Kallelse till årsstämma i Isofol Medical AB (publ)

VÄLKOMMEN TILL ÅRSSTÄMMA I ISOFOL MEDICAL AB (PUBL)
Aktieägarna i Isofol Medical AB (publ) kallas härmed till årsstämma tisdagen den 16 maj 2017 kl. 18.30 på Radisson Blu Scandinavia, Södra Hamngatan 59, Göteborg. Inregistrering till årsstämman sker från kl. 17.30.

ANMÄLAN M M
Aktieägare som önskar deltaga i stämman ska dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken onsdagen den 10 maj 2017, dels anmäla sitt deltagande till bolaget senast onsdagen den 10 maj 2017 per brev under adress ”Årsstämma 2017”, Isofol Medical AB (publ), Att. Anders Rabbe, Arvid Wallgrens Backe 20, 416 46 Göteborg eller via e-post lena.holscher@isofolmedical.com.

I anmälan ska aktieägaren uppge namn (firma), personnummer (organisationsnummer), adress och telefonnummer, namn på eventuellt medföljande biträden (högst två) samt namn och personnummer avseende eventuellt ombud.

Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda daterad fullmakt för ombudet. Fullmaktsformulär kan erhållas på bolagets hemsida www.isofol.se. Den som företräder juridisk person ska bifoga bestyrkt registreringsbevis. Fullmakten får inte vara äldre än ett år, om det inte anges längre giltighetstid i fullmakten som då får vara högst 5 år. Registreringsbeviset får inte vara utfärdat tidigare än ett år före stämmodagen. Fullmakt i original och behörighetshandlingar i övrigt bör vara bolaget tillhanda under ovanstående adress senast onsdagen den 10 maj 2017.

FÖRVALTARREGISTRERADE AKTIER
Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste för att få rätt att delta i stämman tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken. Sådan inregistrering ska vara verkställd onsdagen den 10 maj 2017 och bör därför begäras hos förvaltaren i god tid före detta datum.

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

 1. Stämmans öppnande.
 2. Val av ordförande vid stämman.
 3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
 4. Godkännande av dagordning.
 5. Val av justeringspersoner.
 6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
 7. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen. I anslutning därtill anförande av verkställande direktören.
 8. Beslut
  a) om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen.
  b) om dispositioner beträffande bolagets förlust enligt den fastställda balansräkningen.
  c) om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören.
 9. Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter, revisorer och revisorssuppleanter som ska väljas på stämman.
 10. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna.
 11. Val av styrelseledamöter och revisor.
 12. Förslag till principer för utseende av valberedningens ledamöter jämte instruktion till valberedningen.
 13. Övriga frågor.
 14. Stämmans avslutande.

FÖRSLAG TILL BESLUT
Ordförande vid stämman (punkt 2)
Det föreslås att Jan-Eric Österlund utses till ordförande vid stämman.

Beslut om disposition av bolagets förlust (punkt 8b)
Styrelsen föreslår att årets förlust överförs i ny räkning och att någon utdelning således inte ska lämnas.

Förslag till principer för utseende av valberedningens ledamöter (punkt 12)
Valberedningen föreslår att årsstämman beslutar om principer för utseende av valberedningens ledamöter. Förslaget innebär i sammanfattning.

Valberedningen ska bestå av 5 ledamöter varav en ska vara styrelsens ordförande. Övriga ledamöter ska utses av de, per den sista bankdagen i september månad, fyra största aktieägarna i bolaget. Avstår aktieägare från att utse ledamot övergår rätten att utse ledamot till den närmst följande största aktieägaren. Ordförande i valberedningen ska vara den som vid valberedningens bildande representerar den största aktieägaren, såvida valberedningen inte enhälligt beslutar att utse annan. Styrelsens ordförande får inte vara ordförande i valberedningen. Bolaget ska offentliggöra valberedningens sammansättning genom pressmeddelande och på bolagets hemsida. En majoritet av ledamöterna ska vara oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen. Minst en ledamot ska vara oberoende i förhållande till den röstmässigt största aktieägaren eller grupp av aktieägare som samverkar om bolagets förvaltning. Ingen ersättning ska utgå till valberedningens ledamöter.

ANTAL AKTIER OCH RÖSTER
Det totala antalet aktier och röster i bolaget är 31 604 500 vid tidpunkten för kallelsens utfärdande. Samtliga aktier är av samma aktieslag. Bolaget innehar inga egna aktier.

TILLGÅNG TILL HANDLINGAR M M
Årsredovisning, revisionsberättelse, förslag till beslut under punkt 12 samt valberedningens förslag under punkterna 9-11 kommer att finnas tillgängliga för bolagets aktieägare senast den 2 maj 2017 på bolagets kontor med adress Arvid Wallgrens Backe 20, 413 46 Göteborg. Dokumentationen kommer också att finnas tillgänglig via bolagets hemsida, www.isofol.se. Ovan nämnda handlingar sänds per post till aktieägare som så begär.

UPPLYSNINGAR PÅ STÄMMAN
Styrelsen och den verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, vid årsstämman lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen och förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets eller dotterbolags ekonomiska situation samt om bolagets förhållande till annat bolag inom koncernen.

_____________________________

Göteborg i april 2017
Isofol Medical AB (publ)
Styrelsen

Rulla till toppen