Kallelse till extra bolagsstämma i Isofol Medical AB (publ)

Aktieägarna i Isofol Medical AB (publ) kallas härmed till extra bolagsstämma onsdagen den 10 oktober 2018
kl. 17:00 att avhållas i Biotech Center, Arvid Wallgrens Backe 20, i Göteborg. Inregistrering till bolagsstämman sker från kl. 16:30.

ANMÄLAN M M

Aktieägare som önskar delta i stämman ska dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken torsdagen den 4 oktober 2018, dels anmäla sitt deltagande till bolaget senast torsdagen den 4 oktober 2018 per brev under adress ”Extra bolagsstämma 2018”, Isofol Medical AB (publ), Att. Gustaf Albèrt, Arvid Wallgrens backe 20, 413 46 Göteborg eller via e-post extrastamma@isofolmedical.com.

I anmälan ska aktieägaren uppge namn (firma), personnummer (organisationsnummer), adress och telefonnummer, namn på eventuellt medföljande biträden (högst två) samt namn och personnummer avseende eventuellt ombud.

Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda daterad fullmakt för ombudet. Fullmaktsformulär kan erhållas på bolagets hemsida www.isofol.se. Den som företräder juridisk person ska bifoga bestyrkt registreringsbevis. Fullmakten får inte vara äldre än ett år, om det inte anges längre giltighetstid i fullmakten som då får vara högst 5 år. Registreringsbeviset får inte vara utfärdat tidigare än ett år före stämmodagen. Fullmakt i original och behörighetshandlingar i övrigt bör vara bolaget tillhanda under ovanstående adress senast torsdagen den 4 oktober 2018.

FÖRVALTARREGISTRERADE AKTIER

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste för att få rätt att delta i stämman inregistrera aktierna i eget namn i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken. Sådan inregistrering ska vara verkställd torsdagen den 4 oktober och bör därför begäras hos förvaltaren i god tid före detta datum.

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

1.         Stämmans öppnande.

2.         Val av ordförande vid stämman.

3.         Upprättande och godkännande av röstlängd.

4.         Godkännande av dagordning.

5.         Val av en eller två justeringspersoner att jämte ordförande justera protokollet.

6.         Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
7.         Fastställande av antalet styrelseledamöter som ska väljas av stämman.

8.         Val av styrelseledamöter.

9.         Stämmans avslutande.

VALBEREDNINGENS BESLUTSFÖRSLAG UNDER PUNKTERNA 2, 7 och 8

Valberedningens ledamöter utgörs av Lennart Jeansson, ordförande, Carl-Johan Spak, MatsOla Palm, Astrid Samuelsson och Jan-Eric Österlund (styrelsens ordförande).

Ordförande vid stämman (punkt 2)

Valberedningen föreslår att styrelsens ordförande Jan-Eric Österlund väljs till ordförande vid stämman.

Fastställande av antalet styrelseledamöter (punkt 7)

Valberedningen föreslår att styrelsen, intill utgången av nästa årsstämma, ska utökas med två ledamöter och bestå av totalt 7 ordinarie ledamöter.

Val av styrelseledamöter och revisor (punkt 8)

Valberedningen föreslår, för tiden intill utgången av nästa årsstämma, nyval av ledamöterna Paula Boultbee, Anders Vedin och Magnus Björsne. Det föreslås vidare nyval av Ulf Jugnelius till styrelsens ordförande. Jan-Eric Österlund har av personliga skäl bett om att entledigas som styrelseledamot tillika styrelsens ordförande.

Valberedningens motiv och presentation av föreslagna nya ledamöter

Valberedningen har, sedan den nåddes av beskedet att styrelsens ordförande Jan-Eric Österlund av personliga skäl önskade lämna sitt uppdrag som styrelseledamot och styrelseordförande, övervägt dels ersättare som styrelseordförande, dels behovet av att komplettera och förstärka styrelsen.

Valberedningen har konstaterat att Ulf Jugnelius, som varit styrelseledamot i Isofol sedan 2010, har den erfarenhet av Isofol och den kompetens som krävs för att ikläda sig rollen som styrelsens ordförande.

Valberedningen har samtidigt konstaterat att Isofols arbete med kliniska prövningar, regulatoriska godkännanden samt framtida kommersialisering kommer att intensifieras och att det därmed föreligger ett behov av att komplettera och förstärka styrelsen med de till nyval föreslagna ledamöterna.

