Samtliga anställda deltar i Isofols nyinrättade teckningsoptionsprogram

Göteborg, Sverige, 1 februari, 2019 – Isofol Medical AB (publ), (Nasdaq First North Premier: ISOFOL), meddelar idag att samtliga ledande befattningshavare och medarbetare deltog i Isofols teckningsoptionsprogram ”2018” (serie 2018/2022 och serie 2018/2023). Totalt förvärvade anställda i Isofol 1 260 139 stycken teckningsoptioner med åtföljande rätt till nyteckning av aktier i Isofol Medical AB (publ). Bolagets ledning och anställda har investerat upp till 207 000 SEK per person i teckningsoptionsprogrammet.

Teckningsoptionerna överläts till marknadsvärde enligt en beräkning utförd av Grant Thornton Sweden AB. Varje teckningsoption ger vid slutet av respektive program rätt att teckna en ny aktie i Isofol till en fastställd lösenkurs. För serie 18/22 uppgår lösenpriset till 51,3 SEK per aktie (teckningsperiod från 15 maj till 15 juli 2022), och för serie 18/23 uppgår till lösenpriset till 76,9 SEK per aktie (teckningsperiod från 15 maj till 15 juli 2023).

Teckningsoptionsprogrammet ”2018” omfattar maximalt 1 461 698 stycken teckningsoptioner enligt beslut fattat på den extra bolagsstämma som ägde rum den 17 december 2018 och riktar sig till samtliga nuvarande anställda i bolaget, samt framtida nyckelpersoner som kan komma att rekryteras till Isofol.

Vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna kommer aktiekapitalet öka med cirka 44 700 SEK och motsvara en utspädningseffekt om ca 4,5 procent av det totala antalet aktier och röster.

Anders Rabbe, VD Isofol, kommenterar: ”Vi är mycket glada över det breda deltagandet i optionsprogrammet, vilket gör att samtliga medarbetare på Isofol både får ett starkare ägarintresse i bolaget och ett långsiktigt engagemang för att nå våra mål. Vi har nu fullt fokus på bolagets nyligen initierade pivotala fas 3 AGENT-studie med arfolitixorin i första linjens metastaserad kolorektal cancer med målsättningen att förbättra behandlingen för hundratusentals patienter”.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Isofol Medical AB (publ)
Anders Rabbe, CEO
E­-post: info@isofolmedical.com
Telefon: +46 (0)707 646 500

Gustaf Albert, CFO
E­-post: gustaf.albert@isofolmedical.com
Telefon: +46 (0)709 168 302

Certified Adviser
FNCA Sweden AB
E-post: info@fnca.se
Telefon: +46 8 528 003 99

Om Arfolitixorin

Arfolitixorin är Isofols patentskyddade läkemedelskandidat som utvecklas för att öka effektiviteten av 5-FU baserad kemoterapi för avancerad kolorektal cancer. Arfolitixorin utvärderas för närvarande i en global klinisk fas 3-studie. Arfolitixorin är den aktiva slutprodukten av brett använda folatbaserade läkemedel och kan potentiellt gynna alla patienter med avancerad kolorektalcancer, eftersom arfolotixorin inte kräver metabolisk aktivering för att bli utöka sin effekt.

Om Isofol Medical AB (publ)

Isofol Medical AB (publ) är ett biotechföretag i sen klinisk fas som utvecklar arfolitixorin för att förbättra standardbehandling av 5-FU baserad kemoterapi för avancerad kolorektal cancer genom att öka tumörrespons och progressionsfri överlevnad. Isofol har ett globalt exklusivt licensavtal med Merck KGaA, Darmstadt, Tyskland för att utveckla och kommersialisera arfolitixorin inom onkologi. Isofol Medical AB (publ) handlas på Nasdaq First North Premier. Certifierad rådgivare är FNCA Sweden AB.

www.isofolmedical.com

Rulla till toppen