Isofol Medical AB (publ) publicerar delårsrapport, januari – september 2021

GÖTEBORG, Sverige, 11 november 2021 – Isofol Medical AB (publ), (Nasdaq Stockholm: ISOFOL), tillkännagav idag att bolagets delårsrapport för januari–september 2021 nu finns tillgänglig på bolagets hemsida, www.isofolmedical.com.

Tredje kvartalet, juli – september 2021

  • Nettoomsättningen uppgick till 5 154 TSEK (18 439) och övriga intäkter till 0 TSEK (0)
  • Periodens resultat uppgick till -51 026 TSEK (-30 100)
  • Resultat per aktie uppgick till -0,32 SEK (-0,36)
  • Likvida medel per den 30 september uppgick till 420 861 TSEK (153 612)

Januari – september 2021

  • Nettoomsättningen uppgick till 17 702 TSEK (18 439) och övriga intäkter till 0 TSEK (0)
  • Periodens resultat uppgick till -139 081 TSEK (-134 333)
  • Resultat per aktie uppgick till -1,22 SEK (-2,48)

Väsentliga händelser tredje kvartalet 2021

  • Inga väsentliga händelser att rapportera under kvartalet

Väsentliga händelser efter periodens utgång

  • Isofol noterades på Nasdaq Stockholm den 21 oktober

VD´s kommentar:

”De finansiella medel som tillfördes bolaget i juni, i samband med nyemissionen, ger nu Isofol arbetsro och förbättrade förutsättningarna för att slutföra den pågående AGENT-studien och att kunna lämna in ansökan om godkännande av arfolitixorin till den amerikanska läkemedelsmyndigheten FDA. Under det tredje kvartalet har bland annat arbetet med vår prekommersiella plan fortsatt och fler aktiviteter har initierats för att kunna öka kännedomen om arfolitixorin på kliniker i USA. Noteringen på Nasdaq Stockholm kommer även stärka vår profil och vårt varumärke på marknaden som ett bolag i sen utvecklingsfas med en blockbusterpotential samt öka möjligheterna att få tillgång till såväl svenska som internationella kapitalmarknader.” säger vd Ulf Jungnelius.

För mer information, vänligen kontakta

Isofol Medical AB (publ)
Ulf Jungnelius, M.D., verkställande direktör
E-post: jungnelius@isofolmedical.com
Telefon: 0709-16 89 55

Gustaf Albèrt, CFO
E-post:
gustaf.albert@isofolmedical.com
Telefon: 0709-16 83 02

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 11 november 2021, kl. 08:00.

Om arfolitixorin

Arfolitixorin är Isofols patentskyddade läkemedelskandidat som utvecklas för att öka effektiviteten av 5-FU baserad (folatbaserad) kemoterapi primärt för avancerad kolorektal-cancer. Arfolitixorin utvärderas för närvarande i en global pivotal fas III-studie, AGENT. Arfolitixorin är den aktiva slutprodukten av brett använda folatbaserade läkemedel och kan potentiellt gynna alla patienter med avancerad kolorektalcancer, eftersom arfolitixorin inte kräver metabolisk aktivering för att utöva sin effekt.

Om Isofol Medical AB (publ)

Isofol Medical AB (publ) är ett biotechföretag i sen klinisk fas som utvecklar arfolitixorin för att förbättra standardbehandling av 5-FU baserad kemoterapi primärt för avancerad kolorektalcancer genom att öka tumörrespons och progressionsfri överlevnad. Isofol har ett globalt exklusivt licensavtal med Merck KGaA, Darmstadt, Tyskland för att utveckla och kommersialisera arfolitixorin inom onkologi. Isofol Medical AB (publ) är noterat på Nasdaq Stockholm.

www.isofolmedical.com

Rulla till toppen