Isofol stärker patentportföljen – erhåller Clinical Use Patent i USA för läkemedelskandidaten arfolitixorin

GÖTEBORG, Sverige, 25 juni 2019 – Isofol Medical AB (publ), (Nasdaq First North Premier: ISOFOL), tillkännagav idag godkännande av ett Clinical Use Patent för arfolitixorin i USA. Patentet löper ut 2038 och är det andra patentet i en rad kliniska patentansökningar för arfolitixorin att beviljas. Patentet täcker en dosregim för behandling av fasta tumörer, såsom kolorektal-, mag-, bröst- och levercancer.

Det nu beviljade patentet, US 10 328 079, skyddar en dosregim bestående av två eller flera injektioner av arfolitixorin i kombination med 5-fluorouracil (5-FU). Patentet omfattar även arfolitixorin och 5-FU i kombination med andra cancerläkemedel, såsom oxaliplatin, irinotekan och bevacizumab.

Anders Rabbe, Isofols verkställande direktör, kommenterade: ”Detta patent, som ansökts om globalt, är ett s.k. kliniskt användarpatent baserat på data som härrör från en studie med arfolitixorin och 5-FU på patienter med metastaserad kolorektal cancer. Data från studien visade på en förbättrad aktivitet vid behandling med arfolitixorin och 5-FU jämfört med rådande standardbehandling med leucovorin och 5-FU. En mycket likartad dosregim används också i vår pågående globala pivotala fas 3-studie, AGENT, en multicenterstudie på patienter med metastaserande kolorektal cancer”.

För mer information, vänligen kontakta

Isofol Medical AB (publ)
Anders Rabbe, CEO
E-post: info@isofolmedical.com
Telefon: +46 (0)707 646 500

Certified Adviser
FNCA Sweden AB
E-post: info@fnca.se
Telefon: +46 (0)8 528 003 99

Denna information är sådan information som Isofol Medical AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 25 juni 2019 kl 16.30 CET.

Om Arfolitixorin

Arfolitixorin är Isofols patentskyddade läkemedelskandidat som utvecklas för att öka effektiviteten av 5-FU baserad kemoterapi primärt för avancerad kolorektalcancer. Arfolitixorin utvärderas för närvarande i en global klinisk fas III-studie, AGENT. Arfolitixorin är den aktiva slutprodukten av brett använda folatbaserade läkemedel och kan potentiellt gynna alla patienter med avancerad kolorektalcancer, eftersom arfolitixorin inte kräver metabolisk aktivering för att utöva sin effekt.

Om Isofol Medical AB (publ)

Isofol Medical AB (publ) är ett biotechföretag i sen klinisk fas som utvecklar arfolitixorin för att förbättra standardbehandling av 5-FU baserad kemoterapi primärt för avancerad kolorektalcancer genom att öka tumörrespons och progressionsfri överlevnad. Isofol har ett globalt exklusivt licensavtal med Merck KGaA, Darmstadt, Tyskland för att utveckla och kommersialisera arfolitixorin inom onkologi. Isofol Medical AB (publ) handlas på Nasdaq First North Premier. Certifierad rådgivare är FNCA Sweden AB.

www.isofolmedical.com

Rulla till toppen