Kommuniké från extra bolagsstämma i Isofol Medical AB (publ) den 5 maj 2020

GÖTEBORG, 5 maj 2020 – Isofol Medical AB (publ), Org.nr. 556759-8064 (Nasdaq First North Premier Growth Market: ISOFOL), meddelar idag att bolagets extra bolagsstämma avhållits och att följande huvudsakliga beslut fattades av aktieägarna.

Beslut om ändring av bolagsordningen

Extra bolagsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om en ändring av bolagsordningen, innebärandes att:

  • gränserna för aktiekapitalet ändras från lägst 500 000 kronor och högst 2 000 000 kronor till lägst 981 448 kronor och högst 3 925 792 kronor; och
  • bolagsordningens gränser för antal aktier ändras från nuvarande lägst 15 000 000 och högst 60 000 000 till lägst 32 000 000 aktier och högst 128 000 000 aktier.

Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission

Extra bolagsstämman beslutade även att, i enlighet med styrelsens förslag, bemyndiga styrelsen att, för tiden fram till nästa årsstämma, fatta beslut om nyemission av aktier med företrädesrätt för befintliga aktieägare varvid bolaget kontant ska kunna tillföras högst
150 miljoner kronor (”Företrädesemissionen”).

Styrelsen bemyndigades även att fatta beslut om nyemission av aktier utan företrädesrätt för befintliga aktieägare, varvid bolaget kontant ska kunna tillföras högst 30 miljoner kronor (”Övertilldelningsoptionen”). Övertilldelningsoptionen ska endast kunna utnyttjas om Företrädesemissionen övertecknats. Teckningskursen ska vara densamma som i Företrädesemissionen och ska erläggas med kontanter. Skälen för avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att kunna tillvarata det ytterligare intresse för att investera i bolaget som inte kunnat tillgodoses i Företrädesemissionen, att ytterligare stärka bolagets rörelsekapital för dess fortsatta utvecklingsarbete samt att bredda bolagets bas av investerare.

För mer information, vänligen kontakta

Isofol Medical AB (publ)
Jarl Ulf Jungnelius, M.D., verkställande direktör
E­post: jungnelius@isofolmedical.com
Telefon: 0709-16 89 55

Certified Adviser
FNCA Sweden AB
E-post: info@fnca.se
Telefon: 08-528 003 99

Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 5 maj 2020 kl.16.30.

Om Arfolitixorin

Arfolitixorin är Isofols patentskyddade läkemedelskandidat som utvecklas för att öka effektiviteten av 5-FU baserad kemoterapi primärt för avancerad kolorektalcancer. Arfolitixorin utvärderas för närvarande i en global fas III-studie, AGENT. Arfolitixorin är den aktiva slutprodukten av brett använda folatbaserade läkemedel och kan potentiellt gynna alla patienter med avancerad kolorektalcancer, eftersom arfolitixorin inte kräver metabolisk aktivering för att utöva sin effekt.

Om Isofol Medical AB (publ)

Isofol Medical AB (publ) är ett biotechföretag i sen klinisk fas som utvecklar arfolitixorin för att förbättra standardbehandling av 5-FU baserad kemoterapi primärt för avancerad kolorektalcancer genom att öka tumörrespons och progressionsfri överlevnad. Isofol har ett globalt exklusivt licensavtal med Merck KGaA, Darmstadt, Tyskland för att utveckla och kommersialisera arfolitixorin inom onkologi. Isofol Medical AB (publ) handlas på Nasdaq First North Premier Growth Market. Certifierad rådgivare är FNCA Sweden AB.

www.isofolmedical.com

Rulla till toppen