Isofol offentliggör prospekt i samband med den fullt garanterade företrädesemissionen om cirka 150 miljoner kronor

GÖTEBORG, Sverige, 14 maj 2020 – Styrelsen i Isofol Medical AB (publ), (Nasdaq First North Premier Growth Market: ISOFOL) (”Isofol” eller ”Bolaget”), beslutade den 7 maj 2020 att genomföra en fullt garanterad nyemission av aktier med företrädesrätt för Bolagets befintliga aktieägare om högst 42 739 736 aktier (”Företrädesemissionen”). Genom Företrädesemissionen kommer Bolaget att tillföras cirka 150 miljoner kronor före avdrag för transaktionskostnader relaterade till Företrädesemissionen. Med anledning av Företrädesemissionen offentliggör Bolaget ett prospekt som i dag har godkänts och registrerats av Finansinspektionen.

Ej för offentliggörande, distribution eller publicering, vare sig direkt eller indirekt, helt eller delvis, i USA, Kanada, Japan, Australien, Hong Kong, Nya Zeeland eller i någon annan jurisdiktion där distribution, publicering eller offentliggörande skulle kunna vara i strid med gällande lagar eller regler. Ytterligare restriktioner är tillämpliga, vänligen se
”Viktig information” i slutet av detta pressmeddelande.

 

Tidplan för Företrädesemissionen  

Avstämningsdag för deltagande i Företrädesemissionen

14 maj 2020
Teckningsperiod18 maj – 1 juni 2020
Handel i teckningsrätter 18 maj – 28 maj 2020
Handel i BTA:er 18 maj – 3 juni 2020
Offentliggörande av slutgiltigt utfall FöreträdesemissionenRunt den 3 juni 2020
Leverans av och handel i nya aktier tecknade med stöd av teckningsrätterRunt den 9 juni 2020
Leverans av och handel i nya aktier tecknade utan stöd av teckningsrätterRunt den 18 juni 2020

 

Prospektet

För fullständig information och villkor för Företrädesemissionen hänvisas till prospektet, som finns tillgängligt på Isofols hemsida, www.isofolmedical.com. Länk till anmälningssedel finns tillgänglig på samma sida senast vid teckningstidens start, samt på Carnegie Investment Bank AB (publ)s hemsida, www.carnegie.se. Prospektet har även publicerats på www.fi.se.

För mer information, vänligen kontakta

Isofol Medical AB (publ)
Ulf Jungnelius, M.D., verkställande direktör
E-post: jungnelius@isofolmedical.com
Telefon: 0709-16 89 55

Certified Adviser
FNCA Sweden AB
E-post: info@fnca.se
Telefon: 08-528 003 99

Denna information lämnades för offentliggörande genom Bolagets VD:s försorg vid 13.45 CET den 14 maj 2020.

Om arfolitixorin

Arfolitixorin är Isofols patentskyddade läkemedelskandidat som utvecklas för att öka effektiviteten av 5-FU baserad (folatbaserad) kemoterapi primärt för avancerad kolorektalcancer. Arfolitixorin utvärderas för närvarande i en global fas III-studie, AGENT. Arfolitixorin är den aktiva slutprodukten av brett använda folatbaserade läkemedel och kan potentiellt gynna alla patienter med avancerad kolorektalcancer, eftersom arfolitixorin inte kräver metabolisk aktivering för att utöva sin effekt.

Om Isofol Medical AB (publ)

Isofol Medical AB (publ) är ett biotechföretag i sen klinisk fas som utvecklar arfolitixorin för att förbättra standardbehandling av 5-FU baserad kemoterapi primärt för avancerad kolorektalcancer genom att öka tumörrespons och progressionsfri överlevnad. Isofol har ett globalt exklusivt licensavtal med Merck KGaA, Darmstadt, Tyskland för att utveckla och kommersialisera arfolitixorin inom onkologi. Isofol Medical AB (publ) handlas på Nasdaq First North Premier Growth Market. Certifierad rådgivare är FNCA Sweden AB.

Viktig information

Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om, eller inbjudan att förvärva eller teckna, några värdepapper i Isofol i någon jurisdiktion, varken från Isofol eller från någon annan.

Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras, kopieras, reproduceras eller distribueras, direkt eller indirekt, helt eller delvis, i eller till Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, the United States eller i någon annan jurisdiktion där sådant offentliggörande, publicering eller distribution av denna information skulle kunna stå i strid med gällande regler eller där en sådan åtgärd är föremål för legala restriktioner eller skulle kräva ytterligare registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt.

Värdepapperna som omnämns häri har inte och får inte säljas i USA utan registrering, eller utan tillämpning av ett undantag från registrering, enligt den vid var tid gällande U.S. Securities Act från 1933 (”Securities Act”), och får inte erbjudas eller säljas i USA utan att de registreras, omfattas av ett undantag från, eller i en transaktion som inte omfattas av registreringskraven enligt Securities Act. Det finns ingen avsikt att registrera några värdepapper som omnämns häri i USA eller att lämna ett offentligt erbjudande avseende sådana värdepapper i USA.

www.isofolmedical.com

Rulla till toppen