Kommuniké från årsstämma i Isofol Medical AB (publ) den 19 maj 2022

GÖTEBORG, 19 maj 2022 – Isofol Medical AB (publ), (Nasdaq Stockholm: ISOFOL), meddelar idag att bolagets årsstämma avhållits och att följande huvudsakliga beslut fattades av aktieägarna.

Fastställande av räkenskaperna för 2021 och ansvarsfrihet

Årsstämman beslutade att fastställa de i årsredovisningen för 2021 intagna resultaträkningarna för bolaget och koncernen samt balansräkningarna per den 31 december 2021 för bolaget och koncernen. Styrelseledamöterna och den verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för deras förvaltning av bolagets angelägenheter under räkenskapsåret 2021.

Resultatdisposition

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att ingen utdelning ska utgå för 2021 och att bolagets resultat ska balanseras i ny räkning.

Styrelseval, revisorsval, styrelsearvode och revisorsarvode

Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att antalet styrelseledamöter ska vara åtta utan suppleanter och att antalet revisorer ska vara ett registrerat revisionsbolag.

I enlighet med valberedningens förslag nyvaldes Jan Törnell och omvaldes Magnus Björsne, Robert Marchesani, Lennart Jeansson, Anna Belfrage, Alain Herrera, Aram Mangasarian och Paula Boultbee, samtliga för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Jan Törnell valdes till ny styrelseordförande.

Till bolagets revisor omvaldes, i enlighet med valberedningens förslag, revisionsbolaget KPMG AB för tiden intill slutet av nästa årsstämma och det noterades att den auktoriserade revisorn Jan Malm kommer att agera huvudansvarig revisor.

Årsstämman beslutade vidare, i enlighet med valberedningens förslag, att styrelsearvodet till styrelsens ordförande ska utgå med 550 000 kronor, till övriga ledamöter med 250 000 kronor vardera, till ordförande i revisionsutskottet med 125 000 kronor, till övriga ledamöter i revisionsutskottet med 75 000 kronor vardera, till ordförande i ersättningsutskottet med 75 000 kronor och till övriga ledamöter i ersättningsutskottet med 50 000 kronor vardera.

Årsstämman beslutade vidare, i enlighet med valberedningens förslag, att styrelseledamöter (utöver utläggsersättning för resa och logi) med hemvist inom Europa, men utanför Norden, ska erhålla en ersättning med 7 500 kronor per fysiskt styrelsemöte och styrelseledamöter med hemvist i Nordamerika ska erhålla en ersättning med 15 000 kronor per fysiskt styrelsemöte.

Årsstämman beslutade vidare, i enlighet med valberedningens förslag, att arvode till för av  bolagets revisor ska utgå enligt godkänd räkning.

Principer för utseende av valberedning

Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att anta principer för utseende av valberedningen så som dessa beskrivits i kallelsen.

Godkännande av styrelsens ersättningsrapport

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om att godkänna den framlagda ersättningsrapporten för räkenskapsåret 2021.

Fastställande av riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att anta riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare, att gälla fram till utgången av årsstämman 2026. De nya riktlinjerna är i allt väsentligt identiska med de riktlinjer som beslutades om vid årsstämman 2020 med justering av ramen för vd:s och ledande befattningshavares pensionsförmåner, innefattande sjukförsäkring, till högst trettio procent av den fasta årliga lönen.

Ändring av bolagsordningen

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att ändra bolagsordningen på så sätt att  styrelsen får tillåta att aktieägare poströstar inför bolagstämmor; att styrelsen får samla in fullmakter i enlighet med 7 kap. 4 § aktiebolagslagen; samt att riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare ska antas var fjärde år i enlighet med gällande lagstiftning.

Bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen och med eller utan avvikelse från aktieägares företrädesrätt, besluta om emissioner av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler motsvarande högst 10 procent av det vid tidpunkten för emissionsbeslutet registrerade aktiekapitalet.

För mer information, vänligen kontakta

Isofol Medical AB (publ)
Jan Törnell, ordförande

Jarl Ulf Jungnelius, M.D., verkställande direktör
E­-post: jungnelius@isofolmedical.com
Telefon: 0709-16 89 55

Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 19 maj 2022 kl. 19:00.

Om arfolitixorin

Arfolitixorin är Isofols patentskyddade läkemedelskandidat som utvecklas för att öka effektiviteten av 5-FU baserad kemoterapi primärt för avancerad kolorektalcancer. Arfolitixorin utvärderas för närvarande i en global pivotal fas III-studie, AGENT. Arfolitixorin är den aktiva slutprodukten av brett använda folatbaserade läkemedel och kan potentiellt gynna alla patienter med avancerad kolorektalcancer, eftersom arfolitixorin inte kräver metabolisk aktivering för att utöva sin effekt.

Om Isofol Medical AB (publ)

Isofol Medical AB (publ) är ett biotechföretag i sen klinisk fas som utvecklar arfolitixorin för att förbättra standardbehandling av 5-FU baserad kemoterapi primärt för avancerad kolorektalcancer genom att öka tumörrespons och progressionsfri överlevnad. Isofol har ett globalt exklusivt licensavtal med Merck & Cie, Darmstadt, Tyskland för att utveckla och kommersialisera arfolitixorin inom onkologi. Isofol Medical AB (publ) handlas på Nasdaq Stockholm.

www.isofolmedical.com

Rulla till toppen