Kallelse till årsstämma i Isofol Medical AB (publ)

Aktieägarna i Isofol Medical AB (publ) kallas härmed till årsstämma torsdagen den 3 maj 2018 kl. 17:00 på Elite Park Avenue Hotel Göteborg, Kungsportsavenyn 36, Göteborg. Inregistrering till årsstämman sker från kl. 16:15.

ANMÄLAN M M

Aktieägare som önskar delta i stämman ska dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken torsdagen den 26 april 2018, dels anmäla sitt deltagande till bolaget senast torsdagen den 26 april 2018 per brev under adress ”Årsstämma 2018”, Isofol Medical AB (publ), Att. Gustaf Albèrt, Arvid Wallgrens backe 20, 413 46 Göteborg eller via e-post arsstamma@isofolmedical.com. 

I anmälan ska aktieägaren uppge namn (firma), personnummer (organisationsnummer), adress och telefonnummer, namn på eventuellt medföljande biträden (högst två) samt namn och personnummer avseende eventuellt ombud.

Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda daterad fullmakt för ombudet. Fullmaktsformulär kan erhållas på bolagets hemsida www.isofol.se. Den som företräder juridisk person ska bifoga bestyrkt registreringsbevis. Fullmakten får inte vara äldre än ett år, om det inte anges längre giltighetstid i fullmakten som då får vara högst 5 år. Registreringsbeviset får inte vara utfärdat tidigare än ett år före stämmodagen. Fullmakt i original och behörighetshandlingar i övrigt bör vara bolaget tillhanda under ovanstående adress senast torsdagen den 26 april 2018.

FÖRVALTARREGISTRERADE AKTIER

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste för att få rätt att delta i stämman inregistrera aktierna i eget namn i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken. Sådan inregistrering ska vara verkställd torsdagen den 26 april 2018 och bör därför begäras hos förvaltaren i god tid före detta datum.

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

1.          Stämmans öppnande.

2.          Val av ordförande vid stämman.

3.          Upprättande och godkännande av röstlängd.

4.          Godkännande av dagordning.

5.          Val av en eller två justeringspersoner att jämte ordförande justera protokollet.

6.          Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
7.          Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt
              koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen. I anslutning därtill
              anförande av verkställande direktören.

8.          Beslut om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt i förekommande fall koncernredovisning och koncernbalansräkning.

9.          Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.  

10.        Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktör.

11.        Beslut om antagande av ny bolagsordning

12.        Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter, revisorer och revisorssuppleanter som ska väljas på stämman.

13.        Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna.

14.        Val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter, revisorer och revisorssuppleanter.

15.        Förslag till principer för utseende av valberedningens ledamöter.

16.        Fastställande av riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.

17.        Beslut att bemyndiga styrelsen att fatta beslut om nyemission av aktier.

18.        Övriga frågor.

19.        Stämmans avslutande.

VALBEREDNINGENS BESLUTSFÖRSLAG UNDER PUNKTERNA 2, 12, 13, 14 och 15

Valberedningen, vars ledamöter valdes på årsstämman 2017, har bestått av Lennart Jeansson, ordförande, Carl-Johan Spak, MatsOla Palm, Carl-Johan Spak och Jan-Eric Österlund (styrelsens ordförande).

Ordförande vid stämman (punkt 2)

Valberedningen föreslår att styrelsens ordförande Jan-Eric Österlund väljs till ordförande vid stämman.

Fastställande av antalet styrelseledamöter, styrelsesuppleanter och revisorer som ska väljas av stämman (punkt 12) 

Valberedningen föreslår att styrelsen ska bestå av 6 ordinarie ledamöter och inga suppleanter.

Valberedningen föreslår att till revisor ska utses ett registrerat revisionsbolag.

Fastställande av arvoden åt styrelse och revisorer (punkt 13)

Valberedningen föreslår att arvode ska utgå med 400 000 kronor till styrelsens ordförande och med 200 000 kronor till varje stämmovald ledamot som inte är anställd inom koncernen.

