Isofol Medical AB (publ) publicerar halvårsrapport, januari – juni 2019

GÖTEBORG, Sverige, 22 augusti 2019 – Isofol Medical AB (publ), (Nasdaq First North Premier: ISOFOL), tillkännagav idag att bolagets halvårsrapport för januari–juni 2019 nu finns tillgänglig på bolagets hemsida, www.isofolmedical.com.

”Fas III-registreringsstudien AGENT för vår läkemedelskandidat arfolitixorin i kolorektalcancer pågår nu på drygt 70 sjukhus i USA, Kanada och Europa. Vår ambition är att nå full rekryteringstakt under tredje kvartalet i år och har som målsättning att i slutet av året inkludera patienter både i Japan och Australien”. säger Anders Rabbe, Chief Executive Officer för Isofol Medical AB (publ).

Andra kvartalet (april – juni) 2019

  • Nettoomsättningen uppgick till 0 TSEK (0) och övriga rörelseintäkter till 0 TSEK (0)
  • Resultat före skatt uppgick till -34 753 TSEK (-16 949)
  • Resultat per aktie uppgick till -1,08 SEK (-0,53)

Första halvåret (januari – juni) 2019

  • Nettoomsättningen uppgick till 0 TSEK (0) och övriga rörelseintäkter till 0 TSEK (0)
  • Resultat före skatt uppgick till -61 718 TSEK (-36 836)
  • Resultat per aktie uppgick till -1,93 SEK (-1,16)

Väsentliga händelser andra kvartalet 2019

  • I maj presenterades ytterligare positiva resultat från fas I/IIa-studien ISO-CC-005. Overall Response Rate (ORR), uppvisades hos 58 % av patienterna som fått behandling upp till 32 veckor med arfolitixorin i kombination med 5-fluorouracil (5-FU) och antingen irinotekan eller oxaliplatin.

  • I juni tillkännagav bolaget att patentfamiljen stärktes ytterligare genom godkännande av ett så kallat Clinical Use Patent för arfolitixorin i USA. Patentet löper ut 2038 och är det andra patentet i en rad kliniska patentansökningar för arfolitixorin att beviljas. Patentet täcker en dosregim för behandling av fasta tumörer, såsom kolorektal-, mag-, bröst- och levercancer.

  • I samband med årsstämman annonserades att tre nya medlemmar valts in i styrelsen: Anna Belfrage, MBA, Pär-Ola Mannefred, MBA, och Robert Marchesani, MBA. Med dessa nya styrelseledamöter består Isofols styrelse av totalt sju medlemmar.

Väsentliga händelser efter rapportperiodens slut

  • I augusti rapporterades att Roger Tell utnämnts till rollen som Chief Medical Officer (CMO) förutom sitt ansvar som vetenskaplig chef (CSO).

VD´s kommentar:

”Under våren presenterade Isofol lovande data från vår utökade fas I/II studie ISO-CC-005. Den fortlöper simultant med AGENT-studien hos patienter med spridd kolorektalcancer i första linjens behandling. Vi fortsätter nu att rekrytera patienter även till ISO-CC-005 studien för att kunna presentera mer data i diskussioner med ledande opinionsbildare (s.k. KOL) och potentiella partners under tiden som de båda studierna pågår. Under kvartalet har vi fortsatt att utveckla organisationen för att möta de behov vi nu ställs inför och bolagets styrelse har ytterligare förstärkts inför förberedande utlicensiering och kommersialisering av arfolitixorin. Samtidigt har vi stärkt förutsättningarna för en framtida framgångsrik kommersialisering av arfolitixorin genom att patentfamiljen ytterligare har utökats med två godkända s.k. Clinical Use Patent i USA”. säger Anders Rabbe.

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Isofol Medical AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt Nasdaq First North Premiers regelverk. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 22 augusti 2019 kl. 08:00 CET.

För mer information, vänligen kontakta

Isofol Medical AB (publ)
Anders Rabbe, CEO
E-post: info@isofolmedical.com
Telefon: 0707-64 65 00

Gustaf Albèrt, CFO
E-post: gustaf.albert@isofolmedical.com
Telefon: 0709-16 83 02

Certified Adviser
FNCA Sweden AB
E-post: info@fnca.se
Telefon: 08-528 003 99

Om arfolitixorin

Arfolitixorin är Isofols patentskyddade läkemedelskandidat som utvecklas för att öka effektiviteten av 5-FU baserad kemoterapi primärt för avancerad kolorektal cancer. Arfolitixorin utvärderas för närvarande i en global klinisk fas III-studie, AGENT. Arfolitixorin är den aktiva slutprodukten av brett använda folatbaserade läkemedel och kan potentiellt gynna alla patienter med avancerad kolorektalcancer, eftersom arfolitixorin inte kräver metabolisk aktivering för att utöva sin effekt.

Om Isofol Medical AB (publ)

Isofol Medical AB (publ) är ett biotechföretag i sen klinisk fas som utvecklar arfolitixorin för att förbättra standardbehandling av 5-FU baserad kemoterapi primärt för avancerad kolorektal cancer genom att öka tumörrespons och progressionsfri överlevnad. Isofol har ett globalt exklusivt licensavtal med Merck KGaA, Darmstadt, Tyskland för att utveckla och kommersialisera arfolitixorin inom onkologi. Isofol Medical AB (publ) handlas på Nasdaq First North Premier. Certifierad rådgivare är FNCA Sweden AB.

www.isofolmedical.com

Rulla till toppen