserad kemoterapi primärt för avancerad kolorektalcancer genom att öka tumörrespons och progressionsfri överlevnad. Isofol har ett globalt exklusivt licensavtal med Merck KGaA, Darmstadt, Tyskland för att utveckla och kommersialisera arfolitixorin inom onkologi. Isofol Medical AB (publ) handlas på Nasdaq First North Premier Growth Market. Certifierad rådgivare är FNCA Sweden AB.

www.isofolmedical.com

Rulla till toppen