Kommuniké från årsstämma i Isofol Medical AB (publ) den 23 juni 2021

GÖTEBORG, 23 juni 2021 – Isofol Medical AB (publ), (Nasdaq First North Premier Growth Market: ISOFOL), meddelar idag att bolagets årsstämma avhållits och att följande huvudsakliga beslut fattades av aktieägarna.

Resultatdisposition

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att ingen utdelning ska utgå för 2020 och att Bolagets resultat ska balanseras i ny räkning.

Styrelseval, revisorsval, styrelsearvode och revisorsarvode

Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att antalet styrelseledamöter ska vara åtta utan suppleanter och att antalet revisorer ska vara ett registrerat revisionsbolag.

I enlighet med valberedningens förslag nyvaldes Lennart Jeansson och omvaldes Alain Herrera, Anna Belfrage, Aram Mangasarian, Magnus Björsne, Paula Boultbee, Pär-Ola Mannefred samt Robert Marchesani samtliga för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Pär‑Ola Mannefred omvaldes till styrelseordförande.

Till bolagets revisor omvaldes revisionsbolaget KPMG AB för tiden intill slutet av nästa årsstämma och det noterades att den auktoriserade revisorn Jan Malm kommer att agera huvudansvarig revisor.

Årsstämman beslutade vidare, i enlighet med valberedningens förslag, att styrelsearvodet till styrelsens ordförande ska utgå med 550 000 kronor, till icke anställda ledamöter med 250 000 kronor vardera, till ordförande i revisionsutskottet med 75 000 kronor, till övriga ledamöter i revisionsutskottet med 40 000 kronor vardera, till ordförande i ersättningsutskottet med 50 000 kronor och till övriga ledamöter i ersättningsutskottet med 25 000 kronor vardera.

Årsstämman beslutade vidare, i enlighet med valberedningens förslag, att styrelseledamöter (utöver utläggsersättning för resa och logi) med hemvist inom Europa, men utanför Norden, ska erhålla en ersättning med 7 500 kronor per fysiskt styrelsemöte och styrelseledamöter med hemvist i Nordamerika ska erhålla en ersättning med 15 000 kronor per fysiskt styrelsemöte.

Årsstämman beslutade vidare, i enlighet med valberedningens förslag, att arvode till Bolagets revisor ska utgå enligt godkänd räkning.

Principer för utseende av valberedning

Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, om att principerna för utseende av valberedningen så som fastställdes vid årsstämman 2020 och som beskrivits i kallelsen ska vara oförändrade.

Godkännande av styrelsens ersättningsrapport

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om att godkänna den framlagda ersättningsrapporten för räkenskapsåret 2020.

Ändring av bolagsordningen

Styrelsens förslag om ändring av bolagsordningen uppnådde inte erforderlig majoritet, varför förslaget inte antogs av årsstämman.

Bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission

Styrelsens förslag om emissionsbemyndigande för styrelsen uppnådde inte erforderlig majoritet, varför förslaget inte antogs av årsstämman.

För mer information, vänligen kontakta

Isofol Medical AB (publ)
Pär-Ola Mannefred, ordförande
E-post: par-ola.mannefred@residenset.se
Telefon: 0705-12 70 17

Jarl Ulf Jungnelius, M.D., verkställande direktör
E­post: jungnelius@isofolmedical.com
Telefon: 0709-16 89 55

Certified Adviser
FNCA Sweden AB
E-post: info@fnca.se
Telefon: 08-528 003 99

Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 23 juni 2021 kl.18.10.

Om arfolitixorin

Arfolitixorin är Isofols patentskyddade läkemedelskandidat som utvecklas för att öka effektiviteten av 5-FU baserad (folatbaserad) kemoterapi primärt för avancerad kolorektal-cancer. Arfolitixorin utvärderas för närvarande i en global fas III-studie, AGENT. Arfolitixorin är den aktiva slutprodukten av brett använda folatbaserade läkemedel och kan potentiellt gynna alla patienter med avancerad kolorektalcancer, eftersom arfolitixorin inte kräver metabolisk aktivering för att utöva sin effekt.

Om Isofol Medical AB (publ)

Isofol Medical AB (publ) är ett biotechföretag i sen klinisk fas som utvecklar arfolitixorin för att förbättra standardbehandling av 5-FU baserad kemoterapi primärt för avancerad kolorektalcancer genom att öka tumörrespons och progressionsfri överlevnad. Isofol har ett globalt exklusivt licensavtal med Merck KGaA, Darmstadt, Tyskland för att utveckla och kommersialisera arfolitixorin inom onkologi. Isofol Medical AB (publ) handlas på Nasdaq First North Premier Growth Market. Certifierad rådgivare är FNCA Sweden AB.

www.isofolmedical.com

Rulla till toppen