Valberedningen föreslår att arvode till revisorerna ska utgå enligt godkänd räkning.

Val av styrelseledamöter och revisor (punkt 14)

Valberedningen föreslår omval av ledamöterna Jan-Eric Österlund, Bengt Gustafsson, Jonas Pedersén och Ulf Jungnelius och samt nyval av Paula Boultbee och Alain Herreira. Det föreslås vidare omval av Jan-Eric Österlund till styrelsens ordförande. Lars Lind har avböjt omval.

Valberedningen föreslår att, för tiden fram till slutet av nästa årsstämma, det registrerade revisionsbolaget KPMG AB väljs som revisor. KPMG AB har utsett auktoriserade revisorn Jan Malm som huvudansvarig revisor.

Förslag till principer för utseende av valberedningens ledamöter (punkt 15)

Valberedningen föreslår att årsstämman beslutar om principer för utseende av valberedningens ledamöter, i sammanfattning, enligt följande. 

Valberedningen ska bestå av fyra ledamöter varav en ska vara styrelsens ordförande.

Övriga tre ledamöter ska utses av de per utgången av augusti månad till röstetalet tre största aktieägarna i bolaget, på grundval av en av Euroclear Sweden AB tillhandahållen aktiebok och annan tillförlitlig information. Avstår aktieägare från att utse ledamot övergår rätten att utse ledamot till den närmst följande största aktieägare. Ordförande i valberedningen ska vara den som vid valberedningens utseende representerar den största aktieägaren, såvida valberedningen inte enhälligt beslutar att utse annan. Styrelsens ordförande får inte vara ordförande i valberedningen. Bolaget ska offentliggöra valberedningens sammansättning och kontaktuppgifter på bolagets hemsida.

STYRELSENS BESLUTSFÖRSLAG UNDER PUNKTERNA 9, 10, 11, 16 och 17 

Utdelning (punkt 9)

Styrelsen föreslår att ingen utdelning ska lämnas.

Ny bolagsordning (punkt 11)

Styrelsen föreslår att årsstämman fattar beslut om att anta ny bolagsordning. Samtliga förändringar från den nu gällande bolagsordningen är föranledda av anpassningar till aktiebolagslagen och noteringen på Nasdaq First North Premier.

Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare (punkt 16)

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om följande huvudsakliga riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.

Ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare ska vara marknadsmässiga och konkurrenskraftiga för att möjliggöra för Isofol att attrahera och behålla skickliga medarbetare.

Ersättningen till VD ska motsvara den gängse ersättningen för VD:ar anställda i bolag med en verksamhet, storlek och komplexitet som är jämförbar med Isofol. Vid denna bedömning ska hänsyn tas till att Isofol idag är ett bolag som är inne i en expansiv fas.

Ersättning till VD och övriga ledande befattningshavare utgörs av grundlön, sedvanlig tjänstepension liksom i förekommande fall sedvanliga icke-monetära förmåner som tjänstebil. Rörlig ersättning ska kunna utgå som en del av det totala ersättningspaketet och ska vara kopplade till förutbestämda och mätbara kriterier, utformade med syfte att främja bolagets långsiktiga värdeskapande. Kriterierna för att erhålla rörlig ersättning ska vara knutna till måluppfyllnad av för verksamheten väsentliga mål. Rörlig ersättning kan maximalt utgå med 50 procent av den fasta årslönen för koncernens VD samt 33 procent av den fast årslönen för andra ledande befattningshavare.

För både VD och övriga ledande befattningshavare utgår pensionsförmåner samt övriga förmåner som en del av den totala ersättningen.

Styrelsen ska varje år överväga om incitamentsprogram omfattande ledande befattningshavare ska föreslås årsstämman.

Beslut att bemyndiga styrelsen att besluta om emission av aktier och/eller teckningsoptioner och/eller konvertibler (punkt 17)

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar bemyndiga styrelsen att, längst intill tiden för nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen och med eller utan företrädesrätt för aktieägarna, besluta om emission av aktier och/eller teckningsoptioner och/eller konvertibler om sammantaget högst 10 procent av aktiekapitalet. Emission ska kunna genomföras som kontant-, apport- eller kvittningsemission. Emission får endast ske till marknadsmässigt pris.

