Kommuniké från extra bolagsstämma i Isofol Medical AB (publ) den 4 januari 2024

GÖTEBORG, Sverige, 4 januari 2024 – Isofol Medical AB (publ), (Nasdaq Stockholm: ISOFOL), meddelar idag att bolagets extra bolagsstämma avhållits och att följande huvudsakliga beslut fattades av aktieägarna.

Informationen i pressmeddelandet nedan är ämnad för investerare.

Val av styrelse och styrelseordförande, fastställande av styrelsearvode

Stämman beslutade att antalet styrelseledamöter ska vara fem utan suppleanter.

Stämman beslutade att styrelsen ska bestå av Jan-Eric Österlund, Lars Lind, Sten Nilsson, Helena Taflin och Alain Herrera med Jan-Eric Österlund som styrelseordförande. Samtliga val för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Stämman beslutade att arvode till nyvalda styrelseledamöter och nyvald styrelseordförande ska utgå i enlighet med den arvodesnivå som beslutades av årsstämman 2023, proportionerligt till mandattidens längd.

För mer information, vänligen kontakta

Isofol Medical AB (publ)
Jan-Eric Österlund, styrelsens ordförande
E-post: jan-eric@osterlund.co.uk
Telefon: +44 7785 368 155

Roger Tell, tf verkställande direktör
E-post:
roger.tell@isofolmedical.com
Telefon: 0760-29 39 11

Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 4 januari 2024 kl. 16.40.

Om Isofol Medical AB (publ)

Isofol Medical AB (publ) utvecklar läkemedelskandidaten arfolitixorin i syfte att öka effekten av dagens standardbehandlingar mot kolorektalcancer och vissa andra tumörsjukdomar. En fas III-studie av arfolitixorin har slutförts och bolaget utvärderar nu olika möjligheter att genom kompletterande studier och potentiella partnerskap ta läkemedelskandidaten vidare mot en ansökan om marknadsregistrering. Isofol Medical AB (publ) handlas på Nasdaq Stockholm.

www.isofolmedical.com

Rulla till toppen