Anders Vedin:

Anders Vedin är född 1942 och är läkare och medicine doktor. Han arbetade som kardiolog i Sverige och Kanada fram till 1985 då han övergick till att leda Astras forskning, utveckling och strategiska marknadsföring inom hjärta-kärl och mage-tarm-områdena fram till 1998. Han utnämndes då till dekanus för sektionen för Industriell ekonomi vid Chalmers Tekniska Högskola med en professur i ämnet. Efter 2002 har han enbart varit verksam inom life science som grundare respektive utvecklare av bolag och rådgivare till bolag och myndigheter. Han har haft ansvar för utveckling och marknadsintroduktion av minst åtta nya läkemedelssubstanser varav några kommit att tillhöra världens mest sålda. Under åren 2012-2017 var han knuten till Isofol som konsult, Chief Scientific Officer och styrelseledamot. Han är för närvarande styrelseordförande i IRLAB Therapeutics AB (publ) och styrelseledamot i Quiapeg Pharmaceuticals AB.

Paula Boultbee:

Paula Boultbee är född 1958 och är utbildad legitimerad sjuksköterska. Paula har alltsedan 1984 haft ett flertal befattningar inom marknadsföring av läkemedel och har stor erfarenhet av lansering och kommersialisering av onkologiprodukter. Paula har även ansvarat för strategisk planering och varumärkesutveckling. Hon har arbetat hos bland andra Pharmacia, Novartis, Amgen och Pharmacyclis. Paula är sedan 2016 anställd som Chief Commercial Officer hos Oncopeptides. Hon har varit styrelseledamot i Isofol under åren 2010-2013 och är för närvarande styrelseledamot i The Max Foundation som stödjer personer som lever med cancer.

Magnus Björsne:

Magnus Björsne är född 1964 och är utbildad doktor inom läkemedelskemi vid Stockholms universitet samt har en MBA från Henley i London. Han har arbetat inom AstraZenecas prekliniska forskningsledning och har sedan 2006 varit verksam inom AstraZenecas affärsutveckling och ansvarat för business development på anläggningen i Göteborg samt varit delaktig i ett stort antal licensieringar och andra typer av transaktioner med såväl stora som små företag. Sedan 2014 är Magnus anställd som VD för AZ BioVentureHub AB, AstraZenecas satsning för att stärka det nationella ekosystemet inom life science. Magnus är styrelseledamot i Sweden Bio och Beactica AB.

ANTAL AKTIER OCH RÖSTER

Det totala antalet aktier och röster i bolaget är 32 054 802 vid tidpunkten för kallelsens utfärdande. Samtliga aktier är av samma aktieslag. Bolaget innehar inga egna aktier.

UPPLYSNINGAR PÅ STÄMMAN

Styrelsen och den verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, vid stämman lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen och förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets eller dotterbolags ekonomiska situation samt om bolagets förhållande till annat bolag inom koncernen.

_____________________________

Göteborg i september 2018
Isofol Medical AB (publ)
Styrelsen

För mer information, vänligen kontakta:

Anders Rabbe, CEO, Isofol Medical AB
E-post: anders.rabbe@isofolmedical.com
Telefon: +46 (0)707 646 500

Gustaf Albèrt, CFO, Isofol Medical AB
E-post: gustaf.albert@isofolmedical.com
Telefon: +46 (0)709 168 302

Information lämnades för offentliggörande den 11 september 2018 kl. 09.00.

Om arfolitixorin

Arfolitixorin är en ny läkemedelskandidat utvecklad för att öka effekten av cellgiftet 5-fluorouracil (5FU) och som s.k. räddningsbehandling för att minska biverkningar efter högdosbehandling med cellgiftet metotrexat. Arfolitixorin, [6R]-5,10-methylenetetrahydrofolat är den aktiva metaboliten i de brett använda folatbaserade cancerläkemedlen leucovorin och levoleucovorin. Arfolitixorin kan vara lämplig för alla cancerpatienter oavsett deras förmåga att aktivera folater till [6R]-5,10-methylenetetrahydrofolat, eftersom arfolitixorin, till skillnad mot leucovorin och levoleucovorin, inte kräver metabolisk aktivering för att utöva sin effekt.

Om Isofol Medical AB (publ)

Isofol Medical AB (publ) är ett biotechbolag verksamt inom onkologi som utvecklar cancerläkemedlet arfolitixorin. Arfolitixorin är en ny läkemedelskandidat som främst är avsett för behandling av kolorektalcancer (CRC), en av de vanligaste formerna av cancer. Isofol utvecklar även arfolitixorin för så kallad räddningsbehandling efter högdosbehandling med cellgiftet metotrexat vid osteosarkom (bencancer). Genom ett internationellt licensavtal har Isofol ensamrätt att utveckla och kommersialisera arfolitixorin med tillgång till den unika patentskyddade tillverkningsprocessen och produktionen hos Merck KGaA, Darmstadt, Tyskland. Isofol Medical AB handlas på Nasdaq First North Premier. FNCA Sweden AB är Certified Adviser.

www.isofol.se 

Rulla till toppen