Avvikelse från aktieägarnas förträdesrätt ska endast kunna ske i samband med företagsförvärv eller för att utöka bolagets krets av långsiktiga finansiella ägare. Skälet till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att bolaget vid företagsförvärv snabbt kan komma att behöva tillgång till kapital alternativt behöva erlägga betalning med bolagets aktier, s.k. apportemission och/eller att ytterligare långsiktiga finansiella ägare skapar en stabilitet till nytta för bolaget och dess ägare. 

MAJORITETSREGLER

För beslut enligt punkt 11 och 17 måste aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna aktierna som de vid stämman företrädda aktierna rösta för beslutet.

ANTAL AKTIER OCH RÖSTER 

Det totala antalet aktier och röster i bolaget är 32 054 802 vid tidpunkten för kallelsens utfärdande. Samtliga aktier är av samma aktieslag. Bolaget innehar inga egna aktier.

TILLGÅNG TILL HANDLINGAR M M

Årsredovisning, revisionsberättelse, samt styrelsens fullständiga förslag till beslut under punkt 11, 16 och 17 kommer att finnas tillgängliga för bolagets aktieägare senast den 19 april 2018 på bolagets kontor med adress Arvid Wallgrens backe 20, 413 46 Göteborg. Dokumentationen kommer också att finnas tillgänglig via bolagets hemsida, www.isofol.se. Ovan nämnda handlingar sänds per post till aktieägare som så begär.

Valberedningens förslag jämte motiverade yttrande inför årsstämman 2018 finns på bolagets hemsida www.isofol.se.

UPPLYSNINGAR PÅ STÄMMAN

Styrelsen och den verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, vid årsstämman lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen och förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets eller dotterbolags ekonomiska situation samt om bolagets förhållande till annat bolag inom koncernen.

_____________________________

Göteborg i april 2018
Isofol Medical AB (publ)
Styrelsen

Information lämnades för offentliggörande den 3 april 2018 kl. 16.00

För mer information, vänligen kontakta:

Anders Rabbe, CEO, Isofol Medical AB

E­mail: anders.rabbe@isofolmedical.com

Telefon: +46 (0)707 646 500

Gustaf Albèrt, CFO, Isofol Medical AB

E¬mail: gustaf.albert@isofolmedical.com

Telefon: +46 (0)709 168 302

Om arfolitixorin (Modufolin®)

Arfolitixorin är ett nytt läkemedel framtaget för att öka effekten av cellgiftet 5-fluorouracil (5FU) och som s.k. räddningsbehandling för att minska biverkningar efter högdosbehandling med cellgiftet metotrexat. Arfolitixorin består av den aktiva substansen MTHF, [6R] -5,10-metylentetrahydrofolat. Till skillnad från de nu använda folatbaserade läkemedlen leucovorin och levoleucovorin krävs därmed ingen omvandling till MTHF och fler patienter, oberoende av medfödd förmåga att omvandla folatbaserade läkemedel, kan därmed tillgodogöra sig läkemedlets fulla effekt.

Om Isofol Medical AB (publ)

Isofol Medical AB (publ) är ett läkemedelsutvecklingsbolag inom onkologi som utvecklar arfolitixorin (Modufolin®), avsedd främst för behandling av avancerad kolorektal cancer och som s.k. räddningsbehandling för att minska biverkningar efter höga doser av metotrexat vid behandling av osteosarkom (bencancer). Genom ett internationellt licensavtal har Isofol ensamrätt att utveckla och kommersialisera arfolitixorin med tillgång till den unika patentskyddade tillverkningsprocessen och produktionen hos Merck KGaA, Darmstadt, Tyskland. Isofol Medical AB handlas på Nasdaq First North Premier. FNCA Sweden AB är Certified Adviser.

www.isofol.se

Rulla till toppen