Isofol Medical AB (publ) publicerar delårsrapport, januari–september 2022

GÖTEBORG, Sverige, 11 november 2022 – Isofol Medical AB (publ), (Nasdaq Stockholm: ISOFOL), tillkännagav idag att bolagets delårsrapport för januari–september 2022 nu finns tillgänglig på bolagets hemsida, www.isofolmedical.com.

Informationen i pressmeddelandet nedan är ämnad för investerare.

Tredje kvartalet juli–september 2022

 • Nettoomsättningen uppgick till 2 907 TSEK (5 154) och övriga intäkter till 0 TSEK (0)
 • Periodens resultat uppgick till -32 513 TSEK (-51 026)
 • Resultat per aktie uppgick till -0,20 SEK (-0,32)
 • Likvida medel per den 30 september uppgick till 234 983 TSEK (420 861)

Januari–september 2022

 • Nettoomsättningen uppgick till 10 940 TSEK (17 702) och övriga intäkter till 1 TSEK (0)
 • Periodens resultat uppgick till -134 420 TSEK (-139 081)
 • Resultat per aktie uppgick till -0,83 SEK (-1,22)

Väsentliga händelser tredje kvartalet 2022

 • Den 26 juli erhöll Isofol ett patentgodkännande för biomarköranalys.
 • Den 3 augusti presenterade Isofol top-line-resultat för den globala pivotala fas lll-studien, AGENT. Studiedata visade att studien inte nådde det primära effektmåttet, objektiv tumörrespons, eller det prioriterade sekundära effektmåttet, progressionsfri överlevnad.
 • Den 31 augusti tillkännagav Isofol, baserat på ytterligare studiedata, att det inte längre var motiverat att driva AGENT-studien vidare. Slutsatserna kring primärt och sekundärt effektmått kommer inte att ändras. Isofols styrelse beslutade att utvärdera möjliga handlingsalternativ för bolagets framtid.
 • Den 7 september redovisade Isofol ytterligare studiedata som låg till grund för bedömningen att stänga ner studien i förtid. Parallellt fortsätter Isofols styrelse att undersöka möjliga alternativ för att säkra största möjliga värde för aktieägarna i Isofol.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

 • Inga väsentliga händelser har inträffat efter periodens utgång.

VD´s kommentar:

Givet det låga kliniska och affärsmässiga värdet av AGENT-studiens resultat för Isofol, inledde vi under kvartalet arbetet med att stänga ner studien. Detta måste ske i linje med gällande etiska aspekter och regulatoriska krav. Detta arbete är omfattande och kommer därför att kräva både tid och resurser under hösten 2022 och början av 2023. Dessutom genomför vi aktiva åtgärder för att minska kostnaderna och därmed värna om bolagets finansiella ställning, den allra viktigaste prioriteringen utöver att hitta eventuella positiva tecken i studiedata och att slutföra studien”, säger vd Ulf Jungnelius.

Audiocast, 11 november kl. 11.00

I anslutning till att delårsrapporten för tredje kvartalet 2022 publiceras, bjuder Isofol in investerare, analytiker och media till en audiocast den 11 november, kl 11.00. Presentationen hålls av Isofols vd Ulf Jungnelius och CFO Gustaf Albèrt, som kommer att presentera och kommentera delårsrapporten, följt av en frågestund. Presentationen kommer att hållas på engelska.

Datum och tid
11 november 2022, kl. 11.00

Länk till audiocast
https://ir.financialhearings.com/isofol-medical-q3-2022

Telefonnummer
För att delta via telefon, vänligen ring in på något av följande telefonnummer.

SE: +46 8 50 55 83 69
UK: +44 333 300 92 68
US: +1 631 913 1422, PIN: 46897527#

Presentationen kommer även att finnas tillgänglig på Isofols hemsida i efterhand: https://isofolmedical.com/sv/bolagspresentationer/.

För mer information, vänligen kontakta

Isofol Medical AB (publ)
Ulf Jungnelius, M.D., verkställande direktör
E-post: jungnelius@isofolmedical.com
Telefon: 0709-16 89 55

Gustaf Albèrt, CFO
E-post: gustaf.albert@isofolmedical.com
Telefon: 0709-16 83 02

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 11 november 2022, kl. 08:00.

Om Isofol Medical AB (publ)

Isofol Medical AB (publ) är ett bioteknikföretag i kliniskt skede som utvecklar och förbättrar nuvarande behandling för patienter som drabbats av cancer genom att öka effektiviteten av de nuvarande standardbehandlingarna med cytostatika. Isofol är fokuserat på att utveckla ett läkemedel för första behandlingslinjen av avancerad kolorektalcancer (mCRC) och försöker förbättra den nuvarande kliniska praxisen genom att realisera den fulla styrkan hos 5-FU med tillägget av arfolitixorin. Isofol har ett globalt exklusivt licensavtal med Merck & Cie, Schaffhausen, Tyskland för att utveckla och kommersialisera arfolitixorin inom onkologi. Isofol Medical AB (publ) handlas på Nasdaq Stockholm.

www.isofolmedical.com

Rulla till